Saturday, November 02, 2013

မွတ္တိုင္ (၅၉) အလြန္

Posted by drmyochit Saturday, November 02, 2013, under | 2 comments

per_ht59al_PLO

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အခ်က္အလက္အားျဖင့္ အမ်ားအျပား ရွိႏိုင္သည္ ဆိုေသာ္ လည္း အမ်ားစုအာ႐ံုျပဳေသာ အခ်က္မွာ ႏွစ္ခုသာရွိသည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။

နံပါတ္ (၁) မွာ ဖက္ဒရယ္အေရး ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ေနေသာ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Power Sharing? Resource Sharing ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို သာမန္အားျဖင့္ ပထမဆံုး သက္တမ္းအတြင္းတြင္ မျပဳသင့္ဟူေသာ အယူအဆမ်ား ရွိသည့္တိုင္ အစိုးရအဖြဲ႔မွပင္ အရဲစြန္႔၍ ျပင္ဆင္သည့္ကိစၥကုိ အစပ်ိဳးလိုက္သည္မွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သမၼတႀကီးအေနႏွင့္ သူ၏ ပထမသက္ တမ္း အတြင္းမွာပင္ လက္နက္ျပႆနာကို အဆံုးသတ္ရန္ အာသီသ ျပင္းျပေနသည့္အေလ်ာက္ အေျခခံဥ ပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုိ အရဲစြန္႔၍ ဖြင့္ဟလိုက္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ အေနႏွင့္လည္း ျပင္ဆင္ေရးအဆို လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္သည္မွ အစျပဳ၍ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ ရာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ပါ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေနသည္ျဖစ္ရာ ျပင္ဆင္ေရးအား မူအရ သေဘာတူသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။သုိ႔ျဖစ္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လိုက္ေလ်ာမႈ အားလံုးကို တပ္မွ သေဘာတူေပးရန္ အလား အလာ ရွိသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးကို တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္ျဖစ္ေစ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကိုမူကား သေဘာတူေပးရန္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ ဤတြင္ ဆိုခဲ့ပါအတိုင္း လုိက္ေလ်ာႏိုင္သည္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာေပးျခင္းျဖင့္ တပ္အေနႏွင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း Liberalization လုပ္ျခင္းကို ဥပမာေကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ ျပႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိစၥႏွင့္ ကာ/လံု ကိစၥမ်ားကိုမူကား ေဝဖန္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိသည့္တိုင္ လက္ေတြ႕ သေဘာတြင္ အလွမ္းေဝးပါ ေသးသည္။

နံပါတ္ (၂) မွာ သမၼတအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ေရးကုိ သံကုန္ဟစ္သည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းမွာ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို အမ်ားဆံုးရထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ထားသည္ဟု ယူဆထားၾကေသာ ပုဒ္မ (၅၉) ကို မႏွစ္သက္ ၾကသည္ကလည္း အေၾကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လူထုသည္ သာမန္အားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ အေၾကာင္းကို နီးစပ္သည္ေတာ့ မဟုတ္ၾကပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာင္း၏၊ ဆိုး၏ ဆိုသည္ကိုလည္း သာမန္အားျဖင့္ တိတိပပ ေဝဖန္ႏိုင္ သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဥပေဒသမား ဆိုသူတုိင္းပင္ (ႏိုင္ငံေရးအား အထူး စိတ္ဝင္တစား မရွိပါက) နားလည္ႏိုင္သည္မ်ိဳး မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အေျခခံလူထုက နားမလည္သည္မွာ မဆန္းလွပါ။

သမၼတရာထူး ရမွသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ဆိုသည္မွာ ယထာဘူတက်ေသာ အဆိုျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မေသခ်ာမႈမ်ား မိုးမႊန္ေနသည့္ ကာလတြင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပုဒ္မ (၅၉) ကို ျပင္ဆင္ခြင့္ မရခဲ့ေသာ္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနႏွင့္ အားသာ ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္တို႔ မည္သုိ႔ ရွိလာႏိုင္သည္ကို အၾကမ္းဖ်င္း ေလ့လာလို၍ ယခုစာစုကုိ ေရးျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ပါတီတည္ေဆာက္ေရး ႐ႈေထာင့္

Power Separation သေဘာတရားအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္သည္ သီးျခားစီ ရွိရသည္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိပုဒ္မ (၆၄) တြင္လည္း “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုခု၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည့္ေန႔ မွစ၍ မိမိတို႔ရာထူး သက္တမ္းအတြင္း ယင္းပါတီ အဖြဲ႕ အစည္း၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ” ဟု ျပဆိုထားသည္။ ထိုသို႔ ကင္းကင္းရွင္း ရွင္း ေနျခင္းမွာ သမၼတတစ္ဦး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မေလ်ာ္ကန္ေသာ ပံုစံျဖင့္ ပါတီ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးမခ်ႏိုင္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ ေရာေထြးမေနေစရန္ လည္းေကာင္း ခြဲျခားထားျခင္း သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ သမၼတစနစ္ (Presidential) ၏ ဝိေသသတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သမၼတ ျဖစ္သူသည္ မိမိ၏ ပါတီတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား တြင္ လံုးဝ ကင္းရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ (သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး အေနႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဥကၠ႒ တာဝန္ ယူခဲ့သည့္အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။)

ယေန႔ NLD သည္ အင္စတီက်ဴးရွင္း သေဘာအရ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ခံေနရေသာ အေနအထားတြင္ ရွိပါသည္။ မာမာခ်ာခ်ာ အတုိက္အခံပါတီ ျဖစ္ေအာင္ NLD ကို မ်ားစြာ တည္ေဆာက္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလြန္ NLD မွာ အားေကာင္းေသာ ပါတီႀကီးေနရာတြင္ ဆက္၍ ရွိမရွိဆိုသည္မွာ လူတိုင္း စိတ္ဝင္စားေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ NLD အေနျဖင့္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ Capacity အရ ယခုေလာက္သာ ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္း ျဖတ္သန္းမႈအရ သဘာဝက်ပါသည္။ ဒီေလာက္က်န္ေအာင္ပင္ မနည္း ႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ NLD ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္း ခိုင္မာေရးအတြက္ မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ သမၼတရာထူးကို ရယူႏိုင္ျခင္းသည္ NLD ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ မ်ားကုိ (မ်က္ႏွာစာမွ) ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အကန္႔အသတ္သေဘာ ျဖစ္သြားႏို္င္ပါသည္။

၂။ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႐ႈေထာင့္

ဤအခ်က္မွာလည္း မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေသာကိစၥဟု ထင္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာ မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း မဝင္မီႏွင့္ ဝင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိပါသည္။ လက္ေတြ႕ ပိုဆန္လာသည္ဟု သတ္မွတ္မႈမ်ား ရွိလာပါသည္။ လက္ေတြ႕ႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ားခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား ပါတီငယ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို ထိန္းေက်ာင္းလိမ့္မည္ဟု ေတြးထင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ကား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ထိပ္ပိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တိုင္းရင္းသား ပါတီအခ်ိဳ႕၏ ေဝဖန္မႈကို ရခဲ့ရသည္မ်ိဳး ျဖစ္ေနပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား (အခ်ိဳ႕) မွ ၿငိဳျငင္သည့္ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား ကိုလည္း ၾကားလာ ရပါသည္။ တုိင္းရင္းသားအေရး အခ်ိဳ႕တြင္ ပါသင့္သေလာက္ မပါဟူေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား ရွိလာပါသည္။ သမၼတ ရာထူးအတြက္ တပ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကိုေရွာင္ၿပီး တုိင္းရင္းသား ကိစၥမ်ားတြင္ ႏႈတ္ပိတ္ေနသည္ဟု ခပ္ရမ္းရမ္း စြပ္စြဲမႈမ်ိဳး ႀကံဳလာခဲ႔ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းအျမင္မ်ား သည္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ထားေသာ ေမွ်ာ္လင့္တန္ဖိုး ႀကီးမားျခင္း၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ဟု ဆိုႏိုင္မည္ ထင္ပါသည္။ ယင္းသေဘာမ်ားကို ကခ်င္ေဒသႏွင့္ ရခိုင္ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ စင္ကာပူ ခရီးစဥ္တြင္ ယင္းအသံဗလံ အခ်ိဳ႕ကို ၾကားခဲ့ရသည္ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ လူထုသေဘာထားမွာ Statesman ေနရာျဖစ္သည္။ အမ်ိဳး သားေခါင္းေဆာင္ (National Leader) ေနရာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္လွမ္း ရေသာအခါ မိမိပါတီ၏ အက်ိဳးကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာရသည္ ျဖစ္၍ မလြဲသာ မေရွာင္သာ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္လာပါသည္။အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ပါ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၾကသည့္ကိစၥကို ေဝဖန္ခံရမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ သမၼတရာထူးကို လိုခ်င္ေၾကာင္း ကမၻာသိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုၿပီးေသာအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕အေပၚ “သမၼတရာထူးႏွင့္ အလဲအလွယ္ လုပ္သည္ ဆိုသည္အထိ အျမင္ေစာင္းသည္မ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္လည္း Statesman ေနရာမွ ေျပာသင့္ ေျပာထုိက္သည္ကို ေျပာသည့္တုိင္ အက်ိဳးစီးပြားအရ ပြန္းပဲ႔ရသူတုိ႔အတြက္ ေမးေငါ့စရာ အကြက္ရသြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ NLD ၏ အစပိုင္း မူမွာ ေငြရတု ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျပင္ဆင္ေရးဟု နားလည္မိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသား ပါတီအခ်ိဳ႕က အသစ္ဆြဲေရးကို ေဇာင္းေပးလာေသာ အခါတြင္ ျပင္ဆင္ေရးအျပင္၊ အသစ္ဆြဲေရးကိုပါ ပူးတြဲ၍ အသံေျပာင္းလိုက္ရသည္။ ပါတီတြင္းတြင္ပင္ သေဘာထားႏွစ္ရပ္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းသည္ဟု မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ယင္းအေျဖအတြက္လည္း လူထုဆႏၵဆိုသည္ကို လႊဲခ်လိုက္ရသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း NLD ကို ေဝဖန္မႈမ်ား ၾကားလာရပါသည္။

ဤတြင္ စာေရးသူအေနျဖင့္ နားလည္မိသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုတို႔၏ အသံကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ညႇိႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း သေဘာကို ေဆာင္ရပါမည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုတို႔၏ စည္းလံုးမႈကို အေလးထားရမည့္ အေျခအေနလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပင္/သစ္ ျပႆနာအတြက္ လူထုဆႏၵဆိုသည္ကို ေခါင္းစဥ္ တင္ရျခင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္အရလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ ဆႏၵေၾကာင့္ ဆိုသည္ထက္ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ေသာ အေျဖအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း တစ္ခုအေနျဖင့္ သံုးျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္္က ဒီမိုကေရစီ ပါတီအတြင္းမွာပင္ ဒီမိုကေရစီ မဆန္လွဟူေသာ မွတ္ခ်က္မ်ိဳးကလည္း ရွိႏိုင္ေသးသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ထုိလုပ္ရပ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ သေဘာအရ မမွားပါဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ သ႔ုိေသာ္ နည္းဗ်ဴဟာ အရေတာ့ “ဘယ္လို လုပ္မွာလဲ၊ လုပ္လို႔ ရပါ့မလား၊ လူထုကို ဆြဲသြင္းခ်င္တာလား၊ လူထုအားကို သံုးခ်င္တာလား” စသျဖင့္ေတာ့ ထင္ခ်င္စရာ ျဖစ္သြားပါသည္။ ဤတြင္ ဆိုခ်င္သည္မွာ NLD အေနျဖင့္ Street Politic ကို လံုးဝ လိုလားမည္ မဟုတ္ ဆိုသည္မွာ ယံုမွားစရာ မရွိေသာေၾကာင့္ လူထုအား ဆိုသည္ကို အဓိပၸာယ္ေကာက္ မမွားရန္ေတာ့ လိုပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စိုးရိမ္သူတို႔ကို မွားသည္ဟုလည္း မဆုိသာပါ။ ႏုိုင္ငံေရးဟူသည္ အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွီးႏြယ္ေနေသာေၾကာင့္ ႐ႈေထာင့္အေပၚ မူတည္၍ အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔အခါ ယင္းလူထုဆႏၵပြဲ ဆိုသည္မ်ားကပင္ ျပင္ဆင္ေရးကို အေလးသာေနသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိလာပါသည္။

Politician တို႔ သဘာဝမွာ အလုပ္ျဖစ္ေရးအျပင္ မိမိကို လူအမ်ား လက္ခံေရးမွာလည္း အေရးႀကီးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ အင္အားစုတို႔၏ မ်က္ႏွာၾကည့္ရသည္မ်ား ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လူႀကိဳက္မ်ားေရး မလိုေသာ၊ လက္ေတြ႕ႏိုင္ငံေရး တစ္ခုတည္းကိုသာ အာရံုျပဳႏိုင္ေသာ Statesman တို႔ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အျမင္တူခဲ့သည့္တိုင္ နည္းဗ်ဴဟာအျမင္ ကြဲသည္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ Statesman ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ Politician ႐ႈေထာင့္တုိ႔ အၾကားညႇပ္ရသည့္ သေဘာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါသည္။ သမၼတရာထူးကို အေၾကာင္းျပဳေသာအခါ ထိုအညပ္မွာ ပိုႀကီးလာေတာ့သည္။

၃။ အရွိႏိုင္ငံေရး လုိအပ္ခ်က္ ႐ႈေထာင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ လည္းေကာင္း၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ လည္းေကာင္း စုစည္းရန္ ခက္ခဲေစေသာ သဘာဝမ်ိဳး ရွိသည္။ လူမ်ိဳးစု မ်ားျပားလြန္းျခင္း ၊ သမိုင္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ိဳးေရး ျပႆနာမ်ား ရွိျခင္း၊ ကမၻာ့ ဆူပါပါဝါအရ ၿပိဳင္ဘက္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ႏို္င္ငံႀကီးမ်ား အၾကားတြင္ ရွိျခင္းတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စုစည္းရန္ ခက္ခဲေသာ အေနအထားမ်ိဳးကို တြန္းပို႔ ေနပါသည္။ ယင္းအခ်က္တုိ႔သည္ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးကို စိ္န္္ေခၚေနေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးစုကြဲျပားမႈ မ်ားလြန္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ ရသည္မွာ သာမန္ထက္ ပိုခက္ခဲေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆုိပါသည္။အလားတူ ကမၻာ့ဆူပါ ပါဝါအရ ၿပိဳင္ဘက္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ရွိျခင္းမွာလည္း အေနအထိုင္ မတတ္လွ်င္ ပဲေလွာ္ၾကား ဆားညႇပ္သကဲသို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ပါဝါ ကစားမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္မွာ ေထြေထြထူးထူး စဥ္းစားရန္ မလိုေသာကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ျမင္သာေအာင္ ဆုိရလွ်င္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ အဆင္ေျပစဥ္က တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ လက္နက္ကိုင္ ျပႆနာမ်ားကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အလားတူပင္ ထိုင္းအစုိးရႏွင့္ အဆင္ေျပခ်ိန္တြင္လည္း ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ လက္နက္ကိုင္ ျပႆနာမ်ားကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိန္းထားႏိုင္မည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရး၏ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကံဆိုးသည္မွာ ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ျဖစ္ရန္ကား မလြယ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းႏွစ္ႏုိင္ငံတို႔ကား ဆူပါပါဝါ မွ်ေျခ၏ တစ္ဖက္စီက ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခုႏွင့္ အဆင္ေျပလွ်င္ ေနာက္တစ္ခုႏွင့္ စင္းလံုးေခ်ာ အဆင္ေျပရန္ကား မလြယ္ေတာ့။ ဤကား ႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာပင္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္း အေျခအေနေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ စည္းလံုးမႈ၊ တိုင္းရင္းသား ရင္ၾကားေစ့မႈကို စဥ္းစားၾကည့္လို ပါသည္။ စည္းလံုးမႈ၊ ညီညြတ္မႈ ဆိုသည္ကား ယံုၾကည္မႈတို႔ ‘အမွတ္တစ္ခု’ သို႔ လာေရာက္ စုဆံုၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါ ‘အမွတ္တစ္ခု’ ဆိုသည္ကား ဘံုအက်ိဳးစီးပြားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚရွိ ပုဂိၢဳလ္ေရး ယံုၾကည္မႈလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ ဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္တုိင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေပၚထားေသာ ပုဂိၢဳလ္ေရး ယံုၾကည္မႈကို အေျခခံထားသည္လည္း ပါပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အင္အားစုမ်ားကို စုစည္းႏိုင္သည့္ ‘ဆံုမွတ္တစ္ခု’ ရွိရန္မွာ ယေန႔ ႏိုင္ငံ၏ အရွိအေနအထားအရ လိုအပ္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုဆံုမွတ္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိသူမ်ားမွာ မ်ားမ်ားစားစား ရွိလွသည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ရွားရွားပါးပါး ရွိသူအခ်ိဳ႕ကို ယင္းဆံုမွတ္တစ္ခု ေနရာသုိ႔ ေရာက္ေစခ်င္သည္။ သုိ႕ေသာ္ သမၼတျဖစ္မွ ထုိဆံုမွတ္ေနရာကို ေရာက္ႏိုင္သည္မ်ိဳး ေတာ့လည္း မဟုတ္ပါ။

၄။ ဆန္႔က်င္ဘက္အုပ္စု ႐ႈေထာင့္

ဤသည္မွာ ေပးထားခ်က္ဟု လူေျပာမ်ားေသာ အရာတို႔၏ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေျခဘက္မွ စဥ္းစားျခင္း ျဖစ္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ မ်ားစြာ သက္ဆိုင္ေနသည္ဟုု အၾကမ္းဖ်င္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ယေန႔ကား ပုဒ္မ (၅၉) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ခြင့္ရႏိုင္/မရႏိုင္ ဆိုသည္မွာ အတပ္ မေျပာႏိုင္ေသးေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးက ပုဒ္မ ၅၉ ျပင္ဆင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ဆိုသည့္တုိင္ တခ်ိဳ႕ ပါတီႀကီးမ်ားက တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ မျပင္ႏိုင္ဟု ခပ္ပါးပါး ဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ပါတီတို႔ကမူ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ျပင္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း တည့္တည့္ ေျပာျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ သို႔ေၾကာင့္ပင္ NLD အေနျဖင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရသည္ ဆိုဦးေတာ့၊ သမၼတရာထူးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဟုတ္ေသာ အျခားတစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ထားသင့္သည္ ဟူေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကားေနရသည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီး ေျပာခဲ့ေသာ ‘ညြန္႔ေပါင္း’ ဟူေသာ စကားကုိ ၾကားေယာင္မိလာပါသည္။ ထုိစဥ္ ညြန္႔ေပါင္းဟူေသာ စကားကုိ ၾကားစဥ္က ေကာင္းေကာင္း နားလည္သည္ေတာ့မဟုတ္။ ပါလီမန္ (Parliamentary system) သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဘာေၾကာင့္ ညြန္႔ေပါင္းရမွာလဲ ဟူ၍ နား႐ႈပ္မိဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပုဒ္မ (၅၉) ကို မျပင္ႏိုင္ပါက ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအၾကား အေပးအယူမ်ားလား ဟူ၍ေတာ့ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ နားလည္မိပါသည္။ ေသခ်ာေပါက္ေတာ့ အတပ္မေျပာရဲပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပုဒ္မ (၅၉) ကို ေနာက္ဆံုး ျပင္ခြင့္မရပါက ညြန္႔ေပါင္းဆိုသည္မွာ အေကာင္းဆံုး တုံ႔ျပန္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုေတာ့လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ယေန႔ အေနအထား အရပ္ရပ္အရ ဤသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အရွိဆံုးဟုလည္း ယူဆစရာ ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ Electoral System Design အရ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ လက္ရွိ FTPT အစား ပါတီမ်ားအၾကား Power Balance ကစားႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း PR ကို ေျပာင္းႏိုင္လွ်င္ ပုဒ္မ (၅၉) ကို ဖြင့္ေပးႏိုင္ေျခေတာ့ ရွိသည္။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း PR သည္ ပုဒ္မ (၅၉) အတြက္ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥသည္ လက္နက္ကိုင္အေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ဖြင့္ေပးရမည့္ တံခါးတစ္ခ်ပ္ ျဖစ္သည့္တုိင္ အစုိးရအေနႏွင့္ စြန္႔စားမႈမ်ားစြာ ယူထားေသာကိစၥဟု ယူဆ ႏိုင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ျဖစ္ႏိုင္ေျခဘက္က စဥ္းစားလွ်င္ တိုင္းရင္းသားအေရး အတြက္ တစ္ဆင့္တက္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာမ်ား ရွိလာႏိုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ ေသာ္လည္း ပုဒ္မ (၅၉) အေရးမွာကား ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုထက္ မ်ားမ်ားစားစား ေမွ်ာ္လင့္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။

ေပၚလင္းဦး
The Voice

လူသတ္မႈ သံသယျဖင့္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးကုိ ရဲက ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္

Posted by drmyochit Saturday, November 02, 2013, under | No comments

ေျမာင္းျမ, ကေလးသူငယ္ ႏွိပ္စက္ခံရမႈ, လူသတ္မႈ, ရဲတပ္ဖြဲ႕
လူသတ္မႈ သံသယျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရသူ ေမာင္စုိးလင္း (ဓာတ္ပုံ – ဆလိုင္းသန္႔စင္ / ဧရာ၀တီ)


ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူသတ္မႈ သံသယျဖင့္ အဖမ္းခံရထားရသူ ၁၄ ႏွစ္ နီးပါး အရြယ္ရွိ ေမာင္စုိးလင္း ဆုိသူ ကေလးတဦးသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ေတာ့သည္ အထိ က်န္းမာေရး ဆုိး၀ါးစြာ ထိခိုက္သြားသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန႔ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၊ ျမရတနာ ရပ္ကြက္၊ န၀ရတ္ လမ္းမႀကီး ေဘးရွိ ေအာင္ပန္းဆား စက္၀င္း အတြင္းတြင္ ဆားစက္၀န္ထမ္း ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေ၀ အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး ယင္းလူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ သားျဖစ္သူ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္စုိးလင္းတို႔ကုိ ေျမာင္းျမ ရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ လူသတ္သည္ ဟု ၀န္ခံေစရန္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ခဲ့ရာ ေမာင္စုိးလင္း၏ က်န္းမာေရး ဆုိး၀ါးစြာ ထိခိုက္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ က်န္းမာ ေရး ဆုိး၀ါးလ်က္ရွိေသာ ေမာင္စုိးလင္း သည္ လူသတ္မႈ သံသယျဖင့္ တရားရုံးတင္ စစ္ေဆးမႈ ခံေနရဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ေမာင္စုိးလင္း ၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေရႊကဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

“ကေလးက လမ္းလံုး၀ မေလွ်ာက္ႏိုင္ဘူး။ တေနရာရာ သြားမယ္ ဆိုရင္ ကုန္းပုိးေခၚရတယ္။ သူ႕ကို ရဲစခန္း က ထုတ္လာ တဲ့ေန႔ ကတည္းက လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့တာ။ မတ္တပ္ မရပ္ႏိုင္ဘူး။ မတ္တပ္ရပ္ ဖို႔ လူတဲြရတယ္။ ရပ္ေနရင္ လည္း တဲြထားမွ လႊတ္လုိက္ရင္ ခ်က္ခ်င္း လဲက်သြားတာ။ ၿပီးေတာ့ ကေလးက အသက္ရွဴမ၀ဘူးေျပာတယ္။ အခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ ေရထဲကို ေခါင္းႏွစ္ၿပီး ႏွိပ္စက္တာေတြ လုပ္တဲ့ ေနာက္ပုိင္း ကတည္းက အဲဒီလုိျဖစ္ေနတာ ေျပာတယ္။ ဆီးသြားရင္လည္း ေသြးနည္းနည္းပါတယ္”ဟု ေဒၚခင္ေရႊက ဆုိသည္။

ဦးေက်ာ္ေ၀ အသတ္ခံရၿပီးေနာက္ နာရီပိုင္းအတြင္းတြင္ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ ေမာင္စုိးလင္းတို႔ကုိ ေျမာင္းျမရဲစခန္းက ဖမ္းဆီး ခဲ့ၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာ ဦးသိန္းထြန္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေရႊႏွင့္ ၄ တန္းေက်ာင္းသူ သမီးငယ္ကုိ ေျမာင္းျမ ရဲစခန္းက ေခၚယူစစ္ ေဆးခဲ့ ေၾကာင္း၊ ရဲစခန္းတြင္ ေဒၚခင္ေရႊႏွင့္ သမီးကုိ ၂ ရက္ၾကာ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားခဲ့ၿပီးမွ ျပန္လႊတ္ ေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

ေျမာင္းျမရဲစခန္းက လူသတ္မႈသံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ ေမာင္စုိးလင္းတုိ႔ကို ၃ ပတ္ေက်ာ္ ၾကာသည္ အထိ မိသားစု ၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ လံုး၀ေတြ႕ခြင့္မေပးဘဲ ဖမ္းဆီးၿပီး ၁ လခန္႔ ၾကာမွသာ မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚခင္ေရႊက ဆုိသည္။

ေျမာင္းျမ ရဲစခန္းက ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္စုိးလင္းကုိ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရာတြင္ အမႈလက္ခံေသာ ဖုိင္တြဲတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ဟု ေရးျဖည့္၍ ေျမာင္းျမခရိုင္တရားရံုးတြင္ ရံုးတင္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ေမာင္စုိး လင္း ပညာသင္ယူေနသည့္ဘုရားေခ်ာင္း မူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ကိုယ္တုိင္ တရားရံုး သို႔ လာေရာက္ၿပီး ေမာင္စုိးလင္းသည္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ ၁၀ လ သာရွိေၾကာင္း ထြက္ဆိုခ်က္ေပး၍ ေမာင္စုိးလင္း ၏ အသက္မွန္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ေမာင္စုိးလင္း ၏ အမႈကို ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ အိမ္မဲၿမိဳ႕ ကေလးသူငယ္ တရားရံုးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ၿပီး ေမာင္စုိးလင္းကိုလည္း ကေလး သူငယ္ တရားရုံးက အာမခံ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေမာင္စုိးလင္းကို စစ္ေဆးရာတြင္ မ်က္ခံုးေမႊးကုိ မီးရႈိ႕ျခင္း၊ ေရထဲသို႔ ေခါင္းႏွစ္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္မီးျဖင့္ တို႔ျခင္း၊ အစားအစာႏွင့္ေသာက္ေရတို႔ မေပးဘဲ ဒူးေခါင္းေအာက္တြင္ ေက်ာက္ခဲ ၂ လံုးထား၍ အခ်ိန္ၾကာ ျမင့္စြာ ဒူးေထာက္ခုိင္းထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျမာင္းျမ ရဲစခန္းအခ်ဳပ္တြင္ ၁ လၾကာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရၿပီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ ရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴးျဖစ္သူ ရဲအုပ္ေက်ာ့ဟန္ ကိုယ္တုိင္ ေမာင္စုိးလင္း၏ လက္သည္းခံြ ကုိ ေဆးလိပ္မီးျဖင့္ တို႔ခဲ့၍ လက္သည္းခြံကၽြတ္ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ရင္းႏွီးသည့္ အရပ္သားတဦးကလည္း ေမာင္စုိးလင္းကို ရုိက္ႏွက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

“သားက ေျပာတယ္။ ဦးေက်ာ္ေ၀နဲ႔သားနဲ႔ အေခၚအေျပာလည္းမရွိဘူး။ ခင္လည္းမခင္ဘူး။ သူ႔ကိုလည္း သားမသတ္ဘူး ေျပာတယ္။ သားက သူ႔အိမ္ေတာင္တခါမွ မေရာက္ဖူးဘူးလို႔ ေျပာတာကိုမရဘူး။ ေရာက္ဖူး တယ္ခ်ည္းပဲေျပာတယ္။ အဲလိုစစ္တာ သားက မဟုတ္ဘူးလို႔ ျငင္းေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ၃ ရက္ေလာက္ လည္းၾကာေရာ သားကိုစၿပီးရုိက္ေတာ့ တာပဲ။ မ်က္ခံုးေမႊးေတြကိုလည္း မီးနဲ႔ရႈိ႕တယ္။ ဂက္စ္မီးျခစ္နဲ႔ မ်က္စိကိုကပ္တယ္။ ပါးေတြနားေတြရိုက္တယ္။ နားထဲက ေသြးက်ေအာင္ကို ရိုက္တယ္”ဟု ေမာင္စိုးလင္း က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ေမာင္စုိးလင္း၏ က်န္းမာေရးကုိ ကုသေပးေနေသာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ အေထြေထြ ေရာဂါကုဆရာ၀န္တဦးက “ကေလးက လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ေတာ့တာ အမွန္ပဲ ။ မတ္တပ္ရပ္မယ္ဆို သူ႔ခါးရိုး၊ တင္ပါးဆံုရိုးေတြ အရမ္း နာက်င္ပံုရတယ္။ လႈပ္လို႔ ေတာ့ ရတယ္။ နာေတာ့ မရပ္ႏိုင္ မသြားႏိုင္ျဖစ္ေနတာေပါ့။ သူက မႈခင္းနဲ႔ပတ္ သတ္ေနေတာ့ အစိုးရေဆးရံုမွာ ဓာတ္မွန္ ရိုက္၊ ေဆးစစ္မႈခံယူၿပီး ေဆးကုသတာေတြ လုပ္သင့္တယ္”ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းဌာနက ေမာင္စုိးလင္းညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမာင္းျမရဲစခန္းသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း “စခန္းမွဴးအျပင္သြားေနသည္”ဟုသာ ေျပာဆုိၿပီး တစံုတရာ ေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ေမာင္စုိးလင္းကို အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ကေလးသူငယ္တရားရံုးတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က ရံုးထုတ္ စစ္ေဆး ခဲ့ၿပီး ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးသိန္းထြန္းကိုမူ ေျမာင္းျမခရိုင္တရားရံုး၌ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရံုးထုတ္ စစ္ေဆးမည္ဟု သိရသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ ဦးေအာင္သူရက “အျပစ္ထင္ရွားရွိရင္ေတာင္ ကေလးတေယာက္ကို ဖမ္းမယ္ ဆိုရင္ ရဲအေနနဲ႔ လက္ထိပ္ခတ္ ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး၊ အခ်ဳပ္ထဲမွာ ထည့္ထားလို႔လည္း မရဘူး။ ရဲတပ္ၾကပ္လို အဆင့္မ်ိဳး အိမ္မွာ ထားရမွာ။ ႏွိပ္စက္တာတို႔ ဘာတို႔ကေတာ့ ဥပေဒမရွိ မင္းမဲ့စရုိက္ လူမိုက္ ဆန္ဆန္ လုပ္ရပ္ေတြပဲ။ အခုကိစၥက သံသယ ရွိခံရတဲ့ကေလးက က်န္းက်န္းမာမာ အဖမ္းခံရၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရးထိခိုက္သြားတာဆုိေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး ဒုတိယတိုင္း ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး ဦးထြန္းမင္းက ဥပေဒ အရ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ တရားခံဟု သံသယ ရွိခံရသူ မ်ားကုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ပါက ညွဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ ျပန္လည္ အမႈဖြင့္ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ေမာင္စုိးလင္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိဘအုပ္ ထိန္း သူမ်ားဘက္က မိမိထံ တိုင္ၾကားလာပါက စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္း၍ တာ၀န္ရွိေသာ ရဲတပ္ဖဲြ႔ ၀င္မ်ားကုိ အေရးယူေပးမည္ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီ

ႏိုင္ငံသား အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးဆုိကာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး အတြက္သာ

Posted by drmyochit Saturday, November 02, 2013, under | No comments

B-3-11
ရန္ုကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္ညက လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္သြား၍ ဖေယာင္းတုိင္မီး ထြန္းညႇိထားသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ-ေ၀လင္းေအာင္)

"လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံမည့္ ကိစၥအား အသိေပး ေၾကညာျခင္း" ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း၏ ေၾကညာခ်က္ကို အစိုးရထုတ္ သတင္းစာ၌ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္စြဲျဖင့္ ဖတ္႐ႈသိရွိ လိုက္ရပါသည္။

ဆက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းသည္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တတ္ႏိုင္သမွ် ကာမိေစရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ အေပၚမွ စတင္၍ တစ္ျပည္လံုး အတုိင္းအတာအထိ ေအာက္ပါႏႈန္းထားအတုိင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ လုိက္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူသံုးအတြက္ ၁ ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၁၀၀ အထိ ၃၅ က်ပ္။ ၁၀၁ ယူနစ္မွ အထက္ က်ပ္ ၅၀။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ၁ ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၅၀၀၀ အထိ က်ပ္ ၁၀၀။ ၅၀၀၁ ယူနစ္မွ အထက္ က်ပ္ ၁၅၀ ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရ ဌာနမ်ားအတြက္ ႐ံုးသံုးက်ပ္ ၅၀ ႏွင့္ စက္မႈသံုး က်ပ္ ၁၀၀ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ႐ုတ္တရက္ႏိုင္လွစြာ ဓာတ္အားခမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံ လိုက္ျခင္းျဖင့္ သံုးစြဲသူ အမ်ားျပည္သူတုိ႔အတြက္ "ေျမြပူရာ ကင္းေမွာင့္" သကဲ့သုိ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အလူးလူး အလိမ့္လိမ့္ ျဖစ္ေနရခ်ိန္၌ တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ ရလိုက္သည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား မ်ား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ေလာေလာလတ္လတ္ အက်ဳိးျပဳလိုုက္ျခင္းလည္း မည္ပါသည္။ ယခင္ အေစာပိုင္း တစ္လႏွစ္လခန္႔ကပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံေရးအတြက္ ႀကိဳတင္၍ ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကြၽမ္းက်င္သူတုိ႔၏ စကားကို ျပန္လည္ၾကားေယာင္ မိပါသည္။ အစိုးရက ဥပေဒစံႏႈန္း မရွိေသးဘဲ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္မီတာခထက္ သံုး၊ ေလးဆအထိ ျမင့္တက္ႏုိင္သည့္ ႏႈန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္အား ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရေပရာ "ျပည္သူတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ရြက္" ဟု ဆုိခဲ့ေသာ္ လည္း ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ မျပဳဘဲ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတုိ႔၏ အက်ဳိးအတြက္သာ အေလးထား၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႐ုတ္တရက္ တုိးျမႇင့္လိုက္ျခင္းက ေစာေစာကေျပာခဲ့သည့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ႀကီးက အေလးထား အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္ျခင္းေပ ပဲ လားဟူ၍ ေ၀၀ါးေနမိပါသည္။ ဒီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူတို႔ ၀န္းက်င္တစ္လႊား အသံဗလံမ်ားလည္း ပလူပ်ံလ်က္ ရွိေပသည္။ တကယ္ေတာ့ မည္သုိ႔ဆုိေစ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အလတ္စား၊ အေသးစားမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းတက္သည္ ေျပာေစဦးေတာ့ တကယ္တမ္း အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမ်ား တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ခံစားရသူမွာ ႀကီးႀကီးမားမား လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ ရရွိသည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဧဒင္စြမ္းအင္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီ အပါအ၀င္ ကုမၸဏီ ၂၀ တုိ႔အား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေပးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးကလည္း အခက္အခဲေတြနဲ႔ အက်ပ္အတည္းေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႐ုတ္တရက္ မီတာခေတြ တုိးျမႇင့္လိုက္ေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက် ပိုမ်ားလာတာေပါ့။ အိမ္မွာက သားသမီးေတြရဲ႕ ၀န္ထမ္းလစာေတြက လည္း မေလာက္ငဘူး။ သြားရလာရတဲ့ ခရီးစရိတ္နဲ႔တင္ လစာက ထက္၀က္က်ဳိးေနတာ အခုေတာ့ မီတာခကပါ တက္မယ္ဆုိေတာ့ ပုိၿပီးဒုကၡေရာက္ဖုိ႔ပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့ . . . . .

ေနာက္ဆံုး "ထြက္သမွ်ေခ်း ပုစြန္ဆိတ္ေခါင္းမွာစု" ဆုိသကဲ့သုိ႔ နင့္ေနေအာင္ ဒုကၡေပါင္းစံု စု၍ ခံစားၾကရ မွာကေတာ့ ေအာက္ေျခက နင္းျပားလူတန္းစားမ်ားသာျဖစ္တာ ေဗဒင္ေမးဖို႔ မလိုအပ္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ဆုိသည္ကေတာ့ ဘာေတြဘယ္အရာေတြ ဘယ္သုိ႔ပင္ ေစ်းတက္တက္ သူတို႔ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းအေပၚ ေစ်းႏႈန္းတင္လိုက္႐ံုသာ သဘာ၀ပါ။ ေနာက္ဆံုးျမားဦး စိုက္ခံရသူက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စားသံုးသူမ်ားသာ ျဖစ္ေလရာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြပဲ ကံဆိုးသူ ေမာင္ရွင္မ်ားေလာ့။

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ဆုိေသာ္လည္း ျပည္သူတုိ႔ဘက္ ငဲ့ကြက္စဥ္းစားမႈ မျပဳဘဲ ကုမၸဏီတုိ႔၏ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ကာမိေစေရးအတြက္ တြက္ခ်က္ေတာင္းခံလာသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္း သေဘာတူညီမႈျပဳကာ ျပည္သူတုိ႔အေပၚ စရိတ္စကမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံ ေနျခင္းမ်ဳိးမွာ ျပည္သူတုိ႔အေပၚ မငဲ့ကြက္ မစာမနာရာ ေရာက္ေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားစြာ ရင္းႏွီး၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္မႈမ်ားမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိပင္ ရွိေသးေၾကာင္း ကိုလည္း သိရေပသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ အေနအထားေပၚ ျပည္သူတုိ႔၏ အသံမ်ားကိုလည္း ၾကားသိရေပရာ "စီးပြားေရးကလည္း အခက္အခဲေတြနဲ႔ အက်ပ္အတည္းေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႐ုတ္တရက္ မီတာခေတြ တုိးျမႇင့္လိုက္ေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက် ပိုမ်ားလာတာေပါ့။ အိမ္မွာက သားသမီးေတြရဲ႕ ၀န္ထမ္းလစာေတြကလည္း မေလာက္ငဘူး။ သြားရလာရတဲ့ ခရီးစရိတ္နဲ႔တင္ လစာက ထက္၀က္က်ဳိးေနတာ အခုေတာ့ မီတာခကပါ တက္မယ္ဆုိေတာ့ ပုိၿပီးဒုကၡေရာက္ဖုိ႔ပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့။ ကုန္က်မယ့္ စရိတ္ေတြကသာ ပုိမ်ားလာတယ္။ ပိုၿပီးေလ်ာ့သြားတယ္ ဆုိတာမ်ဳိးေတာ့ မရွိပါဘူး" လို႔ တစ္ဦးက ဆုိပါသည္။

ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ "လွ်ပ္စစ္မီး အခ်ိန္မွန္ရမယ္လို႔ အာမခံႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ သင့္တင့္တဲ့ေစ်းကိုတုိးတာ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကလည္း ေကာင္းလားေမးရင္ အရင္အတုိင္းပဲ။ အမ်ားျပည္ သူရဲ႕ ေန႔စဥ္၀င္ေငြကလည္း တုိးလာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဓာတ္အားခ တုိးမယ္ဆုိရင္လည္း ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ရေအာင္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာနဲ႔ အသိေပးသင့္တယ္။ အမ်ားျပည္သူက မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရျဖစ္ တယ္လို႔ ဆုိတဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူကို ေသခ်ာခ်ျပၿပီးမွ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္" လို႔ ရင္ဖြင့္ခဲ့ပါ သည္။

ဒီကေန႔ အခ်ိန္၌ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကလည္း ဘက္ေပါင္းစံုက တက္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကလည္း ခက္ခဲလ်က္ အလုပ္လက္မဲ့ ႏႈန္းကလည္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ အထိ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အစစ အရာရာတြင္ အခက္အခဲမ်ဳိးစံု အိမ္ငွားခေစ်းႏႈန္း မ်ားကလည္း မိုးထက္သုိ႔ တိုးတက္ေနခ်ိန္ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးႏွင့္ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ားကို တုိးျမႇင့္လိုက္ျခင္းက အခ်ိန္ကိုက္ ေဖာက္ခြဲလိုက္ေလ သလားဟု ထင္မွားဖြယ္ ျဖစ္၍ေနပါသည္။

ဒီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ကေတာ့ ဒီလိုေျပာပါ သည္။ "ဒီလို ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြကို ျပည္သူေတြ အာ႐ံုစိုက္ေန တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒါဟာေနာက္ထပ္ ေဖာက္ခြဲလိုက္တဲ့ ဗံုးတစ္လံုးေပါ့ဗ်ာ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္ေနတယ္။ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ လူေတြစီးပြားေရး မေကာင္းဘူး။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ထင္သေလာက္ မ၀င္လာဘူး။ ျပည္သူေတြ ပိုက်ပ္တည္း လာေနတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးမွာ လွ်ပ္စစ္ခကို ဒီလိုႏွစ္ဆ တုိးလိုက္တယ္ဆုိတာ အေတာ္ႀကီး မညႇာမတာ လုပ္ရာက်ပါတယ္။ ဒီ Impact အရမ္းႀကီးတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က စက္သံုးဆီ ေစ်းတက္သလို ျဖစ္လာလိမ့္မယ္"

ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားက ဆုိခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္ဟု ဆုိပါသည္။ အေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထပ္တူညီဖုိ႔ လိုပါသည္။ သုိ႔မွသာ အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပရာ ေရာက္ႏုိင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးကလည္း ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာ "ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အက်ဳိးစီးပြားကို ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေရး" ဟု ဆုိထားခဲ့ေပရာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ ဆုိသည့္ ကိစၥကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာ မေရာက္ဘဲ လက္တစ္ဆုပ္စာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္သာလွ်င္ ၾကည့္ရာ ေရာက္မေနေပဘူးလားဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္လာ ခဲ့ေသာ္...။

ကမာၻ႕ အေကာင္းဆံုးအဆင့္ တိုက္စစ္အတြဲမ်ိဳးကို မိမိပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း မိုယက္စ္ေၾကြးေၾကာ္

Posted by drmyochit Saturday, November 02, 2013, under | No comments


မိမိသည္ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုးဟု ညႊန္းဆိုႏုိင္ေလာက္သည့္ တိုက္စစ္အတြဲအဖက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္ မန္ေနဂ်ာ ေဒးဗစ္မိုယက္စ္က ေၾကြးေၾကာ္လုိက္သည္။

ေရာ္ဘင္ဗန္ပါစီႏွင့္ ဝိန္းရြန္နီတုိ႔၏ အတြဲအဖက္သည္ ပရီးမီးယားလိဂ္တြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သလို ကမာၻ႕အဆင့္ထိ အျမင့္ဆံုးအေျခအေန ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေၾကာင္း မိုယက္စ္က ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ ပရီးမီးယား လိဂ္၌ လီဗာပူးလ္၏ ဒန္နီရယ္လ္ စတားရစ္ဂ်္ႏွင့္ လူးဝစ္ဆြာရက္ဇ္တို႔ ႏွစ္ဦးက အေကာင္းဆံုးပံုစံ ရရွိေနေသာ္လည္း ရြန္နီႏွင့္ ဗန္ပါစီ အတြဲသာ အေကာင္းဆံုးဟု မိုယက္စ္က ယံုၾကည္ထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပဲြစဥ္မ်ားတြင္ ႏွစ္သင္းလံုးမွ တိုက္စစ္အတြဲမ်ား အၿပိဳင္ဂိုးသြင္းခဲ့ၾကသည္။

မိုယက္စ္က "ရြန္နီနဲ႔ ဗန္ပါစီတို႔ဟာ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနမွာ ရွိေနပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့ ဘယ္တိုက္စစ္အတြဲကိုမဆို ယွဥ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံ အဆင့္ေလာက္ကို ကၽြန္ေတာ္ ထည့္ေျပာမေနေတာ့ဘူး။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ တကယ္ေျခေတြ႕ၿပီဆိုရင္ အေကာင္းဆံုးဆိုတာ ျငင္းစရာကို မရွိေတာ့ဘူး"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယူႏုိက္တက္သည္ ဖူလ္ဟမ္ႏွင့္ ယေန႔ညတြင္ ရင္ဆိုင္ ကစားရ မည္ျဖစ္ၿပီး ကြင္းလယ္တြင္ မုိက္ကယ္ကာရစ္မွ ေျခဖေနာင့္ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ပါဝင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဗန္ပါစီသည္ ေျခမႏွင့္ ေပါင္ၿခံ အတန္ငယ္ နာက်င္မႈ ရွိေသာ္လည္း ယခုပြဲအတြက္ ႀကံ႕ခိုင္မႈ ျပည့္ဝေနဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

Ref: dailymail

အရမ္းလန္းတဲ့ မင္းသမီးေလး Pwint Nadi Mg

Posted by drmyochit Saturday, November 02, 2013, under | No comments


Myanmar Model Girls

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္