Monday, June 03, 2013

အမ်ိဳးသားအေရး တမ်ိဳးသားလံုး၀ိုင္း၀န္းကူညီႏိုင္ခြင့္ရိွမွျဖစ္မည္

Posted by drmyochit Monday, June 03, 2013, under | No comments


ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ဆြမ္းခံၾကြမည့္သံဃာမ်ားကိုဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားကေခ်ာင္းေျမာင္းလုပ္ႀကံမည့္ေဘးမွကာကြယ္မႈျပဳေပးေနပံု

ေက်ာက္နီေမာ္မွ မသီတာေထြး ကြယ္လြန္သည့္ တႏွစ္ျပည့္ေျမာက္၀မ္းနည္း ျခင္း အခမ္း အနားကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လြဲ၍ မည္သည့္္ေနရာတြင္မွွ် က်င္းပခဲ့သည္ ဟုမၾကားရေပ။

အေနာက္ ကမၻာျဖစ္ေသာ ဥေရာပႏွင့္ေျမာက္ အေမရိကတို ့တြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရိွသူ (vulnerable person) တစ္ဦးအား ဤသို ့ေစာ္ကားၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ ခံရလွ်င္ႏွစ္ ပါတ္လည္ အခမ္း အနားမ်ားက်င္းပ၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္(သမတ/၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) မ်ားတက္ေရာက္ ကာ၀မ္း နည္းေၾက ကြဲစကားေျပာျခင္း၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုကိုႏွစ္သိမ့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ကိုတီဗီ၊သတင္းစာမ်ား
တြင္ေတြ ့ ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ထိုကဲ့သို ့ေသာႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ (political culture) မရိွေသး သည္မွာ၀မ္းနည္း စရာေကာင္း သည္။ သမတဦးသိန္းစိန္ေကာၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါမိမိတို ့ႏွင့္ မ ဆိုင္ သလိုေနခဲ့ၾကသည္။
အထူး သျဖင့္ေနာက္ဆက္ တြဲျဖစ္ ရပ္ျဖစ္ေသာေတာင္ ကုတ္တြင္ အျခားအျပစ္မဲ့ လူဆယ္ဦး အသတ္ခံ ရေသာ အခါ၌ သက္ဆိုင္သူပူေဆြးေနသူမ်ား (mourners) အား ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ႏွစ္ သိမ့္မႈေပး ခဲ့ေသာေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ သည္ ကံဆိုး ရွာသူ တိုင္းရင္း သူမိန္းခေလး ၏ႏွစ္ပါတ္လည္၌ မိမၼ သား ခ်င္းျဖစ္ ပါ လွ်က္ကိုယ္ႏွင့္ မဆိုင္သလိုေနသည္မွာအက်ည္းတန္ လွသည္။

ဤအခ်က္သည္သူမအားသူမ၏ေနာက္လိုက္မ်ားက“လူထုေခါင္းေဆာင္”ဟုတဖြဖြအမႊမ္းတင္ေနေသာ္လည္း
ဤသို ့ ဟုတ္မဟုတ္ရခိုင္လူထုကိုေမး ၾကည့္ပါဟုေစာဒကတက္စရာျဖစ္ေနသည္။

သမတျဖစ္ေစ-ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ေစယခုကဲ့သို ့ဗုဒၶဘာ သာႏွင့္မူ ဆလင္ ဘာသာ၀င္ မ်ားႏွစ္ဘက္ ပဋိပ ကၡျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ဤအခမ္းအနားမ်ိဳးကိုအားေပးလွ်င္ႏိုင္ငံေရးအရမွားယြင္းသည္ (politically incorrect) ဟုဆင္ေျခေပးႏိုင္ၾကပါ သည္။ႏိုင္ငံေရး အရမွား/မွန္ျပႆနာ (political correctness) သည္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား(self-interest) အေပၚအေျခတည္၍ ဆံုးျဖတ္ ၾကေသာ ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ပိုက်ယ္ျပန္ ့ေသာလူသားအားလံုး၏ေကာင္းက်ိဳး (humanitarian interest) ကိုႏွ လံုးသြင္း၍ စဥ္းစားျခင္း မဟုတ္ေျခ။

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေနျခင္း (attitudes analysis) ကို ရပ္တန္ ့ ၍လက္ေတြ႔ ရင္ဆိုင္ေန ရေသာျပႆနာကိုေဆြးေႏြးပါမည္။

ေရရွည္အသြင္ေဆာင္လာေနေသာဘာသာေရးပဋိပကၡကိုရင္ဆိုင္ရာတြင္အစိုးရသည္အေျခအေန၏ေနာက္ၿမီးဆြဲ ဘ၀သို ့က်ေရာက္ေနသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တဘက္ကဆင္ထားသည့္ ေထာင္ေခ်ာက္ ထည္းတြင္ မိေနသည္။  ဤအခ်က္က္ိုရွင္းလင္းပါမည္။
အိမ္နီးနား ခ်င္းဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရေပါက္ ကြဲမႈျဖစ္ေန သည့္ႏို္င္ငံျဖစ္ေနသည္ သာမက ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ ပင္လယ္ေရျပင္ျမင့္ တက္ လာမႈေၾကာင့္ ကမ္းရိုး တန္းေဒသ မ်ားေရေအာက္ေရာက္ၿပီးေျမ ဧရိယာ တစတစ ဆံုးရႈံး ေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
အာဏာရပါတီကအိမ္နီးခ်င္းျမန္မာျပည္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးမပ်က္ေစရန္အစြန္းေရာက္အစၥလမ္းမစ္ေတြ ကိုႏွိမ္နင္းေနေသာ္ျငားလည္း ဘီဂန္ခါလီဒါဇီယာ ဦးေဆာင္ေသာ အတိုက္ အခံ ပါတီသည္ တစ္ခ်ိန္ ကဂ်ာမန္နာ ဇီေတြအေၾကာင္းျပ ခဲ့ေသာေနစရာေျမေနရာရရိွေရး (lebensraum) ဆင္ေျခ ကိုေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း သတင္းစာ မွျပန္၍ ထုတ္ေဖၚကာလူပိုေတြကိုႏိုင္ငံျပင္ပမွာေနရာရွာၾက ဖို ့ေျမႇာက္ေပးေနေလ သည္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္မွလူပိုမ်ားသည့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထံကုန္းေၾကာင္းေရ ေၾကာင္းတို ့တစ္ဦး ခ်င္းေကာ အုပ္လိုက္ ထြက္ ခြာေနၾကသည္။ ေတာင္ဘက္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထံေရေၾကာင္းျဖင့္ေရာက္သြားၾကသည့္ ဘဂၤလီမ်ား ကသူတို ့သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္ေျပးလာသူေတြပါဟုေျပာၾကသည္။

ထိုင္းႏွင့္မေလးရွားႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား သည္သူတို ့အားလူ သားခ်င္း စာနာမႈ အရ ဒုကၡသည္ အျဖစ္ လက္ခံေပးေနၾက ရသည္။
အစိုးရမ်ားကဤကဲ့သို ့လက္ခံ လာၾကေစရန္ INGO မ်ားကေလာ္ဘီလုပ္မည္ကိုသံသယရိွစရာမလိုေခ်။
ထိုအစိုး ရမ်ားဘက္ကၾကည့္လွ်င္ဤ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုသူေတြကိုဒုကၡသည္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ လိုက္မွ သာေနာက္ ထပ္ႏိုင္ငံ တစ္ခုခုကိုေရႊ  ့ေျပာင္းေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္၍သူတို ့အဖို ့ေရြးစရာလမ္း မရိွေခ်။ သို႔ မဟုတ္ပါက သည္ လူေတြ သူတို ့ဆီမွာ ေသာင္တင္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရိွမေလးရွားရိွအႀကီးဆံုးဒုကၡသည္စခန္းတြင္လူတစ္သိန္းရိွေနသည္။ ျမန္မာဒုကၡသည္ပါဆိုသူေတြက ၉၀%  ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ျပင္ပမွာမိသားစုအလိုက္ေနထိုင္ခြင့္ရေနသူေတြတရားမ၀င္ေနထိုင္သူေတြမပါေသး။
ဒုကၡသည္ အျဖစ္ႏွင့္ေရာက္ လာ၍စခန္းဖြင့္ၿပီးလက္ခံထားျခင္း၊အသက္ရွင္ေရး အကူ အညီေတြ ေပးျခင္းသည္ မမွားေပ။

သို ့ေသာ္ထိုလူေတြကသူတို ့ဒုကၡသည္ ျဖစ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ “ျမန္မာျပည္မွာ”လူမ်ားစုကသူတို႔ ကိုႏွိပ္ စက္ေန ပါသည္ ဟုေျပာၾကသည္။ ႏွိပ္စက္တာ (persecution) မရိွဘဲႏွင့္ဒုကၡသည္ (တရား၀င္ အသံုး အႏံႈးမွာ ‘ခိုလႈံသူ’ - refugee) ျဖစ္ခ်င္လို ့မရပါ။

UNHCR Handbook ၏အဓိကသတ္မွတ္ခ်က္ (criterion) ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ျမန္ မာျပည္မွာ လူမ်ားစု ကသူ တို ့အားႏိွပ္ စက္ေနပါ သည္ဟု သက္ေသျပႏိုင္ေစရန္ မွာဗလီေတြ မ်ားမ်ား မီးေလာင္ ေလေကာင္း ေလျဖစ္ ေနသည္။
ျပႆနာ ဆက္ျဖစ္ေနေအာင္ဖန္တီးေနမွာျဖစ္ပါ သည္။ (keeps the issue alive)။

သို ့မွသာ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံမွ တိုက္ရိုက္ ရာေထာင္ခ်ီ၍ လစဥ္ထြက္ ခြာလာေသာျမန္ မာဘာ သာစကား တစ္ခြန္း မွနားမ လည္ေသာ ဘဂၤလီမ်ားထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံေတြမွာခိုလံႈခြင့္ရၾကမွာျဖစ္သည္။ထို႔ ေၾကာင့္ ျမန္ မာျပည္မွာ ဘာသာေရးပဋိပကၡဆက္ရိွေနဘို ့ သူတို ့အတြက္လိုအပ္ပါသည္။ ယခုဤ “ဆင္ ကြက္”ထည္းမွာျမန္မာလူထုနဲ ့ျမန္မာအစိုးရမိေနသည္။

ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္သည္ဤအခ်က္ကိုကုလသမဂၢလိုစင္ျမင့္မွာတ ဘက္က ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင့္ၿပိဳင္ ၍ျငင္းခံုၾက ၍ျပန္လွန္ျငင္းခ်က္မထုတ္ႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား (Conclusive evidences) ျပသႏိုင္ရပါလိမ့္မည္။

စင္စစ္ျမန္မာေတြသာမကျပည္တြင္းေနျမန္မာမူဆလင္ေတြလည္းဤေထာင္ ေခ်ာက္ထည္းမွာမိေနသည္။
သူ ့ဖက္ ကိုယ့္ဖက္ အဖိတ္အစင္ေတြရိွေနၿပီမို ့ခံစားခ်က္မ်ားျဖစ္ေနၿပီးေက်ာ္လႊားရုန္းထြက္ဘို႔ ခက္ေန ၾကသည္။

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပန္ၾကည့္လွ်င္လိႈင္သာယာ - မိထၳိလာ - ဥကၠံ - လားရိႈး အျဖစ္ အပ်က္ တိုင္းတြင္ မူဆလင္ေတြ ဘက္ကရန္စသည့္ သေဘာမ်ား ထင္ရွားသည္။ ဗမာေတြ (ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေတြဆို လွ်င္ပိုတိ က်မည္)ဘက္က လည္းခ်က္ခ်င္း အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲတုန္ ့ျပန္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ၄င္းတို ့စိတ္ထည္း မွာေနာက္ ထပ္ ဘယ္ေန ့-ဘယ္ေနရာမွာ ထပ္ျဖစ္မလဲဆိုသည္ ကိုအသင့္နား စြင့္ေစာင့္ ေမွ်ာ္ေနၾက သလိုပင္။

ထို ့ေၾကာင့္ျပႆနာ၏တႏွစ္သားကာလအတြင္း ျဖစ္ေနၾကျဖစ္စဥ္  ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ -
၁ - မူဆလင္ဘက္ကရန္စမည္
၂- ဗုဒၶဘာသာေတြကေန ့ကူးမခံခ်က္ခ်င္းပင္တုန္ ့ျပန္မည္
၃ - အစိုးရ (ရဲ-လံုထိမ္း-စစ္တပ္) က၀င္ထိမ္းမည္ - ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္မည္။

ျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ပံု

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ျပႆနာကိုအစိုးရတစ္ဦးတည္း မည္သူ ့အကူအညီ ၀င္စြက္မႈမွ်လက္မခံဘဲ
တတ္ႏိုင္ သမွ် အုပ္အုပ္ဆိုင္းဆိုင္းနည္းျဖင့္ေျဖရွင္း လိုဟန္ရိွသည္။ဤအခ်က္ကိုအခြင့္ေကာင္းယူ
၍ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား (NLD, 88 မ်ိဳးဆက္စ သည္) မ်ားကလည္း တရားခံ အျဖစ္ မခံလိုဘဲေက်ေက်နပ္ နပ္ျဖင့္ ပင္ လက္ေရွာင္ေပးေနသည့္သေဘာေတြ ့ရသည္။

အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက ေျပာဆိုေနပံုမွာျပႆနာကိုအစိုးရကႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ေန ပါသည္ ဟူေသာ အသြင္ကိုေဆာင္ထားသည္။ ဤအခ်က္သည္ ေလာေလာဆယ္အတြက္ေတာ့မွန္ေကာင္းမွန္မည္။သို ့ေသာ္တေန ့ေန ့ဤျပႆနာရန္ကုန္ေရာက္လာလွ်င္ တိုင္းျပည္ပ်က္ႏိုင္ ေလာက္သည္ ဟုအရပ္ စကားျဖင့္ တံုး တိတိေျပာလိုသည္။ ရမည္းသင္း - ပ်ဥ္း မနား - ျပည္ - မံုရြာ -ေတာင္ႀကီး
ေတာင္ငူ - ေမာ္လၿမိဳင္စသည့္ျမန္မာမူဆ လင္ေတြ အံုခဲေနေသာတျခားၿမိ့ဳႀကီးမ်ားကိုထည့္မတြက္ေသး။
သို ့ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သင့္သည္မွာအစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ တစ္ခုတည္း အားမကိုးေနဘဲ အရပ္ဘက္ အဖြဲ ့ အစည္းမ်ား (civil society) ၏အကူအညီ ကိုယူသင့္သည္။

ရပ္ရြာလံုျခံဳေရးႏွင့္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္ေရးကိစၥ
Neighborhood security and self – protection

အစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ မ်ားသက္သက္အားျဖင့္ဘယ္နည္းႏွင့္မွ်မလံုေလာက္ ႏိုင္သည္ မွာသိသာ လွသျဖင့္ လက္ေတြ  ့က်က်ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းလိုလွ်င္လူထု၏အကူအညီကိုယူမွျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

မူဆလင္မ်ားကဘုန္းႀကီးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္၍လိုက္လံသတ္ျဖတ္ေနျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တြင္အ ထူးအဆန္း မဟုတ္ေတာ့။ ဆြမ္းခံၾကြေသာကိုယ္ ေတာ္မ်ားကိုက်ည္ကာအကၤ် ီ၀တ္ေပးကာ စစ္သားမ်ား ကေနာက္ကတ ေကာက္ေကာက္လိုက္၍လံုျခံဳေရးယူေပးေနရေသာ သတင္း ဓါတ္ပံုမ်ား ပလူပ်ံေနသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကားရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဤအျဖစ္မ်ိဳးသံဃာေတာ္မ်ားရင္ဆိုင္ရကာအသက္ဆံုးရႈံးခံေနၾကရ
သည္မွာမသီတာေထြးကိစၥမတိုင္မီပေ၀သဏီကတည္းကျဖစ္သည္။ ယခုမွျပည္မဘက္သို ့နယ္ခ်ဲ႕ လာျခင္း ျဖစ္ သည္။

သံဃာေတာ္မ်ားအားလုပ္ၾကံမႈႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚရက္စက္မႈမ်ားသည္ႀကိဳတင္ကာကြယ္၍
ရႏိုင္ စေကာင္းေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ နည္းျဖစ္လွ်င္ထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

မွန္ကန္ေသာနည္းဆိုသည္မွာျပႆနာေပၚလာမွေရာက္လာေသာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့တစ္မ်ိဳး တည္းကိုသာ အား ကိုး သည့္ နည္းမဟုတ္ပါ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ရပ္ရြာအလိုက္ “သံဃာေတာ္ မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့မ်ား” (Volunteers for Vulnerable Person Protection) ကိုေဒသခံမ်ား ထည္းမွေရြး ခ်ယ္ဖြဲ  ့စည္းေပး၍ႀကိဳတင္၍ဟန္ ့တားႏိုင္ရန္စီစဥ္သင့္သည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား၊ကပၸိယမ်ား ယခင္က ထက္ဦးေရ ပို၍ထားရိွကာ လံုျခံဳေရး အေစာင့္ အျဖစ္ သံုးသင့္သည္။ သူတို ့အားအစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္ အဆက္ အသြယ္ ရိွေစ ရန္လက္ ကိုင္ဖံုးမ်ားရရိွေစရန္စီစဥ္ေပး သင့္သည္။

ဤနည္းသည္မိမိတုိ ့ရပ္ရြာ၊သံဃာႏွင့္ မိန္းခေလးမ်ား အေပၚ က်ဴးလြန္ေစာ္ကား မႈမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္ အျပင္ဘက္မွ လက္တုန္ ့ျပန္ၾကမည့္ ဗရမ္း ဗမာ လူအုပ္ ႀကီးမ်ား (mobs) ကိုတနည္း တဖံု အားျဖင့္ႀကိဳ တင္၍ ထိမ္းခ်ဳပ္ ထားရာလည္းက်ေပလိမ့္မည္။

ဤေစတနာအေလွ်ာက္တာ၀န္ယူမည့္ေဒသခံလုပ္အားေပးမ်ား၏ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ့မ်ားအေနျဖင့္ ၂၄/၇ အေျခ ခံျဖင့္ နာရီမလပ္အလွည့္က်ကင္းတာ၀န္ ယူရန္ျဖစ္သည္။ သူတို ့သည္သံဃာေတာ္မ်ားၾကြရာသို႔ လိုက္ ပါေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ မသကၤာေသာေနရာမ်ားကိုအထူးေစာင့္ၾကပ္ျခင္း၊ လူျပတ္ေသာေန ရာမ်ား တြင္ကင္း လွည့္ျခင္း မ်ားလုပ္ႏိုင္သည္။

သူတို ့အားကိုယ္ခံပညာသင္တန္း မ်ား (Martial arts trainings) သင္ေပးသင့္ သည့္ အျပင္ တိုက္ခိုက္ လာသူမ်ား (attackers)  ၏ရန္မွာ ကာကြယ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ တန္ျပန္ လက္နက္ မ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပး ထားသင့္ သည္။လူရမ္းကားအုပ္စုမ်ားကိုၿဖိဳခြဲရန္ ရဲေခြး (Canine units) မ်ားကို ပါပူးတြဲေပးထား သင့္သည္။[မကၠဆီကိုႏွင္ထိစပ္ေနေသာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္
တစ္ခ်ိဳ  ့ တြင္လူထု ကနယ္စပ္လူခိုး၀င္မႈကိုကိုယ္ထူကိုယ္ထလက္နက္ကိုင္၍ ေစာင့္ၾကပ္ေနၾက သည္မွာၾကာၿပီ။ (Vigilante)]

ဤေဒသခံအရပ္သားမ်ား၏ေစတနာ့၀န္ထမ္းသက္သက္အဖြဲ ့မ်ားသည္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ ရြက္ျခင္း (cooperation and coordination) မ်ားရိွရေပမည္။၄င္းတို ့ကိုဥ ပေဒနား လည္ကြ်မ္း က်င္၍ ရပ္ရြာကယံုၾကည္ေလးစားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား (respectable persons) ကအုပ္ ခ်ဳပ္ေစရ မည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ ့မ်ားကအသိအမွတ္ျပဳထားသင့္သည္။

ဤအစီအစဥ္က ၃ ခ်က္အက်ိဳးရိွႏိုင္ေစလိမ့္မည္။
၁ - အသင့္ျပင္ထားေသာအေနျဖင့္ေစာင့္ၾကည္ ့ေနေသာေၾကာင့္ တဘက္ ကရန္စရန္ အခြင့္ မသာျဖစ္ လိမ့္မည္။ သို ့မဟုတ္ပို၍နည္းပါးသြားေစလိမ့္မည္။

 ၂ - ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနသူမ်ားအားဤတာ၀န္ေပးထားျခင္း ျဖင့္သူတို ့ကိုယ္တိုင္ mobs အျဖစ္ႏွင့္တရားလက္ လြတ္တုန္ ့ျပန္မည့္အခ်က္ ကိုေခ်ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေစမည္။ [သို ့ေသာ္သူတို ့တြင္လည္း - မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ - သင့္ေလွ်ာ္ေသာ နည္းျဖင့္တုန္ ့ျပန္ခြင့္ရိွ ေစရမည္။]
၃ - အစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ  ့မ်ားဘက္ဘက္လိုက္သည္ဟူေသာအျမင္မ်ား နည္းပါးသြားႏိုင္သည္။

တႏွစ္အတြင္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္စုပံုလာေနေသာျဖစ္ေပၚမႈမ်ား

၁ - တဘက္ကိုေလွ်ာ့ေပါ့အေရးယူေနသည္ဟူေသာဗုဒၶဘာသာေတြဘက္က စြပ္စြဲမႈ မ်ားဆက္ တိုက္ ထြက္ေပၚေန ကာမေက်နပ္မႈတစတစပိုႀကီးထြားလာႏိုင္ ျပည္သူ ့ အျမင္ တြင္ ကုလား ကို အေၾကာင္း မဲ့အေလွ်ာ့ေပး လြန္းသည္ဟုထင္လာမည္။ [လားရိႈး တြင္သာသနာေရး ၀န္ႀကီး ကိုပင္ ဘုန္းႀကီးေတြ ကဆဲသည္ အထိ ျဖစ္လာသည္။]
၂- ၀န္ထမ္း မ်ားလာဘ္ယူသည္ဟူေသာစြပ္စြဲမႈမ်ားလည္းဆက္၍ထြက္ေပၚေန
ျပႆနာ ရင့္ လာသည္ႏွင့္ အမွ်ဌာန ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား အမ်ိဳးသားေရး ကို သစၥာေဖါက္သည္ ဟူေသာ အျမင္ပို၍အင္အားႀကီးမားလာမည္။ အက်င့္ပ်က္၀န္ ထမ္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရး မယူေသာ အစိုးရကို ပါ အျပစ္ျမင္လာမည္။
အစိုးရႏွင့္လူထုအၾကားေခ်ာက္ကမၻားယခုထက္ပို၍က်ယ္ျပန္ ့လာမည္။

၃ - ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈ ၇၈၆ ႏွင့္အၿပိဳင္ျပဳ၍ေပၚထြက္လာသည္။ ၉၆၉ သည္ကို လိုနီေခတ္ ကအဂၤလိပ္ေတြေရႊ တိဂံုဘုရားေပၚ ဘိနပ္စီးတက္ၾကတာကိုမခံႏိုင္၍ YMCA ကိုတုပၿပီးအမ်ိဳး-ဘာသာသာ သနာကာ ကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး ဆိုကာ YMBA အသင္းေပၚ လာသလို မ်ိဳးေပၚ လာတာျဖစ္သည္။ ၉၆၉ သည္ ဘာသာ ေရး -လူမႈေရး - စီးပြားေရးသံုးမ်ိဳးစလံုးကိုခ်ံဳငံု၍ေပၚထြက္လာသည္။
ယာယီ တပြဲ တိုး မဟုတ္ဘဲေရရွည္တည့္တန္ ့သြားမည့္ပံုရိွသည္။ ၉၆၉ ကိုႏိွပ္ ကြပ္လွ်င္ အစိုး ရႏွင့္ျပည္သူ ထိပ္ တိုက္ေတြ  ့ႏိုင္သည္။

၄ -သူတို ့ကိုယ္တိုင္ဖြင့္ဟခ်က္အေထာက္အထားမ်ားအရမူဆလင္ပိုင္စီးပြား ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား အထိနာေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 ျမန္မာစီးပြားေရးေလာကတြင္မူဆလင္မ်ားသည္လုပ္ခစားကာယအလုပ္သမားရာခိုင္ႏံႈးနည္းပါးၿပီးလုပ္ငန္းအရြယ္ အစားမ်ိဳးစံုတြင္လုပ္ကိုင္ သူမ်ားႏွင့္ေစ်းေရာင္း စားသူမ်ား စက္မႈ လက္မႈ ကြ်မ္းက်င္ သူမ်ား အျဖစ္ႏွင့္သာ အသက္ေမြးသူမ်ားသည္။၄င္းတို ့၏ေဖါက္သည္ မ်ား (customers) မွာဗုဒၶ ဘာသာ ၀င္မ်ားျဖစ္ သည္။ ယခုသူတို  ့သည္ေဖါက္သည္မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲလူမႈေရး
ဘာသာေရးေၾကာင့္ မိတ္ပ်က္ ကုန္သည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ခ်မ္းသာေသာမူဆလင္ မ်ားအဖို႔ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ားကိုကူညီမလား - ဟန္ ့တားေပးမလား တစ္ခုခု ကိုေရြးခ်ယ္ ရေတာ့ မည္ျဖစ္ သည္။

အစိုးရသည္မူဆလင္ကိုမူဆလင္ျဖင့္္ထိမ္းေပးရန္တာ၀န္ေပးၾကည့္သင့္သည္။ အနည္းဆံုး အားျဖင့္ အကူ သေဘာ (auxiliary) သံုးၾကည့္သင့္သည္။ မူဆလင္ ဘာသာတြင္ဆြန္နီ (Sunni) မ်ားက အစြန္းေရာက္ၿပီး ရီွယား (Shia) - ဘဟာအီ (Baha’i ) ႏွင့္အာမက္ဒီယား (Ahmedia)  မ်ားကၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသည္ျဖစ္ ရာဗုဒၶဘာသာေတြ ဘက္ကသိုးႏွင့္ဆိပ္ခြဲျခားဖို ့လိုသည္။

အစၥလမ္ဘာသာသည္ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္အျခားဘာသာကိုးကြယ္မႈမ်ားႏွင့္၄င္း၊ သူတို ့အခ်င္း ခ်င္း ဂိုဏ္းကြဲ မ်ားအၾကား ၌၄င္း ေသြးေခ်ာင္းစီး ပဋိပကၡမ်ား သမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးျဖစ္ေနသည္။ ေလာေလာဆယ္ တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ သာမကအ ေနာက္ဥေရာပ တခြင္တြင္လည္း ဤဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ မ်ား၏ေသာင္း က်န္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ဤျပႆနာသည္ကမၻာ့ျပႆနာႀကီး တရပ္အသြင္သာမကထာ၀ရအသြင္ (a global issue of all times) လည္း ရိွေန သည္ျဖစ္ ရာျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ဤျပႆနာကို မိမိႏိုင္ငံနယ္နမိတ္ အတြင္း၌ ထိမ္းခ်ဳ ႏိုင္ ရန္ -

1-    အျမဲတမ္းအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု (a permanent, state level body to contain religious extremism) ထူေထာင္ထားရန္လိုေပလိမ့္မည္။

 2-    ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေသာင္းက်န္းမႈကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနေသာအျခားႏိုင္ငံမ်ား(အိႏိၵယ-အစၥေရး -ယူအက္စ္ေအ-ယူေက -ၾသစေတ်း လ်ားစသည္)ႏွင့္ လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး အစီအစဥ္ မ်ားစတင္ သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

From : ..ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ေရယာဥ္ မီးေလာင္မႈျဖစ္

Posted by drmyochit Monday, June 03, 2013, under | No comments

၃-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၀၆၃၀ အခ်ိန္ ဆိပ္္ ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊မိသားစုရပ္ကြက္၊ သိမ္ျဖဴ ဆိပ္ ခံ တံ တား တြင္ ရပ္နား ထားေသာ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ pilot ႀကိဳပို႔ စတီဗီဒို အမွတ္(၆) ေရယာဥ္အား ေရယာဥ္ မွဴး ဦးစိုးႏိုင္(ဘ) ဦးေမာင္ စိန္၊ ေရယာဥ္ေသး ဌာနခြဲ၊ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ႏွင့္ စက္ ဆရာ ဦးေဇာ္၀င္းေအာင္ (ဘ) ဦးတင္ေအာင္ ၊ ေရယာဥ္ေသး ဌာနခြဲ၊ဆိပ္ကမ္း အာဏာ ပိုင္တို႔ (၂) ဦးမွ စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈျပင္ဆင္ေနစဥ္ အိပ္ေဇာ ပိုက္ေပၚသို႔ က်ေသာဒီဇယ္မ်ားမွ စတင္မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး အင္ဂ်င္အားေလာင္ကၽြမ္းသျဖင့္ ပတ္၀န္း က်င္မွ ၀ိုင္း၀န္းၿငိမ္းသတ္မႈေၾကာင့္၀၆၄၀အခ်ိန္မီးၿငိမ္းသြားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေရယာဥ္မွဴးဦးစိုးႏုိင္တြင္ ၀ဲ/ယာလက္ႏွင့္ ေပါင္တို႔၌မီးေလာင္ဒဏ္ရာ၊ 
စက္ဆရာ ဦးေဇာ္၀င္းေအာင္တြင္ မ်က္ႏွာမီးေလာင္ဒဏ္ရာတို႕ အသီးသီးရရွိၿပီး ရန္ကုန္ အလုပ္ သမားေဆးရုံတြင္ အတြင္းလူနာ(မစိုးရိမ္ရ)မ်ား အျဖစ္ေဆးကုသလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 Yangon Police

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား ဆက္တိုက္ အၾကမ္းဖက္ခံရ

Posted by drmyochit Monday, June 03, 2013, under | No comments


ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂

တရားဝင္ ျမန္မာအလုပ္သမား သုံးသိန္းေက်ာ္ ရွိသည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ယခု ရက္ပိုင္း အတြင္း သုံးႀကိမ္ ဆက္တိုက္ လူအုပ္စုဖြဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံခဲ့ရေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး ဦးတင္လတ္ က ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အသတ္ခံရသည္ဟု ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံ အမတ္ႀကီး ဦးတင္လတ္က ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၏ ေမးျမန္းမႈကို အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကား သည္။

ကြာလာလမ္ပူ ၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ ေစ်းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆာလာယန္းတြင္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔က ေစ်းေရာင္းၿပီး ျပန္လာသည့္ ျမန္မာလုပ္သားတစ္ဦးကို အမည္မသိ လူအုပ္စု တစ္စုက တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ေဆး႐ုံတြင္ ကုသမႈခံယူေနရၿပီး ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ ည ၁၀နာရီ ကလည္း ယင္းကဲ့သို႔ အလားတူ အၾကမ္းဖက္ခံ ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔က ဆာလာယန္း အေနာက္ဘက္ရွိ ျမန္မာမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေနရာကို ဝင္ေရာက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာသံအမတ္က ေသဆုံးမႈ ရွိမရွိ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေမလ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ လုပ္သားႏွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၎တို႔ အသင္းက ဦးစီး သၿဂဳႋဟ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ဆာလာယန္းရွိ ကပုန္း နာေရးကူညီမႈ အသင္း ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဝင္းက The Voice သို႔ ေျပာဆိုသည္။

“သၿဂဳႋဟ္ဖို႔ သံ႐ုံးကို ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းထားတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္း ႏွစ္ဦးလုံးသည္ လည္ပင္းျဖတ္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔က ျမန္မာေလးဦး ထပ္မံ ႐ိုက္ႏွက္ ခံခဲ့ရရာ တစ္ဦးမွာ ဦးေခါင္း ဒဏ္ရာျဖင့္ စိုးရိမ္ရၿပီး က်န္ႏွစ္ဦးကို အတြင္းလူနာ အျဖစ္ ကုသေနရေၾကာင္း ဦးဆန္းဝင္းက ရွင္းျပသည္။

ဆာလာယန္းတြင္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းအနက္ ကိုးဦးမွာ အထူးၾကပ္မတ္ ကုသေဆာင္ (ICU) တြင္ ကုသ ေနရေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာဆိုသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ကပုန္း ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာလုပ္သား ၃၀ ေက်ာ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ခိုလႈံလ်က္ ရွိၿပီး ယင္းေနရာကို မေလးရွားႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လုံၿခံဳေရး ေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ ဦးတင္လတ္က ေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ဆာလာယန္း အနီးတြင္ အလုပ္ လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၅၀၀ ခန္႔ တိမ္းေရွာင္ ေနၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ ျပန္လာလိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မရွိသျဖင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေန ေၾကာင္း ဦးဆန္းဝင္းက ဆို သည္။

“လား႐ိႈးမွာ ျပႆနာ ျဖစ္ၿပီး ကတည္းက ေနရတာ မလုံၿခံဳေတာ့ဘူး။ အၿမဲတမ္းသတိထားေနရတယ္” ဟု မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမား တစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဆာလာယန္းသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈ၊ လူသတ္မႈ အပါအဝင္ ဒုစ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေသာ ေနရာ ျဖစ္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မႈ မရွိသည့္ ေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္လတ္က ဆိုသည္။

ဆာလာယန္းတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ဘာသာေရးကို အေျခခံျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ ရွိသည့္ ေနရာျဖစ္၍ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အေနႏွင့္ အခ်ိန္မေတာ္ အျပင္မထြက္ သင့္ေၾကာင္း ဦးတင္လတ္က တိုက္တြန္းသည္။

The Voice Weekly

ေက်ာင္းခန္းထဲတြင္ လူအစုလုိက္အၿပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္ရန္ အေမရိကန္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးႀကံစည္

Posted by drmyochit Monday, June 03, 2013, under | 1 comment


အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အေမရိ ကန္ေက်ာင္း သား တစ္ဦးသည္ သူ၏ေက်ာင္းတြင္ ေပါက္ကဲြေစ တတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေသနတ္မ်ားကုိသုံးကာ တုိက္ခုိက္ ရန္ႀကံစည္ေၾကာင္းစြပ္စဲြခံရသျဖင့္ ေမ ၂၈ ရက္တြင္ တရားသူႀကီးက အာမ ခံေၾကး ေဒၚလာႏွစ္ သန္းေပးရန္ ေျပာခဲ့သည္။ ဂရန္႔ အေကာ့ သည္ သူ၏ ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ အုိရီဂြန္၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ Albany အထက္ တန္းေက်ာင္း တြင္ “႐ုရွားႏုိင္ငံသား ရက္စက္တဲ့ လူသတ္ သမား ကဒီမွာပါ” ဟု ေျပာကာ မီးေလာင္ ဗုံးတြင္ ေလာင္စာ ဆီပစ္ ထည့္ၿပီး ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ရန္ စီစဥ္ေၾကာင္း တရား႐ုံး အခ်က္ အလက္ မ်ား အရ သိရသည္။

အေကာ့ သည္ရွားပါးေသာ စိတ္ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ေရာဂါခံစားေနရေၾကာင္း ၎၏မိခင္ကေျပာခဲ့ၿပီး သူသည္ဗုံးျပဳလုပ္နည္းစာအုပ္ကုိ ဝယ္ၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး စုိးရိမ္မိေၾကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာသည္။

အေကာ့ကုိလူသတ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ အားထုတ္မႈေၾကာင့္ တရား႐ုံးတြင္အမႈစစ္ေဆးေနပုံမ်ားကုိ ဗီဒီယုိဖုိင္ မ်ားမွတစ္ဆင့္ေတြ႕ရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာရက္သတၱပတ္က ၎၏အိပ္ခန္းတြင္ ဗုံးႏွစ္လုံး၊ပုိက္ဗုံးႏွစ္ခုႏွင့္ တျခားလက္နက္ႏွစ္ခုကုိ ေတြ႕ခဲ့သည့္အျပင္ သူ႔ေက်ာင္းတြင္ လူအစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ကုိ သတ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ စာမ်ားကုိအရာရွိမ်ားက ေတြ႕ခဲ့သည္။

“ကားကုိ ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ ရပ္လုိက္မယ္၊ လက္တစ္ဖက္က ေက်ာပုိးအိတ္ကုိကုိင္မယ္၊ေနာက္တစ္ ဖက္ကမီးေလာင္ဗုံးကုိင္မယ္။ ၿပီးေတာ့ေက်ာင္းကုိ လမ္းေလွ်ာက္သြားမယ္။ လက္ထဲကအိတ္ကုိ ပစ္ခ် မယ္။ မီးေလာင္ဗုံးမွာ ေလာင္စာေလာင္းထည့္မယ္။ အိတ္ကုိျပန္ပိတ္မယ္။ မီး႐ႈိ႕မယ္၊ ထြက္ေပါက္ေတြ ကုိ မီးေလာင္ဗုံးနဲ႔ ပစ္ထားမယ္။ တံခါးေတြ အကုန္ပိတ္ထားမယ္၊ ၿပီးရင္ ရဲေတြမဖမ္းမိခင္ ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္ သတ္ေသလုိက္မယ္” ဟု စာျဖင့္ႀကိဳတင္ေရးသားထားခဲ့သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ဧၿပီ ၂၀ ရက္ကလည္း Columbine အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး ထုိသု႔ိတုိက္ခုိက္သျဖင့္ လူေပါင္း ၁၃ ဦးေသကာ ၂၃ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ဖူးသျဖင့္ အေကာ့က ကုိကဲ့သုိ႔ ဖန္တီး ျခင္းျဖစ္သည္။ အေကာ့သည္ OCD ဟုေခၚေသာ စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ဳိးခံစားေနရေၾကာင္း ၎၏မိခင္က ေျပာခဲ့သည္။

Ref: AFP/ACSP
The Yangon Time Daily
အတဲြ (၁)၊ အမွတ္ (၂၆)၊ ေမ ၃၀၊ ၂၀၁၃
From: ေမာကၡ

မယ္လိုဒီ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ မယ္လိုဒီရဲ႕ ဓါတ္ပုံ Album ေလးပါ

Posted by drmyochit Monday, June 03, 2013, under | No comments
သားအိမ္ကင္ဆာ စမ္းသပ္နည္းသစ္ အိႏၵိယရွာေဖြေတြ႔ရွိ

Posted by drmyochit Monday, June 03, 2013, under | No comments


သားအိမ္ကင္ဆာ ေရာဂါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေသဆုံးေန ရတာ ကုိ သာမာန္ အိမ္သုံးစားေသာက္ပစၥည္း တခုျဖစ္တဲ့ ရွာလ ကာ ရည္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ တဲ့အ ထိ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ မြမ္ဘုိင္း ၿမိဳ႕က ဆရာ၀န္ေတြက ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ရွီကာဂုိၿမိဳ႕က ညီလာခံ တခု အတြင္း အိႏၵိယဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ ရွိခ်က္ ကုိ တင္ျပရာမွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေပါင္း ၁ သိန္း ခဲြေလာက္ ပါ၀င္တဲ့ သုေတသနအတြင္း ေသဆုံးမႈႏႈန္း ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ေျပာ ဆုိခဲ့တာပါ။
                                                                         
ရွာလကာရည္ပါတဲ့ ဂြမ္းစနဲ႔ သားအိမ္ကုိ ေဆးေၾကာ စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ တစ္႐ႈးေတြ ဟာ အျဖဴေရာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားတတ္တဲ့အတြက္၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြ ကုသမႈေတြ အခ်ိန္ မီ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ တယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ခ်မ္းသာတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာလုိ သားအိမ္ကင္ဆာေရာဂါအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားတဲ့ စံခ်ိန္မီ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈ မ်ဳိးေတြကုိ မတတ္ႏုိင္ၾကတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမွာ လြယ္ကူ႐ုိးစင္းတဲ့ ဒီစမ္းသပ္နည္းသစ္က အမ်ဳိး သမီးေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမကရဲ႔ အသက္ေတြကုိ ကယ္တင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔လည္း အိႏၵိယ ေဆးသုေတသန ပညာ ရွင္ေတြ က ေျပာ ခဲ့ၾက တာပါ။

From: VOA

ျမန္မာ့အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ဖိုရမ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း အင္တာနက္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြး

Posted by drmyochit Monday, June 03, 2013, under | No commentsျမန္မာ့အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား

ျမန္မာ့အင္တာနက္ဖိုရမ္ကို ဇြန္ ၁ ရက္က MICTDC ၌ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း အင္ တာနက္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။
''ဒီေန႔ေခတ္ မႇာ အင္တာနက္ဆိုတာ အေရးႀကီးတဲ့ မရႇိမျဖစ္ Tool တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ က႑အားလံုးမႇာ အင္တာနက္ က အေရးပါလာတယ္။ ကမၻာ့လူဦးေရရဲ႕ သံုးပံု တစ္ပံုေလာက္က အင္တာနက္ သံုးေနတယ္ လို႔ သိရ ပါတယ္။ အင္တာနက္ေၾကာင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရတာရႇိသလို ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈေတြလည္း ရႇိႏိုင္ ပါတယ္။ ရလာမယ့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကေတာ့ ပိုမ်ားပါတယ္။ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ လာတဲ့အခါမႇာ လြတ္လပ္ ခြင့္နဲ႔ အတူ သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြား ပ်က္စီးေစလိုတာမ်ဳိးေတြလည္း ေတြ႕လာရတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ကိုလည္း မၾကာခင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ Commerce Law မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲဖို႔ လည္း ရႇိေနပါတယ္'' ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဦးက အဖြင့္အမႇာစကား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

''အာဖရိကမႇာေတာင္ အင္တာနက္က အေရးပါေနပါၿပီ။ အင္တာနက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႔ အေျခခံ အေဆာက္ အအံုပိုင္း အေရး ႀကီးၿပီး ဥပေဒေတြလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အစိုးရ ဌာနေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ႔ အိုင္စီ တီကို မ်ားမ်ားသံုးဖို႔ လိုပါတယ္။ ႐ံုးကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမႇာ စာရြက္သံုးေလးရြက္ ေလွ်ာက္ျဖည့္ေန ရတာက အခ်ိန္ကုန္ အလုပ္႐ႈပ္ေစတယ္။ ေနာက္ၿပီးစက္ေတြက လာဘ္မစားတတ္ဘူး။ အိုင္စီတီ ကို ေသခ်ာအသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥေတြလည္း နည္းလာႏိုင္တယ္။ အားလံုး ၀ိုင္းတြန္း မႇ ေရြ႕မႇာပါ။ အင္တာနက္ကလည္း လြတ္လပ္လာၿပီ ဆိုေပမယ့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရႇိေသးပါဘူး'' ဟု MIDO မႇ ကိုေနဘုန္းလတ္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏႇင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမႇ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္ကလည္း ''ျပည္တြင္း အညႊန္း ကိန္းမ်ား ျမင့္မားလာေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဟာ့ဒ္၀ဲ ပိုင္း (ျမင္ရၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ရမည့္အပိုင္း) ႏႇင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲပိုင္း (ထိေတြ႕၍ မရေသာအပိုင္း) ဟူ၍ ရႇိ ရာ ယင္းႏႇစ္ခုစလံုးကို လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ MIDO အဖြဲ႕သည္ Freedom House အဖြဲ႕မႇ  က်င္းပေသာ IGF Incubator Project ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ Myanmar Internet Freedom Forum ျပဳလုပ္ႏိုင္ ရန္ ပေရာဂ်က္ ေရးသား၍ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခဲ့ရာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမႇ ပေရာဂ်က္မ်ားႏႇင့္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ ကာ ပေရာဂ်က္ကို ရရႇိခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ဖိုရမ္ ၂၀၁၃ ကို က်င္းပခြင့္ ရရႇိခဲ့သည္။

From: Eleven

လာမည့္ႏႇစ္ႏႇစ္အတြင္း ဖုန္းေျပာခ ႏႈန္းထားမ်ား ေလ်ာ့က်ႏိုင္ၿပီး အင္တာနက္ တပ္ဆင္ခမ်ားလည္း အခမဲ့ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ဒု၀န္ႀကီးေျပာၾကား

Posted by drmyochit Monday, June 03, 2013, under | No comments


အင္တာနက္ဖုိရမ္တြင္ ေတြ႕ရေသာ ဆက္သြယ္ေရးႏႇင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္

ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီအသစ္ႏႇစ္ခု ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေနာက္လာမည့္ ႏႇစ္ႏႇစ္အတြင္း၌ ဖုန္းေျပာဆိုခ ႏႈန္းထား မ်ား ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ၿပီး Broadband အင္တာနက္လိုင္းမ်ား၏ ကနဦး တပ္ဆင္ခမ်ားမႇာလည္း အခမဲ့ ျဖစ္ လာႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏႇင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနမႇ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္း တင္က ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''လက္ရႇိမႇာ မိုဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆက ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရႇိၿပီး အင္တာနက္ သိပ္သည္းဆကေတာ့ ဖုန္း အင္တာ နက္ သံုးစြဲမႈေတြ အပါအ၀င္ဆိုရင္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရႇိ လာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ GDP က ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေအာက္ပဲ ရႇိေသးၿပီး ဖုန္းေခၚဆိုခႏႈန္းထားက မ်ားေနပါေသးတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳမႈ တိုးတက္ လာဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မိုဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေရာက္ ဖို႔ အသည္းအသန္ ႀကိဳးစားၾကၿပီး ၅၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္ ရႇိလာၿပီဆိုရင္ မွ်ေျခတစ္ခုကို ေရာက္ လို႔ အေတာ္ အတန္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရႇိလာပါတယ္။

တကယ္လို႔ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ၿပီး လူတစ္ဦးက ႏႇစ္ကတ္၊ သံုးကတ္ သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ အေနအထားမႇာ ဆို ရင္ေတာ့ Web ကင္မရာေတြအတြက္ ထည့္သြင္းသံုးစြဲတာ၊ Tablet ေတြထဲ ထည့္သြင္းသံုးစြဲတာမ်ဳိး ျဖစ္လာ ပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ ႏႇစ္ႏႇစ္ခြဲအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆကို ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာက္ေစဖို႔ ပစ္မႇတ္ ထား ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ အေကာင္းဆံုး သူ၊ တကယ္ စိတ္အ ခ် ရဆံုးသူရဲ႕ လက္ထဲ ထည့္ေပးမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မႇာ အစမ္းသပ္ခံလို႔ မရေတာ့ ပါဘူး။ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုရာမႇာလည္း အင္တာနက္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သံုးစြဲႏိုင္ ႐ံုသာမ ကဘဲ လူတိုင္းသံုးစြဲခြင့္ရဖို႔၊ ႏႈန္းထားသက္သာဖို႔ လိုပါတယ္။

 မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုန္းကဆိုရင္ မွ်တတဲ့ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္မႇသာ လိုင္စင္ဗားရႇင္းကို သံုးစြဲႏိုင္မႇာ လို႔ေျပာေတာ့ ဘယ္ေစ်းႏႈန္းဆိုရင္ မွ်တတဲ့ႏႈန္းထား ျဖစ္မလဲလို႔ သူတို႔ကေမးပါတယ္။ အဲဒီအခါ FOC(Free of Charge) အခမဲ့ျဖစ္မႇ မွ်တတဲ့ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ေက်းရြာေတြမႇာ အသက္သာဆံုး ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အင္ တာနက္ Access ရဖို႔လိုၿပီး အခမဲ့ဆိုရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္'' ဟု ဆက္သြယ္ေရးႏႇင့္ သတင္း အခ်က္ အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမႇ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကား သည္။

ဆန္ခါတင္စာရင္း၀င္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီ ၁၂ ခုမႇ ႏႇစ္ခုကို ဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီး သတ္ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။

From: Eleven

ေသနတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လူတစ္စုမွ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအား အဓမၼဖမ္းဆီး

Posted by drmyochit Monday, June 03, 2013, under | No comments

လားရႈိး၊ ဇြန္ ၂။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ ကြက္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဖက္ကာေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မန္ဂ်က္၊ လြယ္ ကန္၊ မန္နိမ့္ေက်းရြာတို႔တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး (၁၅)ဦးကို ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔ညတြင္ ေျပာက္က်ား ယူနီေဖာင္းဝတ္ဆင္ထားေသာ လက္ နက္ကိုင္ လူတစ္စုမွ အဓမၼေခၚေဆာင္ သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“၁၈ အရြယ္ က်ေနာ့္သမီးေလးကို ၂၇ရက္ေန႔ည ၁၁နာရီခြဲ ၁၂နာရီေလာက္က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ အတင္း အဓမၼ ေခၚသြားတယ္။ ညႀကီး အခ်ိန္ဆိုေတာ့ အစိမ္းေရာင္ေျပာက္က်ား ၀တ္စံုကိုပဲ ျမင္ရတယ္။ သူတို႔ အဖြဲ႔ရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ကိုေတာ့ မျမင္လိုက္မိဘူး။ ေသနတ္ေတြကို ေတာ့ သူတို႔လြယ္ထားတာ ေတြ႕ ရတယ္” ဟု လြယ္ကန္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးေနာ္မိုင္က ေျပာၾကားသည္။

အဓၶမဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ ခံရေသာသူမ်ားမွာ လက္ရွိေက်ာင္းစာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အမ်ား ဆံုးျဖစ္ၾကၿပီး ထိုသို႔ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားၿပီးေနာက္ လံုး၀ အဆက္အသြယ္ မရရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

“က်မတို႔ အားကိုးအားထားျပဳေနရတဲ့ သားေလးကိ ုသူတို႔ေခၚသြားေတာ့ အိမ္မွာအရမ္းကို အခက္ အခဲေတြ႔ တယ္။ သားအတြက္လည္း အရမ္း စိုးရိမ္တယ္။ သူ႔အေဖဆိုရင္ အဲဒီေန႔ကတည္းက ဒီေန႔ထိ မစားႏိုင္ မေသာက္ႏိုင္ ျဖစ္ေနတယ္”ဟု လြယ္ကန္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒၚအိုက္က်န္က ေျပာၾကားသည္။

အစိမ္းေရာင္ ေျပာက္က်ားဝတ္စံု ဝတ္ထားေသာ လူတစ္စုသည္ လက္နက္အျပည့္အစံုျဖင့္ ညႀကီး အခ်ိန္ မေတာ္တြင္ ရြာသူ/သားမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားထဲသို႔ အတင္း၀င္ေရာက္ကာ ကခ်င္ဘာသာစကား၊ ျမန္မာ ဘာသာ စကားကို အသံုးျပဳၿပီး ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ားကို မည္သည့္ ေဒသ၊ မည္သည့္အရပ္ သို႔ ေခၚေဆာင္ သြားမွန္း မသိသလို လူကုန္ကူးသူမ်ားမွလည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ဟန္ေဆာင္ကာ ေက်းရြာမ်ား ရွိ ေက်ာင္းေန အရြယ္ ကေလးမ်ားကို အဓမၼေခၚေဆာင္ကာ တဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းစားတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ တယ္ဟု ေကာလဟာမ်ား ထြက္ ေနသျဖင့္ ကေလးမိဘမ်ားမွာ အထူးစိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ နမ့္ဖက္ကာရဲစခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္ရာ ၎ျဖစ္စဥ္အား မသိေသး သည့္ အ တြက္ စံုစမ္းေမးျမန္းၿပီး ျပန္လည္ ေျဖၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နမ့္ဖက္ကာရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ သန္းဦးက ျပန္လည္းေျဖၾကား ခ့ဲသည္။

စိုင္းကံသာ
From:   ျမန္မာ့ေခတ္

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္