Tuesday, November 12, 2013

ျမန္မာ

Posted by drmyochit Tuesday, November 12, 2013, under | No comments


(ေဆာင္းပါးရွင္ - ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို (စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ))

"ျမန္မာ" လူမ်ဳိးဟူသည္ "ျမန္" ၍ "မာ" ေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ "စိတ္ျမန္" ၍ "ေခါင္းမာ" ေသာ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဆတ္ေသာ လူမ်ဳိးအျဖစ္ အထင္မွတ္ မခံရေစဘဲ "အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လ်င္ျမန္သြက္လက္ၿပီး"၊ "စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာ" ေသာ လူမ်ဳိးႀကီး (တုိင္းရင္းသား အားလုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး တစုတစည္းတည္းရွိေသာ ႏုိင္ငံသားစိတ္ဓာတ္) စိတ္ဓာတ္သည္လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အေျခခံ အခ်က္အျဖစ္ အေရးႀကီးေပသည္ဟု ထင္ျမင္သည္။ 

စိတ္ျမန္၍ ေခါင္းမာျခင္းထက္ (အလုပ္လုပ္ရာတြင္) လ်င္ျမန္သြက္လက္၍ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာျခင္းသည္ ယေန႔ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကို ေကာင္းစြာေပါင္းကူးေပးေသာ စိတ္ဓာတ္ပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ယေန႔ ကမၻာႀကီးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား (Challenge)မ်ားစြာ (စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လုံျခံဳေရး အစရွိသည့္) ရွိၿပီး၊ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ား (Challenge)သည္ ရံဖန္ရံခါ မထင္မွတ္ဘဲ (သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ထားသည္ ထက္ပိုလြန္၍)ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (Threats) အျဖစ္သို႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ကူးေျပာင္းသြားေလ့ ရွိသည္ဆိုသည္ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ ကမၻာ့လူဦးေရ ျမင့္မားတိုးပြား လာသည္ႏွင့္အမွ် စိန္ေခၚမႈမ်ား (Challenge)ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (Threats)ကို အသြင္သဏၭာန္မ်ဳိးစုံ (Various Kinds)ႏွင့္ က႑မ်ဳိးစုံ (Various Sectors)တို႔တြင္ ေတြ႕ျမင္လာရ ေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရး အစရွိသည္တို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ (ဆက္စပ္)ေနၿပီး၊ က႑တစ္ခု အားေကာင္းေန႐ုံမွ်ျဖင့္ မလုံေလာက္ဘဲ အျပန္အလွန္ စုစုစည္းစည္း ရွိေနေစေသာ (ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္ ရွိေစေသာ) အမ်ဳိးသားေရး အေျခခံ စိတ္ဓာတ္သည္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းအေျဖရွာျခင္းျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပုံသဏၭာန္ရွိေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေကာင္းဆုံးေသာ ရလဒ္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ႏိုင္သည္။ 
ေမြးဖြားခ်ိန္ (Birth) မွ ေသဆုံးခ်ိန္ (Death)ဟူေသာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုကို လူသားတိုင္း (ႏိုင္ငံသားတိုင္း) ျဖတ္သန္းၾကရသည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ ေသလြန္သြားေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ေမြးဖြားလာၾကဦးမည့္ ျမန္မာ့အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ (သို႔မဟုတ္) လံုေလာက္ေသာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ားကို စနစ္တက် စဥ္းစားတည္ေဆာက္ ၾကရေပလိမ့္မည္။

သို႔မဟုတ္ပါက အျခားေသာ (တစ္ပါးေသာ) ႏိုင္ငံမ်ား၏ တစ္ဖက္သတ္ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးရေသာ (အသံုးခ်ခံ) ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ရွိေနေပ လိမ့္မည္။

မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမဆို (၁) စည္းလံုးညီညြတ္မႈ (Unity) မရွိလွ်င္၊ (၂) တရားမွ်တေသာ ရင္ဆိုင္မႈ (Fair Competition) မရွိလွ်င္၊ (၃) ယင္းအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္လံုး မရွိလွ်င္၊ ယင္းႏုိင္ငံသည္ မည္သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူ၀ါဒမ်ား (Development Policies) ကို ျပည့္ျပည့္၀၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ မဟုတ္ေပ။
ျ္မန္မာလူမ်ဳိး အမ်ားစုသည္ မိမိႏိုင္ငံ မိမိလူမ်ဳိးကို ခ်စ္ခင္ၾကေသာ္လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မဖြံ႕ၿဖိဳးမတိုးတက္ (ေနာက္က်က်န္ရစ္) ခဲ့ရသနည္းဟုဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ (၁) စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ (၂) တရားမွ်တေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတို႔ မရွိခဲ့ (မလံုေလာက္ခဲ့) ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။

ဥပမာ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာလာေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ရွိလာေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုမွာမူ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳိ႕က အဆိုပါ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္သားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေနသည္ဟု ေျပာဆိုျငားလည္း တစ္ေျပးညီ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ကင္းမဲ့ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရရာအလုပ္ (ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္မ်ား အပါအ၀င္) လုပ္ေနရျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းမ်ား ခံေနရျခင္းႏွင့္ မက္ခ႐ို စီးပြားေရး အင္အားနိမ့္က်ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာလည္း လူတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြအရ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ မ်ားထဲတြင္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ႀကိဳေတြးလွ်င္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံသား အားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္းဟူေသာ ႏိုင္ငံ၏ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္း သြားေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သလို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အေထြေထြအင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္သို႔ ျမန္မာ့စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားရ ေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

Posted by drmyochit Tuesday, November 12, 2013, under | No comments


(ေဆာင္းပါးရွင္ - သူရိန္လႈိင္၀င္း)

တနဂၤေႏြေန႔ တစ္ရက္က ၿမိဳ႕ထဲမွာ ေဆးပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းတစ္ခုရွိလို႔ သြားခဲ့ရတယ္။ သင္တန္းခ်ိန္က ၁၂ နာရီဆိုေတာ့ လမ္းမွာကားက်ပ္မွာနဲ႔တြက္ၿပီး တစ္နာရီေလာက္ ႀကိဳထြက္လာခဲ့မွ သင္တန္းကို ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၅၀ အခ်ိန္ေလာက္မွာ ေရာက္သြားတယ္။ သင္တန္းမွာေတာ့ ဘယ္သူမွ မေရာက္ေသးဘူး။ ေစာေသးလို႔ ထင္ပါတယ္ဆိုၿပီး ဆက္ေစာင့္ေနလိုက္တာ ၁၂ နာရီထိုးေလာက္မွ သင္တဲ့ဆရာနဲ႔အတူ ေနာက္ထပ္သင္တန္းသား ႏွစ္ေယာက္ ေရာက္လာတယ္။ စုစုေပါင္း သင္တန္းသူ သင္တန္းသား ၁၂ ေယာက္ရွိတဲ့ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီစမယ့္ သင္တန္းတစ္ခုဟာ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ အခ်ိန္ထိမွ တစ္၀က္ပဲ ရွိေသးတယ္။ တကယ္တမ္း သင္တန္းစတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ၁၂ နာရီ ခြဲေနပါၿပီ။ ေနာက္က်မွ ေရာက္လာတဲ့ သင္တန္းသားေတြက "ဆရာေဆာရီးေနာ္" လို႔ ေျပာေတာ့ ဆရာကလည္း ရယ္ရယ္ေမာေမာနဲ႔ ျပန္ေျပာတယ္ "ကိစၥမရွိပါဘူး ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ေပါ့" တဲ့။ အခ်ိန္ေနာက္က်တာကုိ ျပက္လံုးထုတ္လိုက္တဲ့ ဆရာ့စကားေၾကာင့္ သင္တန္းတစ္ခုလံုး ရယ္ေမာသြားေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာေတာ့ မေကာင္းလွဘူး။

တကယ္ေတာ့ အခ်ိန္ေနာက္က်တာကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ေပါ့လို႔ ျပက္လံုးတစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္လာတယ္ ဆိုကတည္းကိုက ျမန္မာေတြ အခ်ိန္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုးထားမႈ နည္းေနၿပီလဲ ဆိုတာရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ေဆာင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္က ျပန္ေျပာျပဖူးတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ အလုပ္ခ်ိန္ကို နာရီနဲ႔ေတာင္ မဟုတ္ဘဲ မိနစ္နဲ႔တြက္ၿပီး ေပးသတဲ့။ မိနစ္နဲ႔တြကၿပီးေပးလို႔ ပိုက္ဆံပိုရေပမယ့္လည္း အလုပ္ရွင္ေတြက သူတို႔အလုပ္ခ်ိန္ကိုေတာ့ မိနစ္ကေလးေတာင္ အစြန္းမခံဘူးတဲ့။ တစ္မိနစ္ ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ အလုပ္၀င္ရင္ေတာင္ အေတာ္နစ္နစ္နာနာ ဆူတယ္ဆိုပဲ။ ေရႊနဲ႔ဆက္၀ယ္ရတဲ့ မိနစ္ကေလးမ်ားေပါ့။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံမွာလည္း အလုပ္ကို အခ်ိန္နဲ႔ လုလုပ္ေနရလို႔ တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာကို အျမဲတမ္း ေျပးေျပးလႊားလႊား သြားလာေနရတယ္လုိ႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ အခ်ိန္ကို ေရႊနဲ႔ဆက္၀ယ္ေနတဲ့ စင္ကာပူေတြ၊ ဂ်ပန္ေတြကိုေတာ့ ဒီကေရႊျမန္မာေတြနဲ႔ ေပးေတြ႔ခ်င္လိုက္ ေတာ့တာပဲ။ ကိုယ္ေတြပဲ အခ်ိန္ေလးစား တတ္လာေအာင္၊ အလုပ္ႀကိဳးစား တတ္လာေအာင္ သူတို႔စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္မလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ဆံုးသူတို႔ပဲ လက္ေျမႇာက္အ႐ံႈးေပး သြားမလား ဆိုတာကို ၾကည့္စမ္းခ်င္ေသးတယ္။

အထက္တန္း ေက်ာင္းသားဘ၀တုန္းကေတာ့ ဆရာပီမိုးနင္းေရးတဲ့ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်ိန္ေလးမ်ားဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါး သင္ခဲ့ရဖူးတယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ မရင့္က်က္ေသးတဲ့ ကေလးအေတြးနဲ႔ ဆရာပီမိုးနင္းေရးတဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ဆိုတာကို မခံစားႏုိင္ခဲ့ဘူး။ စိတ္ထဲမွာေတာ့ သူေျပာသေလာက္လည္း အခ်ိန္က အဖိုးမတန္ပါဘူး။ ငါတို႔ဆီမွာ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးပါလို႔ ထင္မိတယ္။ ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ဆိုတာ အသံုးမလိုတဲ့ သူဆီမွာေတာ့ ပိုလွ်ံေနေပမယ့္ တကယ့္ကို တန္ဖိုးရွိေအာင္ အသံုးခ်ေနတဲ့ သူေတြအတြက္ေတာ့ ရွားပါးပစၥည္း ျဖစ္ေနတာကိုး။ အိုင္းစတိုင္းလို သိပၸံပညာရွင္ေတြ၊ ဘီသိုဗင္လို အႏုပညာရွင္ေတြကစလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို ႏုိင္ငံေရး သမားေတြအထိ တကယ္ထူးခြၽန္ ေျပာင္ေျမာက္သူတိုင္းဟာ အခ်ိန္ကို ေလးေလးစားစားနဲ႔ တန္ဖိုးထား အသံုးခ်သြားသူေတြ ခ်ည္းပါပဲ။ သူတို႔အတြက္ေတာ့ အႏွစ္ ၁၀၀ ဆိုတဲ့ လူ႔သက္တမ္းဟာ နည္းလွတယ္လို႔ ထင္မွတ္တတ္ၾက သူေတြေပါ့။ လူေတြဟာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုသာ ျမင္တတ္ၾကတယ္။ အဲဒီ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ေနာက္ကြယ္မွာ အခ်ိန္ကို ေလးေလးစားစားနဲ႔ ဘယ္လို အက်ဳိးရွိေအာင္ အသံုးျပဳေနလဲ။ သူတို႔ အခ်ိန္ေတြကို အေလအလြင့္ မရွိေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းသိမ္း ေနလဲဆုိတာေတြကိုေတာ့ မ်က္စိလွ်မ္းေန တတ္ၾကတယ္။ 

ကမၻာေပၚမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္း၊ ဒီေန႔ ကမၻာေပၚမွာ ထိပ္တန္းဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံတိုင္းရဲ႕ ႏုိင္ငံသားေတြဟာ သူတို႔အခ်ိန္ေတြကို အပြန္းပဲ့ မခံၾကဘူး။ အလဟႆ အျဖစ္မခံၾကဘူး။ အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တုိင္းကို ရသေလာက္ေတာ့ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ေနၾကတာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာေရာ အဲဒီေမးခြန္းအတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာ အေျဖမရွိဘူး။ တကယ္လို႔သာ ႏုိင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္က မင္းတို႔လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္ေတြမွာ အျမဲတမ္းလိုလို လူငယ္ေတြနဲ႔ ဘာလို႔ျပည့္ေနတာလဲလို႔မ်ား ေမးခဲ့ရင္ ကြၽန္ေတာ္ဘယ္လို ေျဖရမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက လူငယ္ေတြမွာ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး ပိုေနလို႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္ေတြမွာ ထိုင္ျဖဳန္းေနရပါတယ္လို႔ ေျဖရေလာက္ေအာင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သတၱိ မရွိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ အဲဒီလို အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတာအျပင္ အဆိုးဆံုး အခ်က္ကေတာ့ "ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္" ဆိုတဲ့ ခပ္ေပါ့ေပါ့စကားနဲ႔ အခ်ိန္တိက်မႈဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဥပေကၡာ ျပဳလာတာပါပဲ။

အခ်ိန္ျဖဳန္းတဲ့သူ၊ အခ်ိန္မေလးစားတဲ့သူဟာ သူ႔တစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆစရာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူအမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့ အခါမွာ အခ်ိန္မေလးစား တတ္တဲ့သူေတြ ပါလာခဲ့ရင္ သူတို႔ဟာ အဖြဲ႔အစည္းကိုပါ သူတို႔နဲ႔ တန္းတူျဖစ္ေအာင္ ဆြဲခ်တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလံုးပါ ေနာက္က်က်န္ရစ္ ခဲ့တတ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေနာက္က် တတ္သူေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ခဲ့ရတာ၊ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ခဲ့ရတာေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မ႐ိုးႏိုင္တဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ ႏုိင္ငံတစ္ခုကိုလည္း အဖြဲ႔အစည္း အေနနဲ႔ ျမင္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးထား ေလးစားတတ္တဲ့သူေတြမ်ားတဲ့ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ အစရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ ႏုိင္ငံငယ္ေပမဲ့လည္း တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္ကို မေလးစားတတ္တဲ့သူ အမ်ားစုျဖစ္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက်ေတာ့ ဒီေန႔ထိ ဆင္းရဲတြင္းကေန မထြက္ႏုိင္ဘူး။ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တစ္ခုကိုပဲ ထိခိုက္ေစတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း က်ဆင္းေစပါတယ္။ အေနာက္တိုင္းသား ဆရာသင္တဲ့ သင္တန္းတစ္ခုမွာ ဆရာက သင္တန္းခ်ိန္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကိုင္တြယ္ပါတယ္။ သင္တန္းခ်ိန္ အတိအက် ေရာက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေစာင့္ဘဲ သင္ေလ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ေဟာရင္းသာ ပ်ံေတာ္မူမယ္၊ ဆန္ျဖဴျဖဴ တစ္ခြက္ေလာက္မွ ရႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အတုိင္းပဲ သင္တန္းသားေတြကေတာ့ ေနာက္က်ျမဲ။ ဆရာ စာသင္ေနရင္း Excuse me ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးျမဲပါပဲ။ ေနာက္ေတာ့ ဆရာက ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ "စိတ္မပူပါနဲ႔ ငါျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္တာၾကာၿပီမို႔ ဒါမ်ိဳးေတြ ႐ိုးေနပါျပီ" တဲ့။ သူ႔စိတ္ထဲမွာေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ အားလံုးဟာ အခ်ိန္ကို မေလးစားတတ္တဲ့ သူေတြလို႔မ်ား မွတ္ခ်က္ေပးသြားမလား မသိဘူး။ ႏုိင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္က ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို အခ်ိန္မေလးစားေၾကာင္း ေျပာတဲ့စကားကိုပဲ ခ်ီးမြမ္းတဲ့ စကားလိုမ်ိဳး ရယ္ေမာေနၾကသူေတြက ရယ္ေမာေနေလရဲ႕။ ဂုဏ္ယူစရာလို႔မ်ားသာ ထင္ေနရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ေရတိမ္နစ္ရခ်ည္ရဲ႕။

ဒီႏိုင္ငံမွာ အခ်ိန္မေလးစားမႈဟာ စိုးရိမ္ေရမွတ္တစ္ခုေရာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာရင္ လြန္မယ္မထင္ဘူး။ သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း ခ်ိန္းဆိုၾကတာက အစျပဳလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အခမ္းအနားေတြ အထိေတာင္ အခ်ိန္ေနာက္က်တာ အထူးအဆန္းတစ္ခု၊ ရွက္စရာ တစ္ခုအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေတာ့ဘူး။ မနက္ ၈ နာရီ စမယ္ဆိုတဲ့ အခမ္းအနား တစ္ခုဟာ ၉ နာရီထိ လူမစံုေသးလို႔ အစမပ်ိဳးႏုိင္ဘူး။ တကယ္တမ္း အခ်ိန္အတိအက် စမယ္ဆိုေတာ့လည္း အခ်ိန္တိတိက်က် လာတတ္တဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ တစ္ပိုင္းေလာက္နဲ႔ စရတယ္။ ဤကိုကြၽဲဖတ္ေနၾကတဲ့ သူေတြၾကားမွာ အခ်ိန္တိက်မႈဆိုတာ ေပ်ာက္ကြယ္လာတဲ့အခါ အခ်ိန္တိက်တဲ့ သူေတြဘက္ကလည္း စိတ္ပ်က္လာၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုး သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပါ မိုးခါးေရေသာက္ရတဲ့ အျဖစ္ကို ေရာက္သြားတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ဆိုတဲ့စကား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ဟာသျဖစ္လာပါေလေရာ။ အခ်ိန္ မေလးစားတတ္သူဟာ တာ၀န္ယူမႈဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုပါ နားမလည္သူပါပဲ။ အေပါင္းအသင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြထဲမွာ ေနာက္က်တတ္တဲ့ အခ်ိန္မေလးစား တတ္တဲ့သူေတြရွိရင္ သူ႔ကိုေစာင့္ရတဲ့ သူေတြအတြက္ အလကားေနရင္း အခ်ိန္ေတြကုန္ အလုပ္ေတြပ်က္ ျဖစ္ရတယ္။

ဒီျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ဆိုတဲ့ အေျပာင္အျပက္ စကားဟာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ သိကၡာကို ကိုယ့္ဘာသာ ခ်ေနတာပါ။ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ေပါ့လို႔ ခပ္ေပါ့ေပါ့ ေျပာလိုက္တဲ့ စကားေနာက္မွာ အခ်ိန္မေလးစားမႈဆိုတဲ့ အင္မတန္ ရွက္စရာေကာင္းတဲ့ အျပဳအမူတစ္ခု ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေမ့မထားၾကပါနဲ႔။ အခ်ိန္ေလးစားမႈဆိုတာ ေငြေၾကးနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈေတြ အားလံုးရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ တစ္ခုပါ။ လူတိုင္းဟာ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီး ၾကရတာပါပဲ။ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးမဲ့ ျဖဳန္းတီးတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ဘ၀ကို ကိုယ့္လက္နဲ႔ ဖ်က္ဆီးေနတာနဲ႔ တူတယ္။ အခ်ိန္လြန္မွရတဲ့ ေနာင္တဟာ ၀မ္းနည္းပူေဆြးရတာထက္ မပိုပါဘူး။ အခ်ိန္ မေလးစားတတ္တဲ့သူဟာ အေပါင္းအသင္းေတြ ၾကားမွာလည္း နာမည္ပ်က္ရမယ္၊ အလုပ္အကိုင္လည္း အဆင္ေျပႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ဆံုး ျမန္မာဆိုတဲ့ အမ်ိဳးကိုက အခ်ိန္မေလးစားတတ္တဲ့ မတိက်တဲ့ အမ်ိဳးလားဆိုၿပီး လူမ်ိဳးျခားေတြကပါ အထင္ေသးပါလိမ့္မယ္။ 

လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ အထင္ႀကီး ခံခ်င္ၾကတယ္။ သူမ်ား အထင္ေသးမွာကို ေၾကာက္တတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲလို သူမ်ားအထင္ေသးေအာင္ လုပ္ေနတာလည္း ကိုယ္ပါလားဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုေတာ့ ေမ့ထားတတ္ၾကတယ္။ ဒီလိုသာ အခ်ိန္မေလးစားဘဲ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ပဲ အေျပာင္အျပက္ ေရွ႕ဆက္ေနၾကဦးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကမၻာမွာ ျမန္မာေဟ့လို႔ လက္မေထာင္ႏုိင္မယ့္ အခ်ိန္ဆိုတာ အေ၀းႀကီး ေ၀းေနရဦးမွာပါပဲ။

မႏၱေလးမရမ္းျခံဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္တင္ေမာ္ေတာ္တစ္စီး ယေန့ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

Posted by drmyochit Tuesday, November 12, 2013, under | No comments


မႏၱေလး၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ 
မႏၱေလး၂၆လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းေထာင့္ရွိ မရမ္းျခံဆိပ္ကမ္းတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔လယ္ ၁၂နာရီခန္႕က ေမာ္ေတာ္တစ္စီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းျမိဳ့ခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ 

စႏၵာမင္းအမည္ျဖင့္ သစ္သားေမာ္ေတာ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ကနဦးသတင္းမ်ားအရ အထက္သို႔ဆန္တက္ရန္ ဆီျဖည့္စဥ္ စက္ႏႈိးရာမွ မီးေလာင္သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး အတိက် မသိ ရွိရေသးေပ။ 
၁၂နာရီေလာက္ကျဖစ္တာ ၀ုန္းဆိုတဲ့အသံႀကီးၾကားလို႔ ထၾကည့္တာ။ ဗုန္းေပါက္တယ္မွတ္တာ။ ေျမႀကီးကို တုန္သြားတာပဲ။ ၿပီးမွ ေမာ္ေတာ္ေပၚကျဖစ္မွန္းသိတာ။ လူေတြကယ္မလို႔ေျပးသြားတာ အနားေရာက္ ေတာ့တစ္လံုးထပ္ေပါက္တယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ေၾကာက္ၿပီး အေပၚမတက္ရဲေတာ့ဘူးဟု ကယ္ဆယ္ရန္သြားေရာက္ခဲ့သူ ကမ္းနားလမ္းတြင္ေနထိုင္သူ ဦးျမင့္ကိုက ေျပာသည္။ က်ား ၆ဦး မ ၁ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာမွာ တရား၀င္မထုတ္ျပန္ေသးေပ။ ၁၂နာရီ ၁၅မီးနစ္တြင္ စတင္ေလာင္ၾကြမ္းၿပီး ၁နာရီတြင္မီးျငိမ္း သြားသည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ မီးျငိမ္းသက္လွ်က္ရွိေနသည္။ ေမာ္ေတာ္က ဒီဇယ္ေမာ္ေတာ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ေပပါဆယ္လံုးမွာ တစ္လံုးႏွစ္လံုးေလာက္ ဓာတ္ဆီပါတယ္ထင္တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေလာင္ၾကြမ္းမႈျဖစ္သြားတာ။ ေမာ္ေတာ္က အထက္ကိုဆန္ေတာ့မလို႔ စက္ဆရာကို စက္ေတြဘာေတြေခၚစစ္ေနတာ။ စစ္ေနတုန္းျဖစ္သြားတာဟု ေမာ္ေတာ္ပိုင္ရွင္၏မိတ္ေဆြ ဦးစိန္လင္းက ေျပာသည္။ဖိုးလျပည့္
popular journal 

"စူပါတုိင္ဖြန္းဒဏ္ခံရသည့္ ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ယေန႕ ငလ်င္လႈပ္ခတ္"

Posted by drmyochit Tuesday, November 12, 2013, under | 2 comments


ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ဘုိဟုိလ္ကၽြန္းတြင္ ျပင္းအား ရစ္ခ်္တာစေကး ၄.၈ အဆင့္႐ွိ ေျမငလ်င္တစ္ခု ယေန႕ လႈပ္ခတ္သည္။ ဖိလစ္ပုိင္တြင္ စူပါတုိင္ဖြန္းမုန္တုိင္း Haiyan ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္မႈအၿပီး ရက္ပုိင္းအၾကာ၌ ယခု ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ငလ်င္သည္ စန္အစ္ဒ႐ုိေဒသတြင္ ဗဟုိျပဳလႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း USGS က ေဖာ္ျပသည္။ ယခု ငလ်င္သည္ ၿပီးခဲသည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္က အဆုိပါေဒသတြင္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၇.၂ ႐ွိ အင္းအားျပင္း ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈအၿပီး ဒုတိယေျမာက္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈလည္းျဖစ္သည္။
ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္က လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ လူ ၂၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး အျခား ေဒသခံ အမ်ားအျပား အုိးအိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း အားအလြန္ေကာင္းလွသည့္ စူပါတုိင္ဖြန္းမုန္တုိင္း Haiyan ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေသဆံုးဖြယ္႐ွိၿပီး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ဆုိး႐ြားစြာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဖိလစ္ပုိင္သည္ သဘာဝေဘးအႏာၱရာယ္ အမ်ားဆုံး ႀကဳံေတြ႕ခံစားရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္႐ွိေနသည္။

Planet Myanmar Network

OIC ျမန္မာျပည္သို႔လာေရာက္ေလ့လာမည့္ အစီအစဥ္အားကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚ

Posted by drmyochit Tuesday, November 12, 2013, under | No comments
OIC ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုဒ္ရွိ ေၾကးသြန္းဘုရားႀကီးေရွ႕မွ ဆူးေလေစတီ၊ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕သို႔ လမ္းေလ်ာက္ခ်ီတက္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ သံဃာႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတို႔မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးပရိယတၱိ စာသင္တိုက္မွ ဆရာေတာ္ဦးပါေမာကၡက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

Eleven Media Group

လုပ္ႀကံခံရေသာ ေသနတ္ပစ္ အားကစားသမားေဟာင္းအမႈတြင္ သတ္ခိုင္းေၾကာင္း ေယာကၡမဝန္ခံ

Posted by drmyochit Tuesday, November 12, 2013, under | No comments


နိုင္ငံ့လက္ေရြးစင္ ေသနတ္ ပစ္အားကစားသမားေဟာင္း ဂ်က္ခရစ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာလ က ၎၏ကိုယ္ပိုင္ကားအတြင္း ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ မစၥဆူရန္က ၎ ၏သမီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာနစ္တီ ဝက္ဒီကို သမက္ျဖစ္သူက ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဝန္ခံခဲ့ သည္။

အသက္၇၂ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ မစၥဆူရန္က ၎၏ တစ္ဦးတည္း ေသာ သမီးေလးသည္ ေယာက္်ား အား လြန္စြာ ခ်စ္ျမတ္နိုးေၾကာင္း ႏွင့္ သမက္ျဖစ္သူက သားအမိ ႏွစ္ဦးစလုံးအေပၚတြင္ အနိုင္က်င့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သားအမိႏွစ္ဦးမွာ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ေျဖသိမ့္ေနခဲ့ရသည္ဟု ရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ သမက္ျဖစ္သူမွာ ေထာင္က်ခဲ့ၿပီး ေထာင္မွ လြတ္ ေျမာက္လာေသာအခါ ယခင္အတိုင္းပင္ ဇနီးျဖစ္သူကို ရိုက္ႏွက္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မိမိအေန ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုနိုင္စြမ္းမ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ သည္။ သမီးျဖစ္သူမွာလည္း လင္ ေယာက္်ားကိုအျပစ္မျမင္ဘဲ ဆက္ လက္ေပါင္းသင္းခဲ့ၿပီး တတိယ ေျမာက္ကိုယ္ဝန္မွာ ေယာက္်ား ၏ရိုက္ႏွက္ညႇဥ္းပန္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္က်ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိသည္ သမက္ အား သတ္ရန္အတြက္ ေသနတ္ သမားကို ငွားရမ္း စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု အေၾကာင္းစုံကို ဝန္ခံခဲ့ သည္။ မစၥဆူရန္သည္ လူသတ္မႈ ၏ ေနာက္ကြယ္မွ တရားခံမွန္း သမီးျဖစ္သူ သိရွိေသာအခါ မိခင္ ျဖစ္သူ၏ သူမအေပၚခ်စ္ခင္ေသာ စိတ္ကိုသိရွိနားလည္၍ မိခင္ အစားေထာင္က်ခံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။ ထိုင္းရဲ အာဏာပိုင္မ်ား သည္ အဆိုပါ လူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲ အခ်ိန္တြင္ မစၥဆူရန္က ယခုကဲ့သို႔ ဝန္ခံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရ သည္။

Yangon Media Group

နယ္သာလန္ ဘုရင္ကို ႐ုရွား အတိုက္အခံမ်ား ခရမ္းခ်ဥ္သီးျဖင့္ ေပါက္ၿပီး ဆႏၵျပ

Posted by drmyochit Tuesday, November 12, 2013, under | No comments


႐ုရွားဖယ္ဒေရးရွင္း ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ေသာ နယ္သာလန္ ဘုရင္ကို ႐ုရွား အတိုက္အခံမ်ားက ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ကာ ႐ုရွား အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ခိုလႈံခြင့္ ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းအား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေၾကာင္း AFP သတင္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

နယ္သာလန္ဘုရင္ ဝီလန္အလက္ဇႏၵားက ၿမဳိ႕ေတာ္ေမာ္စကိုသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္လ်က္ရွိစဥ္ နယ္သာလန္သို႔ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံစဥ္ လက္မခံခဲ့သျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသသြားခဲ့ေသာ အတိုက္အခံ တစ္ဦးအတြက္ မေက်နပ္သူမ်ားက ခရမ္းခ်ဥ္သီးျဖင့္ ေပါက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဘုရင္ကို ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ား မထိခဲ့ေၾကာင္း Ria Novosti သတင္း ေအဂ်င္စီက ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ 

The Other Russia ဟု အမည္ရသည့္ အတိုက္အခံပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆာဂ်ီအက္က္ဆန္ေနာ့ဗ္က ခရမ္းခ်ဥ္သီးျဖင့္ ေပါက္သည့္ ဆႏၵျပပြဲေၾကာင့္ အတိုက္အခံႏွစ္ဦး အဖမ္းခံရေၾကာင္း ၎၏ twitter စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ပူတင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ကာ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ထပ္မံ အဖမ္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ နယ္သာလန္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ေသာ အဆိုပါ ပါတီဝင္ ဒိုမာေတာ့ဗ္ ဆိုသူကို ခိုလႈံခြင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့ သျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူလည္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသ သြားခဲ့သည္။ 

ဒတ္ခ်္ဘုရင္သည္ ေမာ္စကိုသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ခရီးစဥ္ အလည္အပတ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာမ်ား ေျပာဆို ႏွီးေႏွာခဲ့သည္။ 

မၾကာေသးခင္က ႐ုရွား-နယ္သာလန္ ဆက္ဆံေရးသည္ ေအးစက္ တင္းမာခဲ့ၿပီး နယ္သာလန္အလံ လႊင့္ထူထားေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားသည့္ Greenpeace သေဘၤာက ႐ုရွား Gazprom အာတိတ္သမုဒၵရာ ေရနံတူးစင္ကို သြားေရာက္ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းအား ႐ုရွား ေရတပ္က လာေရာက္ ဖမ္းဆီးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ႐ုရွားသံ႐ုံးမွ ေကာင္စစ္ဝန္ကိုလည္း ၎၏ သားသမီးမ်ားကို ဆက္ဆံျပဳမူပုံအား အိမ္နီးခ်င္းမွ တိုင္သျဖင့္ ဒတ္ခ်္ရဲမ်ားက လာေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ အတြက္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံခင္းတမန္ခင္း ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။ 

ယခု နယ္သာလန္ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ႐ုရွားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ႐ုရွားသမၼတ ဗလာတီမာပူတင္က ကရင္မလင္ နန္းေတာ္ မွေန၍ ဧည့္ခံ ႀကဳိဆိုခဲ့သည္။
ဘုရင္အလက္ဇႏၵား ခရမ္းခ်ဥ္သီးျဖင့္ ေပါက္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္သာလန္ အစိုးရဘက္က တစ္စုံတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။

AFP

ဟယ္လန္ကုိ မ်က္ႏွာဖံုးတင္ရန္ Playboy ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ ေဆြးေႏြးရန္စီစဥ္

Posted by drmyochit Tuesday, November 12, 2013, under | No comments
Playboy၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားသည့္ ဟုဂ်္ဟက္ဖ္နာသည္ လာမည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ေဝမည့္ မဂၢဇင္း၏ မ်က္ႏွာဖံုးရွင္ ေနရာအတြက္ အသက္(၂၃)ႏွစ္ရွိ ေမာ္ဒယ္လ္ကို အထူးတလည္ လိုလား ေတာင့္တေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
နာမည္ေက်ာ္ ကာလသားႀကိဳက္ မဂၢဇင္းႀကီး Playboy၏ မ်က္ႏွာဖံုးရွင္အျဖစ္ ဟယ္လန္ ဖလာနာဂန္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ မဂၢဇင္းပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။ Playboy၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားသည့္ ဟုဂ်္ဟက္ဖ္နာသည္ လာမည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ေဝမည့္ မဂၢဇင္း၏ မ်က္ႏွာဖံုးရွင္ ေနရာအတြက္ အသက္(၂၃)ႏွစ္ရွိ ေမာ္ဒယ္လ္ကို အထူးတလည္ လိုလား ေတာင့္တေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဟုဂ်္သည္ ယင္းအေျခအေနအတြက္ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္ထိ သြားေရာက္ၿပီး ဟယ္လန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖြယ္ ရွိေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လက ဟုဂ်္ႏွင့္ ဟယ္လန္တို႔ ေတြ႕ဆံုျဖစ္ခဲ့ရာ ဟုဂ်္က ဟယ္လန္တြင္ Playboy မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖံုးရွင္ ျဖစ္ထုိက္သည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအားလံုး ျပည့္စံုေနသည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ေၾကာင္း နီးစပ္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

အသက္(၈၇)ႏွစ္ရွိ ဟုဂ်္၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက "Playboy မဂၢဇင္း တာဝန္ရွိသူေတြ အားလံုးက ဟယ္လန္ဟာ မ်က္ႏွာဖံုးရွင္ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။ ႏွစ္တိုင္းႏွစ္တိုင္း မိန္းကေလးေတြ အမ်ားႀကီးကို မ်က္ႏွာဖံုးရွင္ ေနရာအတြက္ သူတို႔စဥ္းစားၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဟယ္လန္ကိုေတာ့ ဟုဂ်္ကိုယ္တုိင္က အထင္ႀကီးေနၿပီး သူ႔အတြက္ အခြင့္အေရးက အမ်ားႀကီး ပိုျမင့္မားေနပါတယ္။ ဟုဂ်္က ၿဗိတိသွ် အမ်ိဳးသမီးေတြကို သေဘာက်ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဟယ္လန္ဟာ အံ့ဩစရာ ထူးျခားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္လုိ႔လည္း သူက ယူဆထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ Playboyရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုးရွင္အျဖစ္ လံုးဝ ထုိက္တန္ေၾကာင္း သူကိုယ္တုိင္ အၾကြင္းမရွိ ယံုၾကည္ထားတာပါ"ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ဟုဂ်္သည္ ဒီဇင္ဘာလ အေစာပိုင္းခန္႔တြင္ ဟယ္လန္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပုလုပ္ဖြယ္ ရွိေနၿပီး အကယ္၍ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ပါက ဇန္နဝါရီလထုတ္ မဂၢဇင္းတြင္ ဟယ္လန္က မ်က္ႏွာဖံုးရွင္ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
Planet Myanmar Network

ျဖစ္သင့္တဲ့ လၽွပ္စစ္ မီတာခ ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံမယ္

Posted by drmyochit Tuesday, November 12, 2013, under | No comments


တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံတဲ့ မီတာခ ႏွုန္းဟာ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လက္ခံေအာင္ ျပနိုင္ရင္ အားလုံး ဝိုင္းဝန္း ေထာက္ခံဖို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တိုင္းမွာ ဆႏၵရွိတယ္လို႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမွုနဲ႔ စက္မွု လက္မွု ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မီတီ အတြင္း ေရးမွူး ျဖစ္သူ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပါတီ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္သာက ေျပာပါတယ္။

မီတာခေတြ တက္မယ္လို႔ ေၾကညာ ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္သူေတြရဲ့ မေက်မနပ္ ကန္႔ကြက္သံေတြ ၾကားလာ ရတဲ့ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ျပည္သူ႔ ဆႏၵတို႔ အရသာ ဆက္လုပ္ ပါ့မယ္လို႔ လၽွပ္စစ္ စြမ္းအား ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာဆိုလာ တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္း အတာ အရ ၃၀ ရာခိုင္ႏွုန္းကိုပဲ ဓါတ္အား ေပးနိုင္ ေသးတယ္၊ လာမယ့္ ႏွစ္ေတြ အတြင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္း လၽွပ္စစ္မီး ရနိုင္ဖို႔ ေဒၚလာသန္း ေပါင္း ၁၅၀၀ ကုန္က်မယ္လို႔ တနဂၤေႏြ ေန႔က ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာမွာ အစိုးရ ဝန္ႀကီးေတြက နိုင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ေျပာခဲ့ ပါတယ္။

ဦးၾကည္သာ ကေတာ့ ဘ႑ာေငြ မရွိလို႔ ျပည္သူေတြ လၽွပ္စစ္မီး မရနိုင္ဘူးဆိုတာ မျဖစ္သင့္တဲ့ အျပင္ ဒီေငြ ပမာဏ လိုတယ္ ဆိုတာ ကိုလည္း ရာႏွုန္းျပည့္ လက္မခံ နိုင္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

ရွုံးတယ္ ဆိုရင္လည္း ဘာေၾကာင့္ ရွုံးတယ္ ဆိုတာ တိတိ က်က် ရွင္းျပဖို႔ လိုအပ္တယ္၊ တကယ္ ရွုံးသင့္လို႔ ရွုံးတယ္ ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကို ဘတ္ဂ်က္ေငြ တင္ျပလာတဲ့ အခါ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူ႔ အက်ိဳး အတြက္ ခြင့္မျပဳ နိုင္စရာ မရွိဘူးလို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

အခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ကို ၾကည့္ရင္ စြမ္းအင္ က႑ အတြက္ သုံးစြဲေငြက နံပတ္ ၁ ေနရာမွာ ရွိေနၿပီး ကာကြယ္ေရး အသုံး စရိတ္က နံပတ္ ၃ ေနရာမွာ ရွိတယ္၊ လၽွပ္စစ္မီး ရရွိေရး အတြက္ ဘ႑ာေငြ တစ္ခုတည္းက အဓိက မဟုတ္ဘဲ က်န္တဲ့ အခက္ အခဲေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိေနတဲ့ အတြက္ အခ်ိန္ ေတာ့ ယူရလိမ့္မယ္ လို႔ ဦးၾကည္သာက ေျပာပါတယ္။

BBC

နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ထိုက္သင့္တဲ့ ေထာက္ပံ့မွု မရလို႔ AAPP ကို တရားစြဲမယ္

Posted by drmyochit Tuesday, November 12, 2013, under | No comments


ျ္မန္မာနိုင္ငံ အႏွံ့အျပားမွာရွိတဲ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ဟာ ေအေအပီပီက နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ရွင္းၿပ ေပးထားတဲ့ ေထာက္ပံ့မွု အေျခအေန ၉ ခ်က္အရ၊ သူတို႔မရရွိတာက ၇ ခ်က္ေလာက္ ရွိတယ္ဆိုၿပီး တရားစြဲဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၃ တုန္းက ၿဗိတိသၽွ သံ႐ုံးေရွ႕မွာ ဆႏၵျပခဲ့လို႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရၿပီး သမၼတရဲ့ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ၂၀၁၁မွာ သာယာ၀တီေထာင္က လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုေဇာ္လင္းဦးက ေအေအပီပီဆီကေန သူတို႔ အမွန္တကယ္မရခဲ့ဖူးတဲ့ ခံစားခြင့္ေတြ အတြက္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြ အားလုံးစုၿပီး တရားစြဲမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေအေအပီပီရဲ့ တြဲ႕ဘက္အတြင္းေရးမွူး ကိုဘိုၾကည္ကို ဘီဘီစီက ဆက္သြယ္ၾကည့္ေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ ထိုင္းနိုင္ငံမွာ အေျခစိုက္တာေၾကာင့္ ထိုင္းတရားဥပေဒ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း အရ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ တရားစြဲလိုတယ္ ဆိုရင္ ထိုင္းနိုင္ငံကိုလွမ္းၿပီး တရားစြဲနိုင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ေအေအပီပီက သူတို႔လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ရွင္းျပထားတဲ့စာထဲမွာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို တလ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၅၀၀ ႏွုန္း၊ အေရးေပၚ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုအတြက္ ဘတ္ ၂၀၀၀၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုအတြက္ ဘတ္ ၁၀၀၀၊ အက်ဥ္းသားမိသားစုေတြရဲ့ သားသမီးေတြ ပညာေရးအတြက္ အေၾကာင္းအရာ ၉ ခုနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေငြေတြ ေပးတဲ့အထဲက အမ်ားစုဟာ ၂ ခုေလာက္အတြက္ပဲ ရၾကသလို ေထာက္ပံ့ေငြ လုံး၀မရခဲ့တဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြက ဆိုပါတယ္။


ဒီလို မရခဲ့တဲ့အတြက္ နိုင္ငံတဝွမ္းမွာရွိတဲ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြက ကိုယ္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက တရား႐ုံးေတြကေန တဦးခ်င္းစီ တရားစြဲဆိုမွုေတြ လုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

BBC

ေၾကးစားလူသတ္မႈမ်ားႏွင့္ အမႈအခင္းႀကီးမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား အဓိကပါ၀င္ေန

Posted by drmyochit Tuesday, November 12, 2013, under | No comments


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေငြေၾကးရယူၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား၊ ေၾကးစားလူသတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အမႈအခင္းႀကီးမ်ားအား က်ဴးလြန္ၾကသူမ်ားမွာ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား အမ်ား ဆံုးပါ၀င္ေနေၾကာင္း မႈခင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ေတြ႔ရွိရသည္။

ယင္းသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္း၊ လံုၿခံဳေရး အားနည္းျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္သူတို႔၏ စာရိတၱျပဳျပင္ေပးေရး၊ ေနာင္အလားတူ ျပစ္မႈမ်ဳိး ထပ္မံက်ဴးလြန္မႈ မရွိေစရန္ ျပဳျပင္ေပးရ ေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးျခင္း ေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ အမႈခင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားက ေထာက္ျပေနၾကသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေနဦးခင္ေဇာ္ (မရမ္းကုန္း) က “ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို ထိေရာက္ ဟန္႔တားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးသင့္ပါတယ္။ အဲဒီလုိလူေတြကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ ျပန္မလႊတ္သင့္ပါဘူး၊ အျပစ္ရွိသူကို ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္မေပးတာဟာ အျပစ္မရွိသူကို ဒဏ္ခတ္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ” ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ပါးအား ဓားျဖင့္လွီးျခစ္ခဲ့သူမ်ားမွာ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေငြေပးေစခိုင္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္လာသူ ေလး ဦးတို႔က ပူးေပါင္းၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္မွာပင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ရန္ သိန္းငါးဆယ္ျဖင့္ အခေၾကးေငြရယူ ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ စက္တင္ဘာလလယ္ခန္႔၌ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ပူးေပါင္းႀကံ စည္သူ ငါးဦးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သိန္းေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ေဖာက္ထြင္းခဲ့မႈတြင္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ မွာ ခိုးမႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၈၃ ႏွစ္ က်ခံေနရသည့္ ရဲဘက္ေျပးတစ္ဦး ျဖစ္ေနသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္က သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမ်ဳိသမီးတစ္ဦးထံမွ က်ပ္ ၄၇ သိန္း တန္ေၾကးရွိ လက္၀တ္ရတနာပစၥည္းမ်ား လုယက္ခံရမႈတြင္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမွာ ျပစ္ခ်က္ ေဟာင္းမ်ားရွိေနၿပီး အက်ဥ္းစခန္းမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

“အခုလို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိတာေတြ၊ လံုၿခံဳေရး ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ ျဖစ္ေနတာေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းေတြမွာ အဓိက တာ၀န္ရွိေနပါတယ္။ တာ၀န္ယူထားတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔မွာလည္း တာ၀န္ယူ မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈေတြ လုိအပ္ေနတာပါ” ဟု တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို အလားတူျပစ္မႈမ်ား ထပ္မံမက်ဴး လြန္ေစရန္ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု ဆိုသည္။
ေထာင္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာပါကလည္း ျပင္ပတြင္ ေကာင္းမြန္စာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ရန္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ကာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း တြင္ ၀င္ဆံ့ႏိုင္ေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသစ္တက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ၁၂ ႀကိမ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း အက်ဥ္းသားႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေက်ာ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၀၃၆ ဦးသာပါ၀င္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမဟုတ္သည့္ အျခားျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူ ၂၃၁၄၀ ဦး ပါ၀င္ခဲ့သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက “ပိုက္ဆံရွိတဲ့သူ ေထာင္က်ရင္ အထဲမွာ ဇိမ္နဲ႔ေနရ တယ္။ ေထာင္ထဲမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ၊ ပိုက္ဆံရွိသူကို မ်က္ႏွာသာေပးမႈေတြက အမ်ားဆံုး ၾကားေနရတယ္” ဟု ေထာက္ျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေအာက္ေျခေထာင္၀န္ထမ္းမွစ၍ အႀကီးဆံုးရာထူးရွိသူအထိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔အားလံုးကိုလည္း အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္အခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် ပညာေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ ေနသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းက လႈိင္သာယာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သိန္း ၂၀၀၀ ရလိုမႈျဖင့္ ျပန္ေပးဆြဲမႈ တြင္လည္း ျပန္ေပးသမားမ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီးရာတြင္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိဘဲ ရဲတစ္ဦးပင္လွ်င္ ျပန္ ေပးသမားတစ္ဦး၏ ဓားျဖင့္ခုတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

“ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အျပစ္ေပးရာမွာ ဥပေဒအသိပညာပါရေအာင္လုပ္ဖုိ႔လိုတယ္၊ ထိေရာက္ဟန္႔တား တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်ဖို႔လိုတယ္။ လြယ္လြယ္လြတ္ရင္ေတာ့ ျပစ္မႈေတြက ထပ္က်ဳးလြန္ဦးမွာပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ လြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မွာ ဒုစ႐ိုက္မႈ က်ဴးလြန္ထားသူေတြမပါဖို႔ စဥ္းစားေနသင့္ပါၿပီ” ဟု ေရွ႕ေနဦးခင္ေဇာ္ (မရမ္းကုန္း) က ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ေခတ္မီစနစ္က်ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေရးအတြက္ ေလးႏွစ္သက္ တမ္းရွိ ရဲသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ ေရွ႕ေနဦးခင္ေဇာ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ထားသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းဂိုဏ္းဂဏၰမ်ားအား စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔ သတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုလည္း ေခတ္မီၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းေသာ အဖြဲ႔စည္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမႈႀကီးမ်ားတြင္ လူသတ္မႈ ၁၃၂၃ မႈ၊ ဓားျပမႈ ၁၀မႈ၊ လုယက္မႈ ၉၁ မႈ၊ ျပန္ေပးဆဲြမႈ ၃၇ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ၆၅၄မႈ၊ ေဖာက္ထြင္းမႈ ၃၅မႈႏွင့္ လက္နက္မႈ ၁၁ မႈထိ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္လည္း လူသတ္မႈ ၁၂၄၅ မႈ၊ ဓားျပမႈ ၁၃ မႈ၊ လုယက္မႈ ၁၀၄ မႈ၊ ျပန္းေပးဆြဲမႈ ၄၁ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ၆၀၅ မႈ၊ ေဖာက္ထြင္းမႈ ၃၉ မႈႏွင့္ လက္နက္မႈ ၁၁ မႈတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

KIA မွ လက္နက္ႀကီး ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈ ေၾကာင့္ ေကာင္လြင္ရြာ ေနအိမ္ တစ္လံုးႏွင့္ စပါးက်ီ ထိမွန္ခဲ့

Posted by drmyochit Tuesday, November 12, 2013, under | No comments

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA ႏို၀င္ဘာ လ ၇ ရက္ေန႔ က လက္နက္ႀကီး မ်ား ျဖင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ တုိက္ပြဲ ျပင္းထန္ ခဲ့ရာ ေကာင္လြင္ ရြာမွ ေဒသခံ ရွမ္း တုိင္းရင္းသား ( ၁၀၀၀ ) ၀န္းက်င္ခန္႔ သည္ ၄င္း ႏွင့္ ၅ မိုင္ခန္႔ ေ၀းေသာ အိမ္ေျခ ( ၁၀၀ ) ခန္႔ ရိွသည့္ စည္ခန္းႀကီး ရြာ တြင္ ေသာင္တင္ ေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊

တုိက္ပြဲျဖစ္ သည့္ ေကာင္လြင္ ရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ လူဦးေရ ( ၁၀၀ ) ၀န္းက်င္ခန္႔ သည္ KIA မွ ေက်းရြာ အတြင္း လမ္းမ်ား၊ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ေနရာတုိင္း တြင္ KIA မွ မိုင္းမ်ား ေထာင္ထား ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပိတ္မိ ေနဆဲျဖစ္ၿပီး စာသင္ေက်ာင္း တြင္ ဗံုးေလးလံုး ႏွင့္ ဟန္ထိပ္ ရြာ တံတားမွာ ဗံုး တစ္လံုး ေတြ႕ရိွ ရသည္ ဟု ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ရွမ္း မ်ိဳးႏြယ္စု ေရးရာ အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးမွ သတင္း ေပးပုိ႔ ထားပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ လ ( ၈ ) ရက္ေန႔ တြင္ လည္း စစ္တပ္ ႏွင့္ လူထု ( ၁၀၀ ) ၀န္းက်င္ခန္႔ ရိွတဲ့ ေကာင္လြင္ ရြာ ထဲကုိ လက္နက္ႀကီး ျဖင့္ ၃ ခ်က္ ပစ္ခတ္ရာ စပါးက်ီ တစ္လံုး ႏွင့္ ေနအိမ္ တစ္လံုး ထိမွန္ကာ ေခ်ာင္း ထဲသုိ႔ တစ္လံုး က်သြား ခဲ့တယ္ လို႔လည္း ေျပာျပပါသည္။

ဦးခက္ထိန္နန္ ႏွင့္ လူမႈေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ တုိ႔မွ ရိကၡာ တစ္ခ်ဳိ႕ကိုသာ ေပးပို႔ ႏိုင္ခဲ့ ေသးေပမယ့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ အခက္အခဲ မ်ား ေၾကာင့္ ကုလ ႏွင့္ NGO အဖြဲ႕အစည္း မ်ား က ဗန္းေမာ္သုိ႔ စစ္ေရွာင္မ်ား ေရာက္ရိွ လာခ်ိန္ ကုိသာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနၾက ပါတယ္။ ရွမ္းနီပါတီ၊ ရွမ္းစာ ေပ ႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမူ အဖြဲ႕၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ ရွမ္း မ်ိဳးႏြယ္စု ေရးရာ အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကူညီ ႏိူင္ရန္ အတြက္ အလွ်ဴေငြမ်ား ေကာက္ခံ လွ်က္ ရွိေနၿပီး၊ ႏို၀င္ဘာ လ ၁၆ ရက္ေန႔ မွာ သြားေရာက္ လွဴဒါန္း ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ ေနၾက ပါတယ္။ 

စည္ခန္းႀကီး တြင္ ေသာင္တင္ ေနသည့္ ေဒသခံ လူထု ကေတာ့ မိုင္ ( ၄၀ ) ခန္႔ ေ၀းသည့္ ဗန္းေမာ္ သုိ႔ သြားရန္ အာသီသ မရိွၾကပဲ စပါးမ်ား ရိပ္သိမ္းခ်ိန္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ရြာ သို႔ အျမန္ ျပန္ႏိုင္ေရး ၿငိမ္သက္ မည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ရင္း စည္ခန္းႀကီး မွာ ဆက္လက္ တိမ္းေရွာင္ ေနလို ႀကၿပီး အစုိးရ ႏွင့္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ လံုေလာက္ ထိေရာက္ေသာ အကူအညီ အေထာက္ အပံ့မ်ား မေရာက္ရိွ ပါက ရက္ရွည္ ရပ္တည္ရန္ အခက္အခဲ ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရဦးမွာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွ အခ်ိန္မွာ မိုင္းမ်ား မရွင္းလင္း ေသးတာ ေၾကာင့္ ရယ္ KIA မွ ရြာ အတြင္းသုိ႔ လက္နက္ႀကီး မ်ား ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ပစ္ခတ္ ႏိုင္တာ ေၾကာင့္ရယ္ တို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္မွ ေကာင္လြင္ရြာ အတြင္း အ၀င္အထြက္ ကုိ မျပဳလုပ္ ခိုင္းေသးဘူး လို႔ သိရိွ ရသည္။ 


ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားဆီက

Model Baby Maung

Posted by drmyochit Tuesday, November 12, 2013, under | 1 commentTags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္