Thursday, August 27, 2015

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဦးစားေပးတကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပထမဦးစားေပးႏွင့္အတူ ဒုတိယဦးစားေပးတကၠသိုလ္ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ေလၽွာက္ထားရန္လိုအပ္

Posted by drmyochit Thursday, August 27, 2015, under | No comments

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာပုံစံျဖည့္သြင္းေန သည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္။

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၆-တကၠသိုလ္ဝင္ ခြင့္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ပထမ ဦးစားေပးတကၠသိုလ္ကို ေရြး ခ်ယ္ ေလၽွာက္ထားျခင္းအျပင္ ဒုတိယ ဦးစားေပးတကၠသိုလ္ကိုလည္း ေရြး ခ်ယ္ေလၽွာက္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔လိုအပ္ရျခင္းမွာ အ ခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ရရွိခဲ့ေသာ ရမွတ္မ်ားႏွင့္ ဝင္ ခြင့္ရနိုင္မည့္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဒုတိယ ဦးစား၊ တတိယဦးစားေပး စသည္ တို႔ျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ လႊာတြင္ ေရးသားျဖည့္စြက္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားမွာ ဦးစားေပးတကၠသိုလ္ကို သာ ေရးသားျဖည့္စြက္မႈမ်ားရွိသည့္ အတြက္ ယင္းတို႔သည္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရရွိနိုင္ သည့္အမွတ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဒုတိ ယဦးစားေပးမပါဝင္သည့္အတြက္ ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားနိုင္သည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

''ျဖည့္ရမယ့္အကြက္မွာ ၁၀ ကြက္ေတာင္ေပးထားပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ၁၀ ကြက္လုံးျဖည့္ေစခ်င္ တယ္။ ကိုယ္ေလၽွာက္တာမရဘူးဆို ရင္ ဒုတိယဦးစားေပးတကၠသိုလ္ကို ေရာက္မယ့္အခြင့္အလမ္းရွိတယ္။ ဒါ မွမဟုတ္ဘဲ တစ္ခုတည္းျဖည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သူရထားတဲ့အမွတ္ က ေဆးတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠ သိုလ္ေတြကို ဝင္ခြင့္ရနိုင္ေလာက္တဲ့ အမွတ္မ်ိဳးေတြဆိုရင္ အရမ္းနစ္နာ ပါတယ္။ ဝင္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က ဒုတိယဦးစားေပးမပါရင္ အမွတ္ဘယ္ ေလာက္ေကာင္းေကာင္း သင့္ေတာ္ ရာတကၠသိုလ္ကို ခ်ေပးမွာျဖစ္ပါ တယ္''ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာ နမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ လႊာမ်ားကို ယခုလ ၁၉ ရက္မွစတင္ ၿပီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ပညာ ေရးတကၠသိုလ္ အားကစားခန္းမတြင္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၅ ရက္အထိ လက္ခံေပးေနၿပီျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေန ျဖင့္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ေနာက္မက် ဘဲ ေလၽွာက္ထားသြားရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

''သတ္မွတ္ရက္ ၅ ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ လာေရာက္ေလၽွာက္ လႊာတင္သြင္းၾကပါ။ သြားလာေရးအ ခက္အခဲေၾကာင့္ ေနာက္က်သြားရင္ အသနားခံစာတင္ရမွာပါ''ဟု ယင္း က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ေရႀကီးေရလၽွံမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားရွိ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ ထားရန္ ေနာက္က်သူမ်ားအား ယင္း တို႔ေလၽွာက္ထားမည့္တကၠသိုလ္၏ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ရက္အထိ လက္ခံ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝင္ခြင့္သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသူမ်ား တက္ ေရာက္ခြင့္ရရွိေစရန္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

ATK
‪‎Democracytoday‬
Photo: မင္းမင္း။

ေရေဘးေထာက္ပံ့မႈ အေျခအေန အစိုးရအဖြဲ႔ထုတ္ျပန္

Posted by drmyochit Thursday, August 27, 2015, under | No comments


ၿပီးခဲ့သည့္ ေရေဘးတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၁၉၂၆၆ စုမွ လူဦးေရ ၁၆၂၉၂၅၄ဦး ေရေဘးသင့္ခဲ့ၿပီး ၁၂၀ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆန္ရိကၡာတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၀၅၆၈၃၁၅၀၊ အေရးေပၚအစားအစာ တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၅၂၄၄၂၃၀၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၂၂၁၁၉၀၀၀၀၊ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၃၃၃၁၁၇၂၉၀ႏွင့္ ေသဆံုးမႈေထာက္
ပံ့ေၾကးေငြက်ပ္ ၁၀၆၀၀၀၀၀ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၆၈၅၈၃၄၆၇၀ကို ပံ့ပိုးေထာက္ပ့ံခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရက ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ျ မန္မာႏိုင္ငံတ၀န္း ဇြန္ ၂၄ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ တိုင္းေဒသႀကီးသံုးခုႏွင့္  ျပည္နယ္ႏွစ္ခုတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္မွ ၾသဂုတ္၂၆ ရက္အထိ တိုင္းေဒသႀကီးေျခာက္ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ေျခာက္ခုတို႔တြင္လည္းေကာင္း သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊  မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲ ရာယ္အဆိုးရြားဆံုးခံစားရသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္ဟု အစုိးရက ထုတ္ျပန္ထား သည္။

ဧရာ၀တီ

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္