Thursday, August 27, 2015

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဦးစားေပးတကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပထမဦးစားေပးႏွင့္အတူ ဒုတိယဦးစားေပးတကၠသိုလ္ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ေလၽွာက္ထားရန္လိုအပ္

Posted by drmyochit Thursday, August 27, 2015, under | No comments

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာပုံစံျဖည့္သြင္းေန သည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္။

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၆-တကၠသိုလ္ဝင္ ခြင့္ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ပထမ ဦးစားေပးတကၠသိုလ္ကို ေရြး ခ်ယ္ ေလၽွာက္ထားျခင္းအျပင္ ဒုတိယ ဦးစားေပးတကၠသိုလ္ကိုလည္း ေရြး ခ်ယ္ေလၽွာက္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔လိုအပ္ရျခင္းမွာ အ ခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ရရွိခဲ့ေသာ ရမွတ္မ်ားႏွင့္ ဝင္ ခြင့္ရနိုင္မည့္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဒုတိယ ဦးစား၊ တတိယဦးစားေပး စသည္ တို႔ျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ လႊာတြင္ ေရးသားျဖည့္စြက္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားမွာ ဦးစားေပးတကၠသိုလ္ကို သာ ေရးသားျဖည့္စြက္မႈမ်ားရွိသည့္ အတြက္ ယင္းတို႔သည္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရရွိနိုင္ သည့္အမွတ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဒုတိ ယဦးစားေပးမပါဝင္သည့္အတြက္ ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားနိုင္သည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

''ျဖည့္ရမယ့္အကြက္မွာ ၁၀ ကြက္ေတာင္ေပးထားပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ၁၀ ကြက္လုံးျဖည့္ေစခ်င္ တယ္။ ကိုယ္ေလၽွာက္တာမရဘူးဆို ရင္ ဒုတိယဦးစားေပးတကၠသိုလ္ကို ေရာက္မယ့္အခြင့္အလမ္းရွိတယ္။ ဒါ မွမဟုတ္ဘဲ တစ္ခုတည္းျဖည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သူရထားတဲ့အမွတ္ က ေဆးတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠ သိုလ္ေတြကို ဝင္ခြင့္ရနိုင္ေလာက္တဲ့ အမွတ္မ်ိဳးေတြဆိုရင္ အရမ္းနစ္နာ ပါတယ္။ ဝင္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က ဒုတိယဦးစားေပးမပါရင္ အမွတ္ဘယ္ ေလာက္ေကာင္းေကာင္း သင့္ေတာ္ ရာတကၠသိုလ္ကို ခ်ေပးမွာျဖစ္ပါ တယ္''ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာ နမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ လႊာမ်ားကို ယခုလ ၁၉ ရက္မွစတင္ ၿပီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ပညာ ေရးတကၠသိုလ္ အားကစားခန္းမတြင္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၅ ရက္အထိ လက္ခံေပးေနၿပီျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေန ျဖင့္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ေနာက္မက် ဘဲ ေလၽွာက္ထားသြားရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

''သတ္မွတ္ရက္ ၅ ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ လာေရာက္ေလၽွာက္ လႊာတင္သြင္းၾကပါ။ သြားလာေရးအ ခက္အခဲေၾကာင့္ ေနာက္က်သြားရင္ အသနားခံစာတင္ရမွာပါ''ဟု ယင္း က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ေရႀကီးေရလၽွံမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားရွိ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ ထားရန္ ေနာက္က်သူမ်ားအား ယင္း တို႔ေလၽွာက္ထားမည့္တကၠသိုလ္၏ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ရက္အထိ လက္ခံ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝင္ခြင့္သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသူမ်ား တက္ ေရာက္ခြင့္ရရွိေစရန္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

ATK
‪‎Democracytoday‬
Photo: မင္းမင္း။

ေရေဘးေထာက္ပံ့မႈ အေျခအေန အစိုးရအဖြဲ႔ထုတ္ျပန္

Posted by drmyochit Thursday, August 27, 2015, under | No comments


ၿပီးခဲ့သည့္ ေရေဘးတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၁၉၂၆၆ စုမွ လူဦးေရ ၁၆၂၉၂၅၄ဦး ေရေဘးသင့္ခဲ့ၿပီး ၁၂၀ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆန္ရိကၡာတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၀၅၆၈၃၁၅၀၊ အေရးေပၚအစားအစာ တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၅၂၄၄၂၃၀၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၂၂၁၁၉၀၀၀၀၊ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၃၃၃၁၁၇၂၉၀ႏွင့္ ေသဆံုးမႈေထာက္
ပံ့ေၾကးေငြက်ပ္ ၁၀၆၀၀၀၀၀ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၆၈၅၈၃၄၆၇၀ကို ပံ့ပိုးေထာက္ပ့ံခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရက ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ျ မန္မာႏိုင္ငံတ၀န္း ဇြန္ ၂၄ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ တိုင္းေဒသႀကီးသံုးခုႏွင့္  ျပည္နယ္ႏွစ္ခုတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္မွ ၾသဂုတ္၂၆ ရက္အထိ တိုင္းေဒသႀကီးေျခာက္ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ေျခာက္ခုတို႔တြင္လည္းေကာင္း သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊  မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲ ရာယ္အဆိုးရြားဆံုးခံစားရသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္ဟု အစုိးရက ထုတ္ျပန္ထား သည္။

ဧရာ၀တီ

Monday, June 01, 2015

ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ သန္းထြဋ္ေအာင္

Posted by Unknown Monday, June 01, 2015, under | No commentsမီဒီယာေလာကတြင္ မီဒီယာသမားခ်င္းလည္းဗိုလ္က်လႊမ္းမိုး၊ ဌာနဆိုင္ရာဆိုလည္း အျမင္ဆိုးနဲ႔ဘဲၾကည္႔၊ သြားဆက္ဆံ မိသူ မည္သူႏွင့္မဆို အဆင္မေျပမႈမ်ားလြန္းသျဖင့္ ဆူးလွည္းၾကီး ဟုသတင္းၾကီးေသာ Media ကို ျပပါ ဆိုလွ်င္ Eleven Media Group ကို လက္ညွိဳးထိုး ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နံပါတ္ (၁) မီဒီယာ ဟု ၄င္းတုိ႔ဘာသာ အဆင္႔ေပးထားၿပီး  ကိုယ္႔ဂ်ာနယ္ တုိက္မွလူကို ေအာက္ထပ္မွ အေပၚထပ္သို႔ တက္ေမးကာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ တခမ္းတနား ေဖာ္ျပေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔စုေ၀းရာ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔အား တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ ျဖစ္ေစ ေရးသား ေဖာ္ျပေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင္႔ မီဒီယာသမားမ်ားအား တရားစြဲဆိုရာတြင္ နာမည္ ၾကီးသလို ငါေျပာခ်င္ရာေျပာမယ္၊ ေရးခ်င္ရာေရးမယ္၊ ငါ႔ကိုေတာ႔ လာမထိနဲ႔၊ မေ၀ဖန္န႔ဲဆိုသည္႔ သန္းထြဋ္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ Eleven Media Group အေျပာႏွင္႔ အလုပ္ညီခဲ႔ပါသလား။ မီဒီယာက်င္႔၀တ္ကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ခဲ႔သလဲ၊ သူေရးခဲ႔ေသာ သမိုင္းကိုၾကည္႔ၾကရေအာင္ပါ။

 ၂၀၁၁ ခုဇန္န၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔မွာဖြဲ႔စည္းခဲ႔တဲ႔ CPC ကစၿပီး ေျပာရပါမယ္။ CPC ဆိုတာကေတာ့ Committee for Professional Conduct ျဖစ္ျပီး   ျမန္မာဘာသာအားျဖင့္ ဂ်ာနယ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီလို႔ ေခၚပါတယ္။ CPC ကိုစတင္ဖြဲ႔စည္းမယ္လုပ္ေတာ႔ သတင္းစာ ေလာကက ၀ါရင္႔စာနယ္ဇင္းသမားေတြ၊ တတ္သိပညာရွင္ေတြပါပါတယ္။    ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ ၁၆၆ ေစာင္ကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ႔ၾကတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရြးေကာက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာပဲ  Eleven Media Group က CPC ကို အခ်က္ (၆) ခ်က္တင္ျပေတာင္းဆိုျပီး ေကာ္မတီ၀င္ေတြဟာ ဒီ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလို႔ အေၾကာင္းျပျပီး အဖြဲ႕ကေနႏႈတ္ထြက္သြားးပါတယ္ ။ Eleven ကေတာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ (၆) ခ်က္ပါတဲ႔-
အဖြဲ႕၀င္တိုင္းဟာ..
၁။       စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ကို နားလည္ၿပီး ၎က်င့္၀တ္ကို အမႇန္တကယ္ လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ေသာ
သမုိင္းေၾကာင္းရိႇသူ ျဖစ္ရမည္။
၂။       ဂုဏ္သိကၡာပုိင္းဆုိင္ရာ နာမည္ပ်က္မရိႇသူ၊ အက်င့္စာရိတၲ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ဂုဏ္သတင္း ရိႇသူ ျဖစ္ရမည္။ ေငြေၾကး အ႐ႈပ္အရႇင္း ကင္းသူျဖစ္ရမည္။
၃။       မိမိအလုပ္ေပၚ မိမိ ျမတ္ႏိုးမႈရိႇၿပီး မိမိတို႔ စာနယ္ဇင္း ေလာကသားမ်ားအေပၚ ကာကြယ္လိုစိတ္ ရိႇရမည္။
၄။       ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈမ်ား ရိႇသူျဖစ္ၿပီး စာနယ္ဇင္းတို႔၏ ရပုိင္ခြင့္၊ က်င့္၀တ္ (Principle)ေပၚ၌ နားလည္ကာ အခုိင္အမာ ရပ္တည္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။
၅။       ပုဂိၢဳလ္ေရးကို ေရႇ႕တန္းတင္၍ အုပ္စုဖဲြ႕၊ ဂုိဏ္းဂဏဖဲြ႕သူ မျဖစ္ေစရ။
၆။       အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရႇင္မ်ား၊ သံ႐ံုး၊ NGOs မႇ အမႇီအခိုကင္းၿပီး Sponsor အေထာက္အပံ႕ကို သြယ္၀ုိက္ (သို႔) တိုက္႐ိုက္ရယူသူ မျဖစ္ရ… ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဟာ လြန္ခဲ႔တဲ႔ေလးႏွစ္ေက်ာ္က Eleven Media Group က ေျပာခဲ႔တဲ႔ အခ်က္ေတြပါ။ ေလးႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ သန္းထြဋ္ေအာင္ အေျပာႏွင္႔အလုပ္ညီခဲ႔သလား  ၾကည္႔ၾကရေအာင္။

စာနယ္ဇင္းေလာကသားမ်ားအေပၚ ကာကြယ္လိုစိတ္ ရိႇရမည္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားစြာကို တရားစြဲခဲ႔တယ္။ လက္ရွိမွာလည္း ဆရာပိုက္တင္အပါ အျခား သတင္းသမားမ်ားစြာကို တရားစြဲထား တုန္းပဲ။ သတင္းသမားေတြရဲ႕ အက်င္႔သိကၡာ ထိပါးေစမယ္႔ စကားလံုးေတြသံုးၿပီး ၄င္းတုိ႔ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ႔တယ္။

ပုဂိၢဳလ္ေရးကို ေရႇ႕တန္းတင္၍ အုပ္စုဖဲြ႕၊ ဂုိဏ္းဂဏဖဲြ႕သူ မျဖစ္ေစရဆိုၿပီး ၄င္းတုိ႔မထင္လွ်င္မထင္သလို ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ခဲ႔တယ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ႔တယ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး ၄င္းတုိ႔လိုခ်င္တဲ႔ မူ၀ါဒေတြရရွိေအာင္ ျပည္သူနဲ႔လွည္႔တုိက္ေပးၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာခဲ႔တယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူေတြၾကား ျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ စစ္ပြဲေတြမွာလည္း အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ ထင္မွား  ျဖစ္ေအာင္ ပံုေဖာ္ေရးသားခဲ႔တယ္။

တခါ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေတြန႔ဲပါတ္သက္ၿပီးေတာ႔လည္း  မလိုရင္မလိုသလို အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသား တုိက္ခိုက္ တယ္၊ ဥပမာ- ေရႊသံလြင္၊  ေရႊသံလြင္ကို သန္းထြဋ္ေအာင္ တိုက္ခိုက္ရျခင္းကေတာ့ တီဗီြ သတင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ စီးပြားရွာဖုိ႔ အစုိးရကိုခ်ဥ္းကပ္ရာမွာ ေရႊသံလႊင္ဦးေက်ာ္ဝင္းရဲ႕ Sky Net ကုိ ေက်ာ္မရလုိ႔ တုိက္ခိုက္ ရန္ျပဳ ေရးသားထားတာေတြပါ။ အဲဒီမွာ ေရႊသံလြင္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး NLD ပါတီနဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ကိုပါ တိုက္ခုိက္ေရးသားခဲ႔တယ္။ 

အဲဒီလို NLD၊ ရွစ္ပူး စတဲ့ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြကို တုိက္ခိုက္ေရးသားတဲ့ တစ္ပူးဟာ စာနယ္ဇင္း ေလာကမွာ အထူးအခြင့္အေရးယူၿပီး ၾသဇာထူေထာင္ကာ စာနယ္ဇင္းကို စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းသဖြယ္ အသံုးျပဳ လုပ္ေဆာင္လာတာလို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။
ေထာက္လွမ္းေရး ခ႐ုိနီႀကီး သန္းထြဋ္ေအာင္ဟာ ေဘာလံုးေလာင္းကစားနဲ႔ အဓိက စီးပြားရွာသူျဖစ္ၿပီး စာနယ္ဇင္းေလာကမွာ ျမစ္ဆံုလုိကိစၥေတြကို တင္ျပၿပီး ၾသဇာထူေထာင္ခဲ့တာေတြ လုပ္ခဲ့ပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီး Eleven ဂ်ာနယ္တုိက္ရဲ႕ ႏွစ္ပါတ္လည္ေန႔ေတြမွာ သူ႔ကိုယ္သူ သမၼတလိုလို ဘာလိုလို ဂိုက္ဖမ္းၿပီး ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မိန္႔ခြန္းေတြေျပာ၊ ၄င္းတုိ႔ဂ်ာနယ္မွာ အခန္းဆက္အေနနဲ႔ စာမ်က္ႏွာျပည္႔ ေဖာ္ျပၿပီး ဆရာႀကီးအထာနဲ႔လုပ္၊ သမၼတပံုစံဖမ္းၿပီး လုပ္ေနလို႔ သူ႔ေနာက္မွာ ေနာက္လိုက္ေတြ ရွိလားဆိုေတာ႔လည္း မရွိ၊ ကိုယ္႔တိုက္က ဂ်ာနယ္လစ္ကို အင္တာဗ်ဴးခုိင္းၿပီး ကိုယ္႔ဂ်ာနယ္မွာကိုယ္ Eleven Media Group ၏ CEO ကေျပာတယ္ဆုိၿပီး ျပန္ထည္႔တဲ႔အတြက္ ကမၻာမွာ ဘယ္မွာမွ မရွိ ေသးေသာ ဂ်ာနယ္ဆိုၿပီး စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားရဲ႕ ေမးေငါ႔ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း ကိုလည္း ခံရတဲ႔ ဂ်ာနယ္ ပါတဲ႔ဗ်ာ။

တကယ္ေတာ့ တစ္ပူး ( အလဲဗင္း ဂ်ာနယ္နဲ႔ သတင္းစာ) ဆုိတာ ေလတပ္ေထာက္လွမ္းေရး ခ႐ုိနီ စာနယ္ဇင္းလို႔ ေျပာရမွာပါ။ တစ္ပူးရဲ႕ အရွင္သခင္ႀကီးအျဖစ္ လုပ္ေနတဲ့ သန္းထြဋ္ေအာင္ ဆုိသူ၊ သူ႔ဘဝေနာက္ေၾကာင္းကို နည္းနည္း ေဖာက္သည္ခ်ျပရပါေတာ့မယ္။ သန္းထြဋ္ေအာင္ ဆိုတာ ရွစ္ေလးလံုးကာလမွာ မႏၱေလးဘက္မွာ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း NLD ပါတီဝင္ျဖစ္ခဲ့သူပါ။
NLD ေတြအတြက္ ေခတ္မေကာင္းေတာ့တဲ့ကာလ၊ အႏၱရာယ္ရွိကာလေတြကို ေရာက္ေတာ့ တခ်ိန္က ေလတပ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးခ႐ုိနီ အလဲဗင္းကို စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

အလဲဗင္းစတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွာ စာေပကင္ေပတုိင္က စူပါဗိုလ္မွဴးေလးကို ကား၊ အိမ္ေတြ လာဘ္ထုိး စပြန္ဆာေပးၿပီး သူမ်ားစာနယ္ဇင္းေတြထက္ အခြင့္အေရးပိုယူကာ စာနယ္ဇင္း အခြင့္ထူးခံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ။
ေနာက္ထပ္ေျပာရရင္ အလဲဗင္း စာနယ္ဇင္းကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုေဇာ္သက္ေထြးကို ေထာင္ခ်ခဲ့တာလည္း သန္းထြဋ္ေအာင္ပဲဆုိတာ အတြင္းသိေတြက သိေနၿပီးသားပါ။ ကြယ္လြန္သူ သတင္းစာဆရာ ေမာင္ဝံသဟာ တပါးသူကို အျပစ္ေျပာတာ၊ ျပင္းထန္တဲ့ မွတ္ခ်က္ေပးတာမ်ိဳး မလုပ္ခဲ့ဘူးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သန္းထြဋ္ေအာင္ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိဘူးတာကေတာ့ သူ႔ကို ေခတ္သစ္ ဂဠဳန္ဦးေစာ လုိ႔ေတာင္ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆုိခဲ့ဖူးပါတယ္။
 အခုေနာက္ဆံုးမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေစာင္႔ၾကည္႔ ရမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ႔တဲ႔ သန္းထြဋ္ေအာင္ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ေတြ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ထြက္ေပၚ လာခဲ႔တဲ႔အတြက္ သူ လက္သပ္ ေမြးထားတဲ႔ ေနထြန္းႏိုင္တို႕ fb acc ေတြကေန ၈၈ ေတြကို Personal Attack ေတြ လုပ္ခိုင္းခဲ႔တယ္။ 

မီဒီယာဟာ ျပည္သူ႔အတြက္၊ ျပည္သူကိုသတင္းမွန္ေပးရမည္ဆိုၿပီး လက္ရွိမွာေတာ႔ အာဏာရွင္ မီဒီယာပံုစံျဖစ္ေနျပီး CPC ဖြဲ႔စဥ္က ၄င္းတုိ႔ေတာင္းဆိုေသာ အခ်က္ ၆ ခ်က္နဲ႔ မညီဟုဆိုကာ CPC ကေန ႏွဳတ္ထြက္ခဲ႔တဲ႔ သန္းထြဋ္ေအာင္ရဲ႕ Eleven Media Groupဟာ အေျပာႏွင္႔အလုပ္ညီခဲ႔ ပါသလား ဆိုတာကေတာ႔ အထူးတလည္ ေမးစရာကိုမလိုေတာ႔ပါဘူး။ 

တကယ္ေတာ႔ ႏုိင္ငံၾကီးပြားျခင္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းၾကီး သုံးခုျဖစ္တဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (Political Development)၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (Economic Development)၊ လူမႈေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (Social Development) ဆိုတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းၾကီးသုံးခုလုံး ျမင့္မားေရးဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ျမန္ဆန္ေရးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ႔အတြက္ ဂ်ာနယ္တုိက္မ်ားအေနျဖင္႔ Eleven Media Group ကဲ႔သို႔ အေျပာႏွင္႔အလုပ္မညီတဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားမွသာ ၄င္းတုိ႔တဖြဖြေျပာဆိုေနသည္႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္အား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္႔သံုးသြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ 

ဆက္လက္ၿပီး အေမစု ဦးေဆာင္တဲ႔ NLD ပါတီရဲ႕ အကြဲအျပဲေတြ၊ ပါတီတြင္းကိစၥရပ္ေတြကို သန္းထြဋ္ေအာင္ ဘယ္လိုစံုစမ္းခိုင္းခဲ႔သလဲ၊ ၈၈ ၿငိမ္းပြင္႔က ကိုကိုႀကီးတုိ႔ ဂ်င္မီတို႔ရဲ႕ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ ေတြ၊ ဦးေရႊမန္းန႔ဲပါတ္သက္မႈေတြကို ဘယ္လိုစံုစမ္းခိုင္းခဲ႔သလဲ၊ ကားေလာက ေစ်းႏွဳန္းမ်ား အတက္ အက်ျဖစ္ေပၚၿပီး ၄င္း၏ဇနီး ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ ကား Show Room မ်ား အျမတ္မ်ားမ်ား က်န္ေစရန္ အတြက္ မည္သို႔မည္ပံုလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သလဲဆိုတာေတြကိုအပိုင္း(၂)မွာေရးသား ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။
 ေစာင္႔ေမွ်ာ္ဖတ္ရွႈၾကပါကုန္။

 

Friday, March 13, 2015

၇ ပတ္ သားအရြယ္ကေလးက တကယ္ပဲ "ဟဲလို" လို႔ ေျပာခဲ့ေလသလား

Posted by drmyochit Friday, March 13, 2015, under | No comments


ကေလးေတြဟာ သာမန္အားျဖင့္ သူတို႔ရဲ႔ ပထမေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပတဲ့အခ်ိန္ထိ စကားမေျပာတတ္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေျမာက္အိုင္ယာလန္ျပည္နယ္ မိခင္တစ္ဦးမွ ၇ ပတ္ အရြယ္ရွိ သူမရဲ႔သားေလး စကားေျပာပံုကို ဗီြဒီယို ရိုက္ကူးထားခဲ့ ပါတယ္။ က်မရဲ႕ ၇ ပတ္အရြယ္သားေလး "ဟဲလို" ေျပာဆိုသံေလးကို မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္လို႔ မိခင္ျဖစ္သူ Toni McCann မွ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
Cillian အမည္ရွိ ကေလးငယ္ ေလးရဲ႕ ဗီြဒီယိုကို မိခင္ျဖစ္သူ-သူမက တင္ခဲ့ျပီး ၄င္းသတင္းစကားဟာ ဗိုင္းရပ္စ္လို ခ်က္ခ်င္းပ်ံႏွံသြားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ရံုနဲ႔ သူမမွ "ဟဲလို" ေျပာလိုက္တိုင္း Cillian မွ ထပ္ကာတလဲလဲ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုသံသည္ တကယ့္ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ ႏွတ္ခြန္းဆက္သျခင္းလိ္ု သင္ၾကားႏိုင္မွာပါ။
ေဖ့ဘြတ္ခ္ေပၚမွ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုသံ ေတြမွာ "ဘုရားေရ" "အံ့ၾသစရာ" "ဒီဗီြဒီယိုေလးၾကည့္ရတာ ရပ္တန္႔မရဘူး" "အရမ္းရွင္းလင္းျပတ္သားတယ္" "မယံုႏိုင္စရာ" စသည္ စသည္ျဖင့္ ေျဗာင္းဆန္ေနပါတယ္။ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ သူမသည္းထိတ္လြမ္းမိုးခံခဲ့ရ တယ္လို႔ မိခင္ျဖစ္သူ McCann မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ "ရူးသြပ္တာ" လို႔ လူတိုင္းဆီမွ က်မၾကားခဲ့ရတယ္လို႔ The Belfast Telegraph ကို သူမက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခိုက္အတန္႔ေလးကို ဗီြဒီယိုရိုက္ကတည္းက ခ်စ္စရာသားေလး Cillian အဲဒီစကားကို ထပ္မေျပာေတာ့ပါဘူး။
သူၾကိဳးစားေျပာခဲ့သည္ဟု ေျပာလိုက္ကတည္းက ဘာဆိုဘာမွ မေျပာေတာ့ဘူးဟု McCann က သတင္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကေလးဟာ သူရဲ႕လွ်ာေလးကို လုပ္ရွားလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတစ္ခုခုကို ေျပာခ်င္ေနတယ္ ဆိုတာကို သိရမွာပါ။ ကေလးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႔ပါးစပ္၊ လွ်ာေတြနဲ႔ အသံေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ဆိုတတ္ၾကျပီး ဒါဟာ တကယ့္ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုဖုိ႔ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။
ဗီြဒီယိုပါ Cillian ထက္ တစ္လၾကီးတဲ့ ၃ လသားအရြယ္ ကေလးအေၾကာင္းကို WebMD မွာ ရွင္းျပထားျပီး ကေလးအမ်ားစုဟာ သီခ်င္းဆိုသံလို အသံမ်ိဳးကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ကာ သူတို႔ရဲ႔မိခင္အသံကိုလည္း မၾကာမၾကာ တုန္႔ျပန္တတ္ၾကတယ္။ ၆ လသားအရြယ္မွာ "ဒါ-ဒါ" လို အသံမ်ိဳးကို ေရရြတ္တတ္ေသာ္လည္း အဲဒီအသက္အရြယ္မွာ သူတို႔ ဘာကို ေရရြတ္ေနတယ္ဆိုတာကို သူတို႔မသိၾကပါဟု ကၽႊမ္းက်င္သူေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ကေလးေတြဟာ ၁၂ လ သားအရြယ္ေရာက္မွသာလွ်င္ အေမ၊အေဖကို ေခၚေသာစကား "မားမား" "ဒါဒါ" စသျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ပထမစကား အစစ္ကို ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။
ခ်စ္စရာကေလး Cillian တကယ္ပဲ "ဟဲလို" လို႔ေျပာခဲ့သလား။ ဗီြဒီယို ၾကည့္ျပီး ကိုယ္တိုင္အကဲျဖတ္ၾကည့္ပါ။


Trend Myanmar

ကင္ဆာေရာဂါ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တဲ့ ေခြး

Posted by drmyochit Friday, March 13, 2015, under | No comments

Frankie လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ေခြးတစ္ေကာင္ဟာ ေရာဂါအမ်ဳိးအမည္ကို ရွာေဖြမေဖာ္ထုတ္ရေသးတဲ့ လူမွာရိွတဲ့ သုိင္းရြိဳက္အက်ိတ္ကင္ဆာေရာဂါကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းဂ်ာမန္ေခြးကို က်င္ငယ္ရည္နမူနာနဲ႔ သုိင္းရိြဳက္ေရာဂါ အနံ႔ခံတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးထားျပီး ဘာေရာဂါမွ မရွိပါက လွည့္ထြက္သြားေစခဲ့ပါတယ္။

Arkansas တကၠသိုလ္မွာ လူနာ ၃၄ ဦးစမ္းသပ္ရာမွာ အမွားအယြင္းႏွစ္ခုသာရိွျပီး ၈၈% ကို တိက်မွန္ကန္ေအာင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ တျခားဟာေတြနဲ ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ သုိင္းရြိဳက္အက်ိတ္ကင္ဆာက ရွားပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ေရာဂါစစ္ေဆးရတာ ခက္ခဲျပီး ေသြးနာမူနာနဲ႔ ေဟာ္မုန္း ဓာတ္ပမာဏ စစ္ေဆးမႈ လုိအပ္ေလ့ရိွပါတယ္။

လူေတြထက္ ၁၀ဆ အနံ႔ခံပိုေကာင္တဲ့ ေခြးေတြကို သုိင္းရြိဳက္အက်ိတ္ကင္ဆာနဲ႔ အျခားေရာဂါ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ကုန္က်စရိတ္သက္ေစျပီး မလိုအပ္တဲ့ ခြဲစိတ္ကုသမႈေတြ ေရွာင္ရွားကာ စမ္းသပ္ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ အသုံးျပဳႏုိင္မယ္လို႔ သုေတတီေတြက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါတယ္။


Ref: Metro
Trend Myanmar

ေဆးဖက္၀င္ ေရွာက္သီးႏွင့္ ေရွာက္ျမစ္ အေၾကာင္း

Posted by drmyochit Friday, March 13, 2015, under | No comments

၁)အုန္းနုိ႔ ေခါက္ဆဲြ၊ ဒံေပါက္၊ မုန္႔ဟင္းခါး အ၀ စားမိသည့္ အခါတြင္ ေရွာက္ေဖ်ာ္ ရည္ကို ေသာက္ေပးျခင္းျဖင္႔ ေသြး တုိး၊ ေသြးတက္၊ အစာမေၾက ျခင္းမွ ေျပေပ်ာက္ ေစသည္။

(၂)အစာအဟာရ မ်ားကုိ မမွီ၀ဲခ်င္ဘဲ ေလခံေနျခင္း။ ေလမ်ား မၾကာခဏ ပ်ဳိ႔အန္ျခင္းနွင္႔ အစာမေၾကျခင္းမ်ား ျဖစ္ေန ပါက ေရွာက္သီး တစ္စိတ္ကုိ နုပ္နုပ္စဥ္းကာ ထန္းလ်က္ တစ္ဆယ္သား ခန္႔ျဖင္႔ က်က်က်ဳိျပီး မနက္တစ္ၾကိမ္၊ ညတစ္ၾကိမ္ လက္ဖက္ရည္ အၾကမ္းပန္းကန္ တစ္၀က္ခန္႔ ေသာက္ေပး ရသည္။ ျပီးမနက္ တစ္ၾကိမ္၊ ညတစ္ၾကိမ္ လက္ဖက္ရည္ အၾကမ္းပန္းကန္ တစ္၀က္ခန္႔ ေသာက္ေပး ရသည္။ ရင္မရွင္း မလင္း ျခင္းမ်ား၊ အစာမေၾက၊ ေလအန္ ေလဆန္ ေနျခင္းမ်ား သက္သာ သြားမည္။

(၃)ခႏၶာကိုယ္ရွိ အေၾကာမ်ား အခံမရပ္ နုိင္ေအာင္ တက္ျခင္း။ အက်ိတ္အဖု မ်ားထြက္ျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္လ်က္ အတြင္းေၾက ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ႔လ်ွင္ ေရွာက္ရည္ တစ္ဆ၊ နႏြင္းမွဳန္႔ တစ္ဆ၊ ထံုးတစ္ဆတို႔ကိုိုိ ေရာလ်က္ မနက္ ညတစ္ၾကိမ္စီ လိမ္းေပးျဖင္႔ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းသည္။

(၄)မီးယပ္ အဆင္းမ်ားလွ်င္ မွူးေ၀တက္သည္။ ေရွာက္သီးနွင္႔ ထန္းလ်က္ ေရာကာ ေကြ်းေပး ရသည္။

(၅)ေသြးတုိး ေရာဂါ၇ွင္ မ်ားအတြက္ ေရွာက္သီး အလုံးၾကီး တစ္လုံး၏ အတြင္းသားမ်ား၊ ထန္းလ်က္ စိတ္သား ဆားခါး တစ္ဆယ္သား၊ ကြမ္း၇ြက္ သတၱဳရည္ တစ္ဆယ္သား တုိ႔ကုိစုေရာ ေထာင္းျပီး ေန႔တစ္ေန႔ လွန္းေပးရသည္။ မနက္ ဟင္းစား ဇြန္းတစ္ဇြန္း၊ ညဟင္းစား တစ္ဇြန္း မွန္မွန္ ေသာက္ျခင္းျဖင္႔ ေသြးတုိးေရာဂါမွ ေပ်ာက္ကင္း ေစပါသည္။

(၆)ေရွာက္ခံြမ်ားကုိ ပါးပါးလွီးကာ အေျခာက္လွန္း ရသည္။ ေျခာက္ေသြ႔သြားလွ်င္ မီးေတာက္ အရက္နွင္႔ ခုနွစ္ရက္စိမ္ထားရသည္။ ေလငန္းေၾကာင္႔ ပါး၇ြဲ႕၊ ပါးစပ္ရြဲ႕၊ လက္ကပ္၊ လက္ေျမွာက္ မရ၊ ေျခတစ္ဖက္ဆဲြ မ်ားကုိ ေန႔စဥ္ မနက္တစ္ၾကိမ္၊ ညတစ္ၾကိမ္ လိမ္းေပးျခင္းျဖင္႔ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းသည္။

(၇)သနပ္ခါးကုိ ပ်စ္ပ်စ္ေသြးျပီး ေရွာက္ရည္ မျပစ္မက်ဲ ညွစ္ထည္႔႔ပါ။ ထိုသနပ္ခါးကုိ ေန႔စဥ္မွန္မွန္ လိမ္းေပးျခင္းျဖင္႔ အသားအေရ ေခ်ာေမြ႔ျပီး ၀က္ျခံ၊ တင္းတိတ္၊ မွဲ႔ေျခာက္မ်ား ေပ်ာက္ကင္း ေစသည္။

ေဆးဖက္၀င္ ေရွာက္ျမစ္

(၁)အနာ ေပါက္လာလွ်င္ ေရွာက္ပင္မွ အျမစ္ကုိ တူးကာ ေရစင္ေအာင္ ေဆးျပီး မၾကာခဏ လိမ္းပါ။ နုလွ်င္ပိန္ ရင္႔လွ်င္ေပါက္ အျမန္ေပ်ာက္သည္။

(၂)အၾကာခဏအန္လွ်င္ ေ၇ွာက္ျမစ္ေသြး၇ည္ႏွင္႔ ပ်ား၇ည္ ေရာစပ္ကာ ဟင္းစားဇြန္း တစ္ဇြန္း တုိက္ေပးျခင္းျဖင္႔ အအန္ ရပ္သြားမည္။

(၃) ကေလးမ်ား မၾကာခဏ နို႔အန္ေရာဂါ ျဖစ္ေနလွ်င္ ေရွာက္ျမစ္ကုိ ေသြးျပီး ၆လသားအတြင္း တစ္ပဲသားအထိ ေကာ္ဖီဇြန္းျဖင္႔ တိုက္ေကြ်းပါ။

(၄)ႏွလံုးေရာင္၊ ေလထုိးေလပြ၊ လက္ျပင္ ငုတ္ျခင္းႏွင္႔ နာက်င္ ကုိက္ခဲျခင္း တုိ႔အတြက္ ေရွာက္ျမစ္ ေသြးရည္၊ ပ်ားရည္ ဆတူစပ္၍ ကာဟင္းစားဇြန္း တစ္ဇြန္းစာကို မနက္၊ ညတစ္ၾကိမ္စီ ေသာက္ပါ။

Ref>>ေမြးေန႕ဆုမြန္(lapyaelynn)

မ်က္ႏွာေၾကာေလး တင္းေနရေအာင္

Posted by drmyochit Friday, March 13, 2015, under | No comments


အထူးကုေတြက အေရျပား စိုေျပေနေစတဲ့ Moisturizer ေတြ အသံုးျပဳတာကို ေထာက္ခံၾကပါတယ္ 

ကိုယ့္မ်က္ႏွာကိုယ္ မွန္ထဲ သိပ္မၾကည့္ျဖစ္ ေပမယ့္ ၾကည့္ျဖစ္တဲ့ အခါေတြမွာ ပါးေရတြန္႔႔တာက တခါထက္ တခါ ပိုပိုလာသလို ခံစားရတယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ပါလိမ့္။ ေၾသာ္ လူဆိုတာကလည္း ကိုယ့္အသက္အရြယ္ကို ေမ့ေနတတ္ တာကလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေမ့ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာလည္း ပါမွာေပါ့။
ကိုယ္က အသက္အစိတ္ေလာက္ပဲ ကိုယ့္ဖာသာ ယူဆထားၿပီး အဲဒီ အရြယ္ေတြနဲ႔ေပါင္း၊ ေဟးလားဝါးလား လုပ္ေပေနေပမယ့္ သူတို႔က ဦးေလး၊ ဘဘ၊ ဒယ္ဒီ ေခၚၿပီး အတူ ေပ်ာ္ၾကေတာ့မွ အေျခအေန မေကာင္းဘူး လို ့ ကိုယ့္စိတ္က ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆံုးမရေပသကိုး။
ဒါေပမယ့္ မ်က္ႏွာေပၚက တြန္႔႔ေခါက္ေတာင္တန္းေတြက အသက္အရြယ္ တခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္သလို မရင့္ေရာ္ေအာင္ ထိန္းလို႔ ရတဲ့ နည္းနာေလးေတြလည္း ရွိေနပါကလား ဆိုတာ ကိုယ္လို ဇရာစိတ္က်ေတြ အတြက္ ေျပာျပခ်င္လာျပန္ပါေရာ။
အေရျပားစိုေျပေနပါေစ
အေရျပား အထူးကုေတြကေတာ့ အေရျပား စိုေျပေနေစတဲ့ Moisturizer ေတြ အသံုးျပဳတာကို အထူး ေထာက္ခံၾက ပါတယ္။ အသားအေရ ႏုပ်ိဳေစတဲ့ နည္းလမ္းလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ အေရျပား ေသ႔ြေျခာက္မႈ နည္းေလ အေရးအေၾကာင္း ေတြ ျဖစ္တာ နည္းေလမို႔ ပါ။ ပါးေရတြန္႔႔တာေတြ မျဖစ္ဖို႔ အာမခံတဲ့ ပစၥည္း အားလံုးမွာ အဓိက ပါဝင္ေနတာကလည္း အဲဒီ moisturizer ေတြ ပါပဲ။
ေနထိေလ ပါးေရတြန္႔ေလ
အေရျပားေတြ တြန္႔႔ေစတဲ့၊ အေရးအေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြေတာ့ ေနေရာင္ျခည္ တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႔တာက တရားခံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနေရာင္ အခ်ိန္ၾကာ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔တာက ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ေတြ သင့္ၿပီး အလင္းေၾကာင့္ အိုစာတဲ့ photo-aging ျဖစ္ေစပါ သတဲ့။
အဲဒီကေန ပါးေရတြန႔္တာ သာမက တျခား အေရျပား အတြက္ မလိုလားအပ္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေနေရာင္ျခည္ တိုက္႐ိုက္မထိေအာင္ ကာကြယ္တာ ေတြက ပါးေရတြန္႔႔တာ၊ အေရးအေၾကာင္း ျဖစ္တာ ေတြ ကို ကာကြယ္တာပါပဲ။ sunscreen ေတြ လိမ္းတာကလည္း ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ အတြက္ ထိေရာက္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးပါပဲ။ SPF 30 ေက်ာ္တာေတြဆို ပိုေကာင္းပါတယ္။ လက္လွမ္း မမီရင္လည္း ျမန္မာပီပီ သနပ္ ခါးပဲ လိမ္းၾကတာေပါ့။
ေနေရာင္ျခည္ ကာကြယ္တာက ရင့္ေရာ္မႈေရာ အေရျပား ကင္ဆာကိုပါ ကာကြယ္ရာ ေရာက္လို႔ ပါ။ ေနေရာင္ျခည္ နည္းနည္းေလး ထိတာကကိုပဲ အေရျပားကို ရင့္ေရာ္ေစ၊ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ပိုေစပါတယ္။
ကားေမာင္းေနခ်ိန္ လိုမ်ိဳးနဲ႔၊ အိမ္ထဲမွာ ျပတင္းေပါက္နား ေနခ်ိန္မ်ိဳး အထိ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က သာမန္မွန္ ေတြကို ထြင္းေဖာက္သက္ေရာက္ေစတတ္တာမ်ိဳးပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေန႔ဘက္ေတြမွာ အသားအေရကို ေန ေရာင္ ကာကြယ္တာ တခုခု စီမံထားတာ အေကာင္းဆံုးပါ။
ၿပံဳးရခက္ခက္
တက္က်မ္းေတြ၊ စိတ္ေျပေလ်ာ့နည္းေတြမွာ အၿပံဳးက ထိပ္ဆံုးက ပါ။ ဒါေပမယ့္ ေလာကသဘာဝ အေကာင္း အဆိုး ဒြန္တြဲေနေလေတာ့ မ်က္ေမွာင္ႀကံဳ႕တာလို၊ မဲ့ရြဲ႕တာလို မ်က္ႏွာအမူအရာ ျပတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြန႔ဲ ထပ္ တူ အေရးအစင္း ေတြ ျဖစ္ေပၚၿပီး ပါးေရတြန္႔႔တာေတြ ျဖစ္လာေစပါတယ္။ အသက္ကေလး ရလာလို႔ အေရျပားရဲ႕ က်ံဳ႕ႏိုင္ဆန္႔ႏိုင္စြမ္း ေတြ ေလ်ာ့က်လာေလ အေရးအေၾကာင္းေတြက ထင္ရွားလာေလေပါ့။
တစ္ခုေတာ့ အေျဖရွိပါတယ္။ မ်က္ႏွာ ၾကြက္ သားေတြ ႀကံ့ခိုင္ေအာင္လုပ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြ လုပ္ေပး ရင္ေတာ့ အဲဒီ ပါးေရတြန္႔႔တာကို ေျပေလ်ာ့ေစတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
အေရျပားႏုပ်ိဳေအာင္
မ်က္ႏွာႏုႏု ပါးေရ မတြန္႔႔ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တာ ေလးေတြမ်ား ရွိေလမလား ဆိုရင္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဗီတာမင္ေအ ကေန ရတဲ့ retinoid လို အက္ဆစ္ေတြက အသားအေရ ရင့္ေရာ္မႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ ပါ တယ္။ Azelaic acid , Alpha-hydroxy acid ေတြလို သဘာဝ သစ္သီးဝလံေတြမွာ ပါတာေတြကလည္း အသားအေရ အေရာင္ေျပာင္းတာ၊ ေမွးမွိန္တာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးၿပီး ႏုနယ္ေစပါ သတဲ့။
ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံေတြက အဲဒီလို ဓာတ္ေတြ ၾကြယ္ဝတာမို႔ မ်က္ႏွာႏုႏု အေရ မတြန္႔႔ရေအာင္ ဗီတာမင္ေအ ၾကြယ္ဝတဲ့ အဝါေရာင္ သီးႏွံေတြ စားေသာက္ၾကတာ ေပါ့။
အသက္ႀကီးလို ့ေပၚလာတဲ ့ အစက္အေျပာက္ေတြ
မ်က္နွာမွာ အေရတြန္႔႔တာ သာမက အသက္ရလာသူ ေတြမွာ အစက္အေျပာက္ေတြ ေပၚလာတတ္တာ သတိျပဳမိၾက မွာပါ။ ဒါေတြက အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာပဲ ရယ္လို႔ လစ္လ်ဴ မ႐ႈေစခ်င္ပါ။
အဲဒီ အသက္အရြယ္ ရလာလို႔ ေပၚလာတဲ့ အစက္ေတြကေန အေရျပားကင္ဆာ တမ်ိဳးဆီ ကူးေျပာင္းသြား တတ္လို႔ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္ႏွာမွာ အေရးအစင္း သာမက တျခား ထူးျခားတဲ့ အစက္အေပ်ာက္ေတြ ေပၚလာရင္၊ ပံုမွန္ မဟုတ္သလို ထင္ရင္ အေရျပား ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ျပသဖို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါရဲ႕။ တခ်ိဳ႕ေတြကို လိုအပ္ရင္ ဖယ္ရွား ျပဳျပင္လို႔လည္း ရတာေပါ့။
ေဆးလိပ္သမား ပါးေရတြန္႔ခ်ိန္
တကယ္ေတာ့ အသက္အေတာ္ႀကီးမွ ပါးေရတြန္႔႔လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆးလိပ္ေသာက္တာက ႐ုပ္ရင့္ ေစတယ္ ဆိုတာ ကေတာ့ ဘယ္သူမွ ျငင္းမရတဲ့ အမွန္တရားပါ။ သုေတသန ျပဳခ်က္ေတြ အရ ေဆးလိပ္ ေသာက္သူေတြ ဆိုရင္ အသက္ ၂၀ က စၿပီး ပါးေရတြန္႔႔တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သက္ မ်ားေလ အေရးအေၾကာင္းေတြက ပိုၿပီး ထင္ရွားေလပါပဲ။
ထပ္ၿပီး သုေတသန ျပဳၾကည့္ေတာ့ ေဆးလိပ္ ျဖတ္လိုက္သူေတြမွာ မ်က္ႏွာ အေရးအစင္းေတြ၊ တြန္႔ေနတာ ေတြ နည္းပါးသြားတာ၊ မ်က္ႏွာၾကြက္သားေတြ ျပန္ၿပီး တင္းရင္းလာတာ ေတြ႔ရပါသတဲ့။ ေဆးလိပ္ျဖတ္တာလည္း ပါးေရတြန္႔႔ သက္သာဖို႔ နည္းပါပဲ။
အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္
အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ႏႈတ္ခမ္းပတ္လည္ အေရးအစင္း အတြန္႔႔ေတြ ပိုၿပီး ျဖစ္တာ ေတြ႔ ရတယ္ လို႔ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံက သုေတသနတခုက အတည္ျပဳပါတယ္။ ေယာက္်ားေတြမွာက ပါးစပ္တဝိုက္ မွာ ေသြးလွည့္ ပတ္မႈ ပိုေကာင္းၿပီး ေခြ်းဂလင္းေတြ ပိုမ်ားလို႔ အေရျပားတြန္႔ သက္သာတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
တခု ေျဖသာစရာ ရွိတာက အဲဒီလို ျဖစ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔ ကင္မရာမွာ လွခ်င္ရင္ အနီေရာင္ ဝတ္စံုဝတ္လို႔ ႏႈတ္ခမ္းနီ အနီေလးနဲ႔ဆို အဆင္ေျပတယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။ အေရျပား တြန႔္ေနတာေတြကို အေရာင္နဲ႔ လွည့္စားၿပီး တဒဂၤ လွပႏိုင္တဲ့ သေဘာေပါ့။
လက္စနဲ႔ လက္ေဆာင္တခု ေပးပါရေစ။ မ်က္ႏွာတဝိုက္က မိတ္ကပ္ေတြ ဖ်က္လိုက္ရင္ အေရးအစင္းေတြ ပိုထင္လာ သလိုပဲ လို႔ တခ်ိဳ႕က ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ညင္ညင္သာသာ မဖ်က္တဲ့ အခါ အေရျပားက ေခတၱ ထိခိုက္ သလိုျဖစ္ၿပီး တြန္႔႔ေနသလို ျဖစ္တာပါ။ အိုင္းရွဲဒိုးေတြ၊ မိတ္ကပ္ေတြကို ဖ်က္ ခ်င္ရင္ ဂြမ္းစေလး ေရဆြတ္ၿပီး ညင္ညင္သာသာ ပြတ္ၿပီး ဖယ္ရွားလို႔ ရပါတယ္။
ငယ္ငယ္ကတည္းက ဂရုစိုက္
မ်က္ႏွာကို ရင့္ေရာ္မႈ မရွိေအာင္ ကာကြယ္ရာမွာ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ sunscreen လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ sunscreen ကို အသက္ ၂၀ ေလာက္ ကတည္းက မ်က္ႏွာ မရင့္ေအာင္ စတင္လုပ္သင့္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ retinoid ပါတဲ့ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ ပစၥည္းေတြနဲ႔လည္း လိမ္းခ်ယ္ႏိုင္ပါ သတဲ့။ ႏုပ်ိဳက်န္းမာတဲ့ မ်က္ႏွာ ျဖစ္ဖို႔ အရြယ္ငယ္ငယ္ ကတည္းက အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစတဲ့ နည္းလမ္းေတြ သံုးၿပီး ကာကြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာပါ။
မိတ္ကပ္က ပါးေရ မတြန္႔႔ေအာင္ ကာကြယ္လား
မိတ္ကပ္ လိမ္းတာက တစိတ္တပိုင္း ကာကြယ္ရာ ေရာက္သလို တစိတ္တပိုင္းလည္း အဆင္မေျပပါဘူး။ ေခြ်းေပါက္ ေလးေတြ ပိတ္ေန ေစတာမို႔ အေရျပား ထိခိုက္ေစ ျပန္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သတိထားရမွာက အခ်ိန္ရွည္ၾကာ မိတ္ကပ္ လူးထားတာက မေကာင္းလွဘူး ဆိုတာပါ။
ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ပင္ပန္းခ်င္လည္း ပင္ပန္းပါေစ၊ မိတ္ကပ္ ေတြ ဖယ္ပစ္ဖို႔ အခ်ိန္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ ဆိုရင္ျဖင့္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပါးေရတြန္႔႔ေနတဲ့ ကိုယ့္႐ုပ္ရည္ ကိုယ္ ၾကည့္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ မက်၊ တရားသံေဝေတြ ရၿပီး မေနရေလေအာင္ ဘာေတြေဆာင္မလဲ၊ ဘာေတြ ေရွာင္မလဲ ဆိုတာ ဆင္ျခင္လို႔ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ၿပီး မ်က္ႏွာေၾကာ တင္းတင္းေလး ျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ၾကပါစို႔။ ။
ဧရာ၀တီ

Wednesday, January 07, 2015

ဗုံးေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုခံထားရတဲ့ ေစာထြန္းထြန္းကို ၿကိုုးေပးေသဒဏ္ခ်မွတ္

Posted by drmyochit Wednesday, January 07, 2015, under | No comments

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ(၁၁)ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ေတာင္ငူၿမိဳ႔ ခ်မ္းေျမ့ဧည့္ေဂဟာ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုခံထားရတဲ့ တရားခံ ေစာထြန္းထြန္းကို ဒီေန႔ ဇန္န၀ါရီ (၇)ရက္ေန႔က ေတာင္ငူခရိုုင္ တရားရုုံးမွာ ျပစ္မႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၃၀၂(၁)(ခ)အရ မေသမခ်င္း လည္ပင္းႀကိဳးကြင္းစြပ္ သတ္ေစရန္၊ ဥပေဒပုဒ္မ-၃၂၆ အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္(၅)ႏွစ္က်ခံေစရန္၊ ပုဒ္မ-၃၂၄ အရ ေထာင္ဒဏ္(၂)ႏွစ္က် ခံေစရန္ ေတာင္ငူခရိုင္ဒုတိယခရိုင္တရားသူႀကီး(၂)က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ခရိုင္တရားရုံးွ တရားသူႀကီးတဦးက DVBကို ေျပာၾကားပါတယ္။

ေသဒဏ္အမိန္႔ကို အတည္ျပဳႏိူင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို (၇)ရက္အတြင္း အတည္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံရန္ တင္ျပသြားဖို႔ ရွိၿပီး ေသဒဏ္အမိန္႔ခ်မွတ္ခံရသူ ေစာထြန္းထြန္းအေနနဲ႔ လည္း (၇)ရက္အတြင္း အယူခံႏိူင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
 
ေစာထြန္းထြန္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၄)ရက္ေန႔ကလည္း ဒုခရိုင္ တရားရုံး (၂)ကေန ၁၉၈၀ခုႏွစ္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာအက္ဥပေဒပုဒ္မ (၃)နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ပါေသးတယ္။
သတင္းဓာတ္ပုံ - သားၾကီး(ေတာင္ငူ)
DVB TV News

Air Asia QZ8501 ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈအတြက္ ဆူရာဘာရာေလဆိပ္မွ အရာရွိေလးဦးကို ရာထူးမွထုတ္ပယ္

Posted by drmyochit Wednesday, January 07, 2015, under | No comments

 အင္ဒိုနီးရွား အာဏာပိုင္မ်ားသည္ Air Asia QZ8501 ေလယာဥ္ပ်က္မႈအတြက္ ဆူရာဘာရာ ႏိုင္ငံ တ ကာ ေလဆိပ္၊ ေလေၾကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွ အရာရွိေလးဦးကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္သည္ဟု CNA သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ယင္းအရာရွိ ေလးဦးသည္ ၎တို႔၏ ရာထူးတာဝန္မ်ားအရ Air Asia QZ8501 ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈ ခရီးစဥ္အတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဇန္နဝါရီလ၊ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အင္ဒိုနီးရွား အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

AirNav ၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာဝီႏုဒါဂ်ိဳႏို၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရဆိုလွ်င္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ ေလးဦးထဲတြင္ ဗ AirNav ၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။

ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရေသာ အရာရွိေလးဦးသည္ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးႏွင့္ စေနေန႔တို႔တြင္ ဆူရာဘာရာမွ စင္ကာပူသို႔ ပ်ံသန္းသည့္ Air Asia ေလေၾကာင္းလိုင္းအတြက္ ေဆာင္းရာသီ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ဇယားကုိ စစ္ေဆးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု မစၥတာဝီႏုက ေျပာၾကားသည္။

ထိုအရာရွိေလးဦးသည္ ေဆာင္းရာသီ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ဇယားအစား တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔တုိ႔တြင္ ဆူရာဘာရာမွ ထြက္ခြာခြင့္ျပဳသည့္ ေႏြရာသီ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ဇယားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟုလည္း မစၥတာဝီႏုက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ စစ္ေဆးသံုးသပ္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ခဲ့သည့္တုိင္ ဆူရာဘာရာမွ ပ်ံသန္းသည့္ အျခားေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ားတြင္မူ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား မေတြ႕ရေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္မ်ားအတြင္း ဂ်ာဗားပင္လယ္ အတြင္း၌ ရာသီဥတု ဆိုးရြားလ်က္ ရွိသျဖင့္ ခရီးသည္မ်ား၏ အေလာင္းမ်ား ရွာေဖြေရးႏွင့္ ေလယာဥ္ အစိတ္အပိုင္း မ်ားရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ ရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေလယာဥ္၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိထားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလယာဥ္၏ Black Box ကို မေတြ႕ရွိေသးသလို ရွာေဖြဆယ္ယူရန္ ႐ုပ္အေလာင္းလည္းမ်ားစြာ က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Air Asia QZ8501 ေလယာဥ္သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဆူရာဘာရာ ေလဆိပ္မွ စင္ကာပူသို႔ ပ်ံသန္းစဥ္ ပ်က္က်သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား မိုးေလဝသဌာနကမူ ေလယာဥ္ပ်က္က်ရသည့္ ကနဦး အေၾကာင္းအရင္းမွာ ရာသီဥတု ဆိုးရြားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

The Voice Weekly

ကေလးသူငယ္ လိင္စပ္ယွက္မႈ ႐ုပ္ျပကာတြန္းႏွင့္ ဇာတ္ကားမ်ား ႀကီးထြားေနေသာ ဂ်ပန္

Posted by drmyochit Wednesday, January 07, 2015, under | No comments


ဂ်န္ပန္ႏိုင္ငံမွ မန္ဂါႏွင့္ အန္နီမီဟု ေခၚသည့္ ကာတြန္းဇာတ္ေဆာင္မ်ားက ကမာၻ႔ ယဥ္ေက်းမႈတရပ္သဖြယ္ျဖစ္လာၿပီး ေက်ာ္ၾကားလာသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ညစ္ညမ္းကာတြန္း႐ုပ္ျပမဂၢဇင္းႏွင့္ ဇာတ္ကားမ်ားက ကေလးကာတြန္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ျပကြက္တို႔အား တစ္တစ္ခြခြႀကီး ေရးဆြဲျပသလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုဇာတ္ကားမ်ားအား မတားျမစ္သနည္းဟု ေမးစရာ ျဖစ္လာသည္။
 
တနဂၤေႏြ ေန႔လည္ခင္းတခုျဖစ္သည္။ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရွိ အေရာင္းျပပြဲတခု၌ Sunshine Creation ၏ ျပခန္းသို႔ မန္ဂါပရိသတ္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ (အမ်ိဳးသားအမ်ားစု) စုျပဳံတိုးေ၀ွ႕ေနသည္။ ေရာင္းခ်ရန္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ မန္ဂါ ႐ုပ္ျပကာတြန္းမ်ားကို စူးစိုက္ၾကည့္ေနၾကသည္။ 
 
သမင္မ်က္လံုးႏွင့္ ေမွာ္ဆန္ေသာ ႐ုပ္အဆင္းရွိသည့္ ကာတြန္း သူရဲေကာင္းမေေလးမ်ား၏ ပိုစတာမ်ားလည္း ရွိေနသည္။
"ဒီေနရာကေတာ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကို အဓိက ျပသထားတယ္" ဟု ပြဲစီစဥ္သူ တေယာက္က ရွင္းျပသည္။
ဘရာစီယာ ၀တ္မထားေသာ မိန္းကေလးႏွစ္ဦးအသြင္ကို ပံုေဖာ္ထားသည့္ ကာတြန္းပံုမ်ား ရွိေသာ စားပြဲတခုသို႔ အေရာက္ စာေရးသူ ရပ္တန္႔လိုက္မိသည္။ ၎တို႔၏ ပံုမွာ အသက္ ဆယ့္ေလးငါးႏွစ္ ၀န္းက်င္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားအတိုင္းပင္ ျဖစ္ၿပီး ဇာတ္လမ္းမ်ားကမူ အဆုိပါ ကာတြန္းမ်ား၏ လိင္ဆက္ဆံေနေသာ ျပကြက္မ်ားကို တစ္တစ္ခြခြ ျပသထားသည္။ 
 
အျခား စင္တင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာလည္း အလားတူခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို ၿဗိတိန္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကေနဒါ၊ ထိုျပင္ အျခားႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ တင္သြင္း ျဖန္႔ခ်ိမႈ မျပဳရန္ ဥပေဒအရ တင္းၾကပ္စြာ ကန္႔သတ္ခံထားရသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ အျငင္းပြားေနဆဲ အေနအထား ျဖစ္သည္။
"ကေလးေတြကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားတာ မေကာင္းမွန္း လူတိုင္းသိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီလို စိတ္ခံစားခ်က္မ်ိဳးကိုေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္" ဟု အထက္ပါ ပြဲစီစဥ္သူက ဆိုသည္။
သူ၏ ပြင့္လင္းေသာ ဖြင့္ဟခ်က္ကို အေတာ္ အံ့အား သင့္သြားရသည္။ ထို႔ေနာက္ သူက "Lolicon" ဟူေသာ စကားလံုးကို မိတ္ဆက္ေပးသည္။ Lolita Complex ၏ အတိုေကာက္ ျဖစ္သည္။ ေသြးရင္းလိင္စပ္ယွက္မႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈႏွင့္ အျခား လိင္မႈဆိုင္ရာ မၾကား၀ံမနာသာ အေၾကာင္းရပ္ အဖံုဖံုကို ျပသေသာ ဇာတ္ကားမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၏ မန္ဂါဇာတ္႐ုပ္မ်ားအနက္မွ ဇာတ္႐ုပ္မေလး တေကာင္ကို ဆိုလိုသည္။ 
 
"ကၽြန္ေတာ္က မိန္းမငယ္ေလးေတြကို ဇာတ္ေကာင္ထားတဲ့ ဖန္တီးမႈေတြ ႀကိဳက္တဲ့၊ Lolicon က ကၽြန္ေတာ့္ အႀကိဳက္ေတြထဲက တစ္ေယာက္ေပါ့" ဟု သူက ဆိုသည္။
 
ထုိသို႔ ေျပာၾကားစဥ္ သူ၏ ဇနီးသည္က သူ႔အနားမွာပင္ ရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎၏ ႏွစ္ၿခိဳက္မႈအေပၚ ဇနီးသည္က မည္သို႔ ျမင္သနည္းဟု ေမးရာ "ျပႆနာမရွိပါဘူး၊ သူလည္း ေကာင္ေလး ငယ္ငယ္ေလးေတြကို ဇာတ္ေကာင္းထားတဲ့ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး ဇာတ္ကားေတြ ႀကိဳက္တာပဲေလ" ဟု ျပန္ေျဖသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ႀကီးမားလွေသာ မန္ဂါေစ်းကြက္ေၾကာင့္ ၀င္ေငြ ႏွစ္စဥ္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအထိ ၀င္ေငြရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကေတာ့ ရွိေနသည္။
 
ယမန္ႏွစ္ ဇြန္လက ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လိင္စပ္ယွက္မႈ ႐ုပ္ပံုမ်ား ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ တားျမစ္ရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကမာၻ႕စီးပြား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (OECD) သည္ ယင္း႐ုပ္ပံုမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္သည္ ယမန္ႏွစ္ကမွ ေနာက္ဆံုးအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္။
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္ ကေလးမ်ား၏ လိင္အသားေပးႏွင့္ စပ္ယွက္သည့္ ပံုမ်ားကို လူအစစ္၏ ပံုရိပ္ျဖစ္ေစ၊ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္းပံုရိပ္မ်ား ျဖစ္ေစ ဥပေဒအရ ပိတ္ပင္တားျမစ္ရန္ OECD က ေတာင္းဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္က အေခ်အတင္ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ထိုသုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့၍ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ NGO အသီးအသီး (အထူးသျဖင့္ ျပည္ပမွ) က ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်လိုက္ၾကသည္။ 
 
တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရွိ အာကီဟာဘာရာ ခ႐ိုင္သည္ မန္ဂါေလာက၏ အခ်က္အျခာျဖစ္သည္။ မန္ဂါ စာအုပ္၊ မဂၢဇင္းႏွင့္ DVD အစံုအျပင္ ကေလးမ်ားျဖင့္ အမွန္စင္စစ္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ညစ္ညမ္းဇာတ္ကားအစံုကို ရႏိုင္သည္။
"ကေလးေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းဘူး" ဟု ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ကနာဂီရီက ေျပာသည္။ 
 
"ဒီလုိလုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ထိုက္သင့္တဲ့ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမယ္၊ ဥပေဒအရ ပီပီျပင္ျပင္တားျမစ္ရမယ္၊ ဒါေပမဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေတာ့ ဒါေတြ တခုမႈ ေဆာင္ရြက္မေပးဘူး" ဟု သူမက ဆက္ေျပာသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ကေလးသူငယ္ လိင္စပ္ယွက္မွ ကာတြန္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းေခြမ်ား ပေပ်ာက္ေရးကို မဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု သူမက ဆိုသည္။
 
"ကၽြန္မ ဒါေတြကို ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစခ်င္တယ္၊ ၂၀၂၀ မွာ ဂ်ပန္ဟာ အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခ်ိန္အမီ ဂ်ပန္ကို ယဥ္ေက်းတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းေဖာ္ေဆာင္သြားရမယ္" ဟု သူမက ရင္ဖြင့္သည္။ 
 
မန္ဂါပရိသတ္မ်ားဘက္ကမူ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အိုလံပစ္လည္း နီးလာၿပီ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာက ဂ်ပန္ကို ေစာင့္ၾကည့္လာသည္။ မန္ဂါႏွင့္ အန္နီမီတို႔ကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ဖိအားေပးလာေစရန္လည္း လႈပ္ရွားလာေနၾကသည္။
 
ေက်ာ္လင္းထြန္း
Ref: Why hasn't Japan banned child-porn comics? by James Fletcher (BBC)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္) 

ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ဆိုင္ဘာစစ္သား အင္အား ၆၀၀၀ရွိ

Posted by drmyochit Wednesday, January 07, 2015, under | No comments

ၿပံဳယမ္း 
 ေတာင္ကို ရီးယားႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္ႏွင့္ အဓိက အစိုးရ ဌာနမ်ား၏ ကြန္ျပဴတာ စနစ္မ်ားကို ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ကာ ဆိုင္ဘာ တိုက္ခိုက္ မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ ဆိုင္ဘာတပ္ဖြဲ ့ဝင္ ၆၀၀၀ကို ေျမာက္ကို ရီးယားက စစ္တပ္ အတြင္းျမဳပ္ႏွံ ထားေၾကာင္းေတာင္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံက အခိုင္ အမာေျပာသည္။
ေျမာက္ကိုရီးယား တပ္မေတာ္ရွိ ဆိုင္ဘာစစ္သားမ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို စိတ္ေရာ ႐ုပ္ေရာ ခ်ည့္နဲ ့သြားေအာင္ ဆိုင္ဘာတုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို တပ္ဖြဲ ့ ဝင္အင္အား ၆၀၀၀ကို အသုံးျပဳကာ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ဝန္ႀကီးဌာနက ဇန္နဝါရီ ၅ရက္က အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ယခု အတည္ျပဳ ခ်က္သည္ မည္သည့္ အခ်က္ အလက္ မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္ကိုမူ ယင္းဝန္ႀကီး ဌာနက အစီရင္ခံစာ တြင္ေဖာ္ျပ မထားေပ။
ယခု ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာအရ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဆိုင္ဘာ တပ္ဖြဲ ့ဝင္ အင္အားသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္းက ေတာင္ကို ရီးယား ကာကြယ္ေရးဝန္ ႀကီးေဟာင္း ကမ္ေကာင္းဂ်င္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည့္ အင္အားထက္ ႏွစ္ဆရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ကမ္ေကာင္းဂ်င္ ကေျမာက္ကို ရီးယားႏိုင္ငံ သည္ဆိုင္ဘာ တပ္သား ၃၀၀၀ျဖင့္ ဆိုင္ဘာစစ္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏႊဲေနသည္ဟု ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေျမာက္ကို ရီးယားတို ့က ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ထပ္တန္း ဆိုင္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈ အနည္းဆုံး ေျခာက္ၾကိမ္မွ် ဆင္ႏႊဲ ခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားက စြပ္စြဲထား သည္။ ေတာင္ကို ရီးယား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ဌာနမ်ားမွ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္မ်ားသို ့ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို ့ေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္ ထိုးေဖာက္မႈ အၾကိမ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက အေရး႐ႈံးနိမ့္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံဖက္ ကေျပာသည္။
ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ယာယီအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ၁၉၅၀-၅၃ ကိုရီးယားစစ္ပြဲ အဆုံးသတ္သြားျခင္းျဖစ္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီမႈ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္  စစ္ရိပ္စစ္ေငြ ့မကင္းေသးေသာ စစ္ပြဲအတြင္းမွာပင္ ရွိေနေသးသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
လတ္တေလာကာလတြင္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ကို လုပ္ၾကံသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကား ႐ုိက္ကူးထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ဆိုနီကုမၸဏီ ဆိုင္ဘာ တိုက္ ခိုက္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ အျပစ္ပုံထားသည္။
အဆိုပါ ဆိုင္ဘာတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားသြားျပီးေနာက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအရာရွိမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို  ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို ့ မႈအသစ္မ်ား ဇန္နဝါရီ ၂ရက္တြင္ အေမရိကန္က ခ်မွတ္လိုက္သည္။
အေမရိကန္၏ ယခုကဲ့သို ့စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ျငင္းဆန္ထားသလို ဆုိနီကုမၸဏီ ဆိုင္ဘာတိုက္ခိုက္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္း စစ္ေဆး   ေရး ကို အေမရိကန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားလိုသည္ဟု ကမ္းလွမ္းထားခဲ့သည္။
Ref: PRESS TV
မဇၥၽိမ 

ဂ်ာမနီတြင္ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရးခံစာခ်က္မ်ားျမင့္တတ္လာေနျပီး သီးျခားဆန္သည့္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိေနဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးေျပာ

Posted by drmyochit Wednesday, January 07, 2015, under | No comments

ဂ်ာမနီနိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား နိုးထလာေနခ်ိန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးက ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ကတိသစၥာျပဳေသာ္လည္း ၎တို႔အေနႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ ခက္ခဲသည့္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရာ၊ အျခားသူေတြေရာ မီဒီယာေတြအေနနဲ႔ေရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲက အခ်ဳိ႕လူစုေတြနဲ႔ ကူးလူးဆက္ဆံဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေနတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ထင္တာ တျခားဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတြမွာလည္း ဒါမ်ဳိးေတြ ရွိေနပါတယ္”ဟု ေသာမက္စ္ဒီမိုင္ဇီယာ က CNN မွ ခရစၥတီယန္အန္မန္ေပါ ကို ေျပာသည္။
 
ဂ်ာမနီ၌ “အေနာက္ကမၻာတြင္ အစၥလာမ္လႊမ္းမိုးလာမႈ ဆန္႔က်င္သည့္ မ်ဳိးခ်စ္ဥေရာပသားမ်ားအဖြဲ႔”( Patriotic Europeans against the Islamization of the West - PEGIDA) က ဦးေဆာင္၍ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ား အပတ္စဥ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ လက္ယာအမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမည့္အေရး စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
 
“ဘယ္စည္း ဘယ္ေဘာင္ကို မေက်ာ္ရဘူးဆိုတာကို PEGIDA အဖြဲ႔က သိပါတယ္။ ဒါဟာ စိတ္၀င္စားစရာပါ။ ဂ်ာမနီမွာ ဘယ္လိုကိစၥမ်ဳိးကို လံုး၀တာျမစ္ထားတယ္ဆိုတာ သူတို႔သိတယ္။ နာဇီပါတီဂ်ာမနီလို ပါတီမ်ဳိးေတြ ေပၚေပါက္လာစရာ မျမင္ပါဘူး၊ အျခားဥေရာပနိုင္ငံေတြထက္စာရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ေတာ္ေသးတယ္ ေျပာရမယ္။ ဒီကိစၥရပ္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေကာင္းစြာသတိျပဳမိပါတယ္။ အဲဒီလို စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို တိုက္ဖ်က္သြားမွာပါ”ဟု ဂ်ာမနီျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ေသာမက္စ္ဒီမိုင္ဇီယာ က ေျပာသည္။
 
ဥေရာပတြင္ အစၥလာမ္လႊမ္းမိုးရန္ၾကိဳးပမ္းလာသည္ဟု ျမင္သျဖင့္ လမ္းေပၚထြက္သူမ်ား တေန႔တျခား မ်ားျပားလာရာ ဂ်ာမန္အဓိပတိ အန္ဂယ္လာမာကဲလ္ က ၎၏ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းတြင္ အဆိုပါလုပ္ရပ္မ်ားအား ရႈတ္ခ်ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။
 
ေသာမက္စ္ဒီမိုင္ဇီယာ က အန္ဂယ္လာမာကဲလ္၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို သေဘာတူသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း “ဒုကၡသည္ခိုလႈံခြင့္ေပးတာေတြ အဆံုးသတ္မွာလား၊ အစၥလာမ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူ႕အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အႏၱရာယ္ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ” စသည့္ အေရးတၾကီးေျဖဆိုရမည့္ေမးခြန္းမ်ား လမ္းေပၚထြက္လာသူမ်ားထံတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေျပာသည္။
 
“အဲဒီေမးခြန္ေတြကို ရင္ဆိုင္ရမွာပါ၊ အေျဖရွာရမွာပဲ။ သို႔ေသာ္ အေျဖရွာတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ PEGIDA အတြက္မဟုတ္ပါဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အေျဖရွာရမယ့္ ေမးခြန္းေတြျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဲဒီေမးခြန္းေတြရဲ႕ အေျဖကို လိုခ်င္ပါတယ္” ဟု ယင္းက ေျပာသည္။
ဂ်ာမနီနိုင္ငံသည္ တစတစ ပိုမိုအစၥလာမ္ဆန္လာသည္ဟု ဂ်ာမန္လူမ်ဳိး ၃၄% က ရႈျမင္ေၾကာင္း Der Speigel သတင္းစာ၏ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။ ဂ်ာမန္ျပည္သူမ်ားအၾကားျဖစ္ေပၚလာေသာ အဆိုပါစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ဂ်ာမနီျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး က အန္မန္ေပါကို ေျပာသည္။ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ား ၎ေနထိုင္ရာျမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း ေဒသဆိုင္ရာျပႆနာအျဖစ္ ခ်ဲ႕ကားရႈျမင္ျခင္းမျပဴရန္လည္း ၎က ေျပာသည္။
 
“တျခားျမိဳ႕ေတြမွာလည္း အလားတူဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာေတြလုပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနၾကေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ပါဘူး၊ ဒီအဖြဲ႔ေတြက လက္ယာအစြန္းေရာက္ေတြပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။ အိမ္ေဖာက္ထြင္းမႈ၊ မူးယစ္ေသာက္စားျပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ စသည့္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဳးလြန္ခဲ့သူ PEGIDA ေခါင္းေဆာင္ လုဇ္ဘာ့ခ္မန္းအား အဘယ္ေၾကာင့္ အဆိုပါဆႏၵျပပြဲမ်ားအား ဦးေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသနည္းဟု အာမန္ေပါ က ဂ်ာမနီျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးအား ေမးခဲ့သည္။
“ဒါဟာ ေမခြန္းေကာင္းပါ၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း မသိဘူး။ သူ႕ရဲ႕လက္ေထာက္က လံုျခံဳေရးကုမၺဏီတခုကို လုပ္ကိုင္ေနေတာ့ သူတို႔က ပြဲေတြလုပ္ဖို႔ လူစုနုိင္တယ္၊ အဲဒီအဖြဲ႔ေတြထဲမွာမွ သူတို႔ဟာ လက္ယာစြန္းအေရာက္ဆံုးသူေတြ ျဖစ္တယ္၊ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ဟာ ဖြဲ႔စည္းမႈအင္မတန္အားေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လုဇ္ဘာ့ခ္မန္း၊ အဲဒီလူဟာ အခုလႈပ္ရွားမႈေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဘူး၊ ေနာက္တေယာက္ ရွိပါလိမ့္မယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။
“လြတ္လပ္တဲ့မည္သူမဆို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္၊ ဆႏၵျပပြဲေတြဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခုပါ” ဟု ဂ်ာမနီျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ေသာမက္စ္ဒီမိုင္ဇီယာ က ေျပာသည္။
 
လက္ရွိတြင္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံသည္ စက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးျပီး နိုင္ငံမ်ားအၾကား ဒုကၡသည္ လက္ခံမႈ အမ်ားဆံုးနိုင္ငံ တခုျဖစ္သည္ဟု UNHCR ၏ သတင္းအခ်က္အလက္အရ သိရသည္။
 
“ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္ ၾကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈတခုျဖစ္ပါတယ္၊ တဆင့္ခံ ျဖတ္သန္းတဲ့ နိုင္ငံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ရမယ္၊ ဒီရာဇ၀တ္ေကာင္ေတြကို ရွင္းပစ္ရမယ္၊ ခင္ဗ်ား ျမင္ဖူးပါလိမ့္မယ္ ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းေတြရဲ႕ သေဘၤာၾကီးေတြကို၊ အဲဒီသေဘၤာၾကီးေတြေပၚမွာ ဒုကၡသည္ ၇၀၀ ေလာက္ တင္လာတယ္၊ သူတို႔က သေဘၤာတစီးကို ေဒၚလာ ၅သန္းေလာက္ ၀င္ေငြရေနတာ”
“မႏွစ္က အဲဒီရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းေတြရဲ႕ ၀င္ေငြက ၅-၆ ဘီလီယံေလာက္ ရွိတယ္လို႔ၾကားတယ္၊ သူတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔လိုတယ္၊ မဟုတ္ရင္ ဒီဒုကၡသည္ ၀င္ေရာက္မႈအေျခအေနကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္နိုင္မယ္ မဟုတ္ဘူး၊ ဒုကၡသည္စစ္စစ္ေတြကို ၾကိဳဆိုလက္ခံလာေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြကို ျပင္ဆင္ေပးရမွာျဖစ္ျပီး လူကုန္ကူးရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းေတြကိုေတာ့ တိုက္ဖ်က္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေသာမက္စ္ဒီမိုင္ဇီယာ က ေျပာသည္။
Ref;Amanpour blog
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

ျပင္သစ္ မဂၢဇင္းတိုက္ထဲ ေသနတ္နဲ႔၀င္ပစ္၊ ၁၂ဦးေသဆံုး

Posted by drmyochit Wednesday, January 07, 2015, under | No comments


ဇန္န၀ါရီ ၇။ ။ ျပင္သစ္ သေရာ္စာမဂၢဇင္းျဖစ္တဲ့ ခ်ာလီဟက္ဘ္ဒို ရဲ႕ ပဲရစ္ ရံုးခန္းထဲကို မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ေသနတ္သမား ႏွစ္ေယာက္ထက္မနည္းက ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္လို႔ ၁၂ဦးေသဆံုးျပီး ၇ဦးဒဏ္ရာရခဲ့တယ္ လို႔ တာဝန္ရွိသူေတြက ဆိုပါတယ္။

ယင္းေသနတ္သမားေတြဟာ မဂၢဇင္းတိုက္ထဲကို ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ေတြနဲ႔ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကျပီး အျပင္ဘက္လမ္းမေပၚမွာလည္း ရဲေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကကာ ကားနဲ႔ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြား တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
ပစ္ခတ္ေနစဥ္အတြင္း ေသနတ္သမားေတြဟာ “ တမန္ေတာ္ အတြက္ လက္စားေခ်တာ ” လို႔ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔လည္း မ်က္ျမင္သက္ေသေတြက ဆိုပါတယ္။
ျပင္သစ္ သမၼတ ဖရန္ဆြာေအာ္လန္းက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုဆိုတာ သံသယရွိစရာမလိုဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

ယင္းမဂၢဇင္းရဲ႕ တြစ္တာအေကာင့္ ေနာက္ဆံုးပို႔စ္က အစၥလာမၼစ္စတိတ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ အဘူေဘကာ အယ္လ္ဘက္ဒါဒီ ရဲ႕ ရုပ္ေျပာင္ကာတြန္းပံု တစ္ပံုျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ အပတ္စဥ္ထုတ္ သေရာ္စာ မဂၢဇင္း ဟာ အရင္ကလည္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာအေၾကာင္းအရာေတြကို ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတဲ့ အစဥ္အလာရွိပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလကလည္း တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ ရဲ႕ ကယ္ရီေကးခ်ား ရုပ္ပံုကို ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး တစ္ရက္အၾကာ မွာ မဂၢဇင္းတိုက္ကို မီးေလာင္ဗံုးနဲ႔ အပစ္ခံရခဲ့ပါတယ္။

ျပင္သစ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကေတာ့ မီဒီယာေတြကို သတိအေနအထားေနၾကဖို႔ တပ္လွန္႔ထားျပီး လံုျခံဳေရးေတြ အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ျပင္သစ္ ကက္ဘိနက္ဝန္ၾကီးေတြကိုလည္း သမၼတက အေရးေပၚအစည္းအေဝး ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။

ေသဆံုးသူေတြထဲမွာ မဂၢဇင္းတိုက္က စာနယ္ဇင္းသမားေတြ ပါဝင္တယ္လို႔သိရျပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တခ်ိဳ႕လည္း ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။


Ref: BBC. Jan 7 2015
Kumudra

ဖားကန႔္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ ေျမၿပိဳ၊ လူ ၁၀ဝခန႔္ ေပ်ာက္ဆုံး

Posted by drmyochit Wednesday, January 07, 2015, under | No comments

ဖားကန႔္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ေမွာ္ေမာင္းကုန္းေမွာ္အနီး ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ ညေန ၆နာရီ ၁၅ မိနစ္ဝန္းက်င္က ေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူ ၁၀ဝခန႔္ ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္စဥ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူ တို႔က ေျပာၾကားသည္။

စိန္သီရိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီက လုပ္ငန္းခြင္စြန႔္ပစ္ ေျမစာမ်ား စုပုံသည့္ ေျမစာပုံ ၿပိဳက်ျခင္းျဖစ္ကာ ကုမၸဏီ၏ ေျမတင္ယာဥ္သုံးစီး၊ ေျမတူးစက္သုံးစီး အပါအဝင္ ေက်ာက္စိမ္းေရမေဆး ရွာေဖြသူ ၈၀ ခန႔္ႏွင့္ ေဈးဆိုင္ ၂၃ ဆိုင္မွ လူအခ်ိဳ႕ ေျမၿပိဳမႈတြင္ ပါဝင္သြားၿပီး ငါးေယာက္သာလြတ္ေျမာက္ ေၾကာင္းေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူ ငါးေယာက္ထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမိုးဝင္းက “ေျမစာပုံ တစ္ဆင့္ခ်င္း ျပတ္က်ကုန္တယ္။ ေရလႈိင္းေတြအတိုင္းပဲ ဝုန္းကနဲ႔ ေျမေတြ ျပတ္က်ကုန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေတာင္ေျခနားပဲ ေရာက္ေနလို႔ ေျပးလို႔လြတ္သြားတာ။ ဆိုင္ကယ္ေတာ့ ေျမျမဳပ္သြားၿပီ” ဟုေျပာဆိုသည္။
ေျမၿပိဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရမေဆးေက်ာက္စိမ္း ရွာေဖြသူ ၈၀ခန႔္ ရွိၿပီးေဈးဆိုင္ ၂၃ ဆိုင္တြင္လည္း ေက်ာက္ရွာသူမ်ားႏွင့္ ေဈးေရာင္းသူမ်ားလည္း ရွိေနကာ ေျမၿပိဳမႈထဲတြင္ ပါဝင္သြားသည္ဟု သူကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ယင္းေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာတြင္ စိန္သီရိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီက ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျမတူးစက္ငါးစီးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္ခန႔္တြင္ ေသဆုံးသူတစ္ဦးႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ငါးစီးခန႔္သာ ေတြ႕ရွိေသးေၾကာင္း အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေမာ္ေပါင္လ်န္းေမွာ္တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္တဲ့ လူေတြကို လက္ညိဳးေလာက္ပဲ ျမင္ေနရတယ္။ ေတာင္ကအျမင့္ႀကီး ဆိုေတာ့ အေလာင္းျပန္ေတြ႕ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ရွာရလိမ့္မယ္” ဟုသူျမင္ေနရသည့္ အေနအထားကို ေျပာၾကားသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က မိုးရြာသြန္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတို႔က ေျပာဆိုၾကသည္။

The Voice Weekly

Tuesday, January 06, 2015

ေဘာ္စတြန္မာရသြန္ဗံုုးကြဲမႈ တရားခြင္ စစ္ေဆးေရး စတင္

Posted by drmyochit Tuesday, January 06, 2015, under | No comments

အေမရိကန္ႏိုု္င္ငံက ေဘာ္စတြန္မာရသြန္ဗံုုးကြဲမႈ လက္သည္တရားခံလိုု႔ စြပ္စြဲခံထားရတဲ့ ေခ်ခ်င္းညာလူမ်ိဳး အေမရိကန္ႏိုုင္ငံသား ဂ်ိဳခါ ဇာေန႕ဗ္ကိုု လက္ေရြးစင္တရားသူႀကီးေတြက တရားခြင္မွာ စစ္ေဆးမႈကိုု ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔က စတင္လိုုက္ပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ေန႔က မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ ပန္းဝင္စည္းအနားမွာ ေထာင္နဲ႔ ခ်ီတဲ့ လူအုုပ္ထဲ အိမ္လုုပ္ ဗံုုးေဖာက္ခြဲမႈမွာ  လူ ၃ ဦး ေသဆံုးၿပီး  အေယာက္ ၂၆၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ့တာပါ။

ဒီအတြက္ ျပစ္မႈထင္ရွားရင္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ ဇာေန႔ဗ္ဟာ ေသဒဏ္ကိုု ရင္ဆိုုင္ရ ႏိုုင္ပါတယ္။

ဗံုုးခြဲအၿပီး ၄ ရက္အၾကာမွာ သူကိုု ဖမ္းမိတာပါ။ ေရွ႕ေနေတြကေတာ့ သူနဲ႔ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ သူအကိုုတိုု႔ဟာ တကၠသိုု္လ္ရဲအရာရွိတေယာက္ကိုုလဲ ပစ္သတ္ခဲ့ေသးတယ္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။ သူ႔အကိုုကေတာ့ ရဲေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈအတြင္း ေသဆံုုးခဲ့တာပါ။

ဇာေန႔ဗ္ကေတာ့ သူအေပၚ စြဲဆိုုထားတဲ့ စုုစုုေပါင္းစြဲခ်က္ ၃၀ ကိုု အျပစ္မရွိဘူးလိုု႔ ေျပာဆိုုခဲ့ပါတယ္။

သူအမႈကိုု စစ္ဖိုု႔ တရားသူႀကီး ေရြးခ်ယ္ရာမွာလဲ ဘာမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ အေမရိကန္ကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်တဲ့ သူတိုု႔ညီအကိုုဟာ မြတ္စလင္ေတြပါ။ ေရွ႕ေနေတြရဲ႕ အဆိုုအရ ဇာေန႔ဗ္ဟာ သူတိုု႕ပုုန္းေအာင္းေနခဲ့တဲ့ ေလွထဲမွာ စာတေစာင္ ေရးထားခဲ့တယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။

စာထဲမွာေတာ့ အေမရိကန္အစိုုးရက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အျပစ္မဲ့အရပ္သားေတြကိုု သတ္ေနတယ္ ဒီမေကာင္းဆိုုးဝါးေတြ အျပစ္ေပးမခံရဘဲ ျဖစ္ေနတာကိုု ၾကည့္မေနႏိုုင္ဘူးလိုု႔ ေရးထားတယ္လိုု႔ တရားရံုုး စာရြက္စာတမ္းေတြက ဆိုုပါတယ္။

DVB

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္