Monday, June 03, 2013

အမ်ိဳးသားအေရး တမ်ိဳးသားလံုး၀ိုင္း၀န္းကူညီႏိုင္ခြင့္ရိွမွျဖစ္မည္

Posted by drmyochit Monday, June 03, 2013, under | No comments


ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ဆြမ္းခံၾကြမည့္သံဃာမ်ားကိုဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားကေခ်ာင္းေျမာင္းလုပ္ႀကံမည့္ေဘးမွကာကြယ္မႈျပဳေပးေနပံု

ေက်ာက္နီေမာ္မွ မသီတာေထြး ကြယ္လြန္သည့္ တႏွစ္ျပည့္ေျမာက္၀မ္းနည္း ျခင္း အခမ္း အနားကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လြဲ၍ မည္သည့္္ေနရာတြင္မွွ် က်င္းပခဲ့သည္ ဟုမၾကားရေပ။

အေနာက္ ကမၻာျဖစ္ေသာ ဥေရာပႏွင့္ေျမာက္ အေမရိကတို ့တြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရိွသူ (vulnerable person) တစ္ဦးအား ဤသို ့ေစာ္ကားၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ ခံရလွ်င္ႏွစ္ ပါတ္လည္ အခမ္း အနားမ်ားက်င္းပ၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္(သမတ/၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) မ်ားတက္ေရာက္ ကာ၀မ္း နည္းေၾက ကြဲစကားေျပာျခင္း၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုကိုႏွစ္သိမ့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ကိုတီဗီ၊သတင္းစာမ်ား
တြင္ေတြ ့ ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ထိုကဲ့သို ့ေသာႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ (political culture) မရိွေသး သည္မွာ၀မ္းနည္း စရာေကာင္း သည္။ သမတဦးသိန္းစိန္ေကာၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါမိမိတို ့ႏွင့္ မ ဆိုင္ သလိုေနခဲ့ၾကသည္။
အထူး သျဖင့္ေနာက္ဆက္ တြဲျဖစ္ ရပ္ျဖစ္ေသာေတာင္ ကုတ္တြင္ အျခားအျပစ္မဲ့ လူဆယ္ဦး အသတ္ခံ ရေသာ အခါ၌ သက္ဆိုင္သူပူေဆြးေနသူမ်ား (mourners) အား ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ႏွစ္ သိမ့္မႈေပး ခဲ့ေသာေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ သည္ ကံဆိုး ရွာသူ တိုင္းရင္း သူမိန္းခေလး ၏ႏွစ္ပါတ္လည္၌ မိမၼ သား ခ်င္းျဖစ္ ပါ လွ်က္ကိုယ္ႏွင့္ မဆိုင္သလိုေနသည္မွာအက်ည္းတန္ လွသည္။

ဤအခ်က္သည္သူမအားသူမ၏ေနာက္လိုက္မ်ားက“လူထုေခါင္းေဆာင္”ဟုတဖြဖြအမႊမ္းတင္ေနေသာ္လည္း
ဤသို ့ ဟုတ္မဟုတ္ရခိုင္လူထုကိုေမး ၾကည့္ပါဟုေစာဒကတက္စရာျဖစ္ေနသည္။

သမတျဖစ္ေစ-ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ေစယခုကဲ့သို ့ဗုဒၶဘာ သာႏွင့္မူ ဆလင္ ဘာသာ၀င္ မ်ားႏွစ္ဘက္ ပဋိပ ကၡျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ဤအခမ္းအနားမ်ိဳးကိုအားေပးလွ်င္ႏိုင္ငံေရးအရမွားယြင္းသည္ (politically incorrect) ဟုဆင္ေျခေပးႏိုင္ၾကပါ သည္။ႏိုင္ငံေရး အရမွား/မွန္ျပႆနာ (political correctness) သည္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား(self-interest) အေပၚအေျခတည္၍ ဆံုးျဖတ္ ၾကေသာ ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ပိုက်ယ္ျပန္ ့ေသာလူသားအားလံုး၏ေကာင္းက်ိဳး (humanitarian interest) ကိုႏွ လံုးသြင္း၍ စဥ္းစားျခင္း မဟုတ္ေျခ။

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေနျခင္း (attitudes analysis) ကို ရပ္တန္ ့ ၍လက္ေတြ႔ ရင္ဆိုင္ေန ရေသာျပႆနာကိုေဆြးေႏြးပါမည္။

ေရရွည္အသြင္ေဆာင္လာေနေသာဘာသာေရးပဋိပကၡကိုရင္ဆိုင္ရာတြင္အစိုးရသည္အေျခအေန၏ေနာက္ၿမီးဆြဲ ဘ၀သို ့က်ေရာက္ေနသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တဘက္ကဆင္ထားသည့္ ေထာင္ေခ်ာက္ ထည္းတြင္ မိေနသည္။  ဤအခ်က္က္ိုရွင္းလင္းပါမည္။
အိမ္နီးနား ခ်င္းဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရေပါက္ ကြဲမႈျဖစ္ေန သည့္ႏို္င္ငံျဖစ္ေနသည္ သာမက ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ ပင္လယ္ေရျပင္ျမင့္ တက္ လာမႈေၾကာင့္ ကမ္းရိုး တန္းေဒသ မ်ားေရေအာက္ေရာက္ၿပီးေျမ ဧရိယာ တစတစ ဆံုးရႈံး ေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
အာဏာရပါတီကအိမ္နီးခ်င္းျမန္မာျပည္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးမပ်က္ေစရန္အစြန္းေရာက္အစၥလမ္းမစ္ေတြ ကိုႏွိမ္နင္းေနေသာ္ျငားလည္း ဘီဂန္ခါလီဒါဇီယာ ဦးေဆာင္ေသာ အတိုက္ အခံ ပါတီသည္ တစ္ခ်ိန္ ကဂ်ာမန္နာ ဇီေတြအေၾကာင္းျပ ခဲ့ေသာေနစရာေျမေနရာရရိွေရး (lebensraum) ဆင္ေျခ ကိုေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း သတင္းစာ မွျပန္၍ ထုတ္ေဖၚကာလူပိုေတြကိုႏိုင္ငံျပင္ပမွာေနရာရွာၾက ဖို ့ေျမႇာက္ေပးေနေလ သည္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္မွလူပိုမ်ားသည့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထံကုန္းေၾကာင္းေရ ေၾကာင္းတို ့တစ္ဦး ခ်င္းေကာ အုပ္လိုက္ ထြက္ ခြာေနၾကသည္။ ေတာင္ဘက္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထံေရေၾကာင္းျဖင့္ေရာက္သြားၾကသည့္ ဘဂၤလီမ်ား ကသူတို ့သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္ေျပးလာသူေတြပါဟုေျပာၾကသည္။

ထိုင္းႏွင့္မေလးရွားႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား သည္သူတို ့အားလူ သားခ်င္း စာနာမႈ အရ ဒုကၡသည္ အျဖစ္ လက္ခံေပးေနၾက ရသည္။
အစိုးရမ်ားကဤကဲ့သို ့လက္ခံ လာၾကေစရန္ INGO မ်ားကေလာ္ဘီလုပ္မည္ကိုသံသယရိွစရာမလိုေခ်။
ထိုအစိုး ရမ်ားဘက္ကၾကည့္လွ်င္ဤ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုသူေတြကိုဒုကၡသည္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ လိုက္မွ သာေနာက္ ထပ္ႏိုင္ငံ တစ္ခုခုကိုေရႊ  ့ေျပာင္းေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္၍သူတို ့အဖို ့ေရြးစရာလမ္း မရိွေခ်။ သို႔ မဟုတ္ပါက သည္ လူေတြ သူတို ့ဆီမွာ ေသာင္တင္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရိွမေလးရွားရိွအႀကီးဆံုးဒုကၡသည္စခန္းတြင္လူတစ္သိန္းရိွေနသည္။ ျမန္မာဒုကၡသည္ပါဆိုသူေတြက ၉၀%  ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ျပင္ပမွာမိသားစုအလိုက္ေနထိုင္ခြင့္ရေနသူေတြတရားမ၀င္ေနထိုင္သူေတြမပါေသး။
ဒုကၡသည္ အျဖစ္ႏွင့္ေရာက္ လာ၍စခန္းဖြင့္ၿပီးလက္ခံထားျခင္း၊အသက္ရွင္ေရး အကူ အညီေတြ ေပးျခင္းသည္ မမွားေပ။

သို ့ေသာ္ထိုလူေတြကသူတို ့ဒုကၡသည္ ျဖစ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ “ျမန္မာျပည္မွာ”လူမ်ားစုကသူတို႔ ကိုႏွိပ္ စက္ေန ပါသည္ ဟုေျပာၾကသည္။ ႏွိပ္စက္တာ (persecution) မရိွဘဲႏွင့္ဒုကၡသည္ (တရား၀င္ အသံုး အႏံႈးမွာ ‘ခိုလႈံသူ’ - refugee) ျဖစ္ခ်င္လို ့မရပါ။

UNHCR Handbook ၏အဓိကသတ္မွတ္ခ်က္ (criterion) ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ျမန္ မာျပည္မွာ လူမ်ားစု ကသူ တို ့အားႏိွပ္ စက္ေနပါ သည္ဟု သက္ေသျပႏိုင္ေစရန္ မွာဗလီေတြ မ်ားမ်ား မီးေလာင္ ေလေကာင္း ေလျဖစ္ ေနသည္။
ျပႆနာ ဆက္ျဖစ္ေနေအာင္ဖန္တီးေနမွာျဖစ္ပါ သည္။ (keeps the issue alive)။

သို ့မွသာ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံမွ တိုက္ရိုက္ ရာေထာင္ခ်ီ၍ လစဥ္ထြက္ ခြာလာေသာျမန္ မာဘာ သာစကား တစ္ခြန္း မွနားမ လည္ေသာ ဘဂၤလီမ်ားထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံေတြမွာခိုလံႈခြင့္ရၾကမွာျဖစ္သည္။ထို႔ ေၾကာင့္ ျမန္ မာျပည္မွာ ဘာသာေရးပဋိပကၡဆက္ရိွေနဘို ့ သူတို ့အတြက္လိုအပ္ပါသည္။ ယခုဤ “ဆင္ ကြက္”ထည္းမွာျမန္မာလူထုနဲ ့ျမန္မာအစိုးရမိေနသည္။

ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္သည္ဤအခ်က္ကိုကုလသမဂၢလိုစင္ျမင့္မွာတ ဘက္က ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင့္ၿပိဳင္ ၍ျငင္းခံုၾက ၍ျပန္လွန္ျငင္းခ်က္မထုတ္ႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား (Conclusive evidences) ျပသႏိုင္ရပါလိမ့္မည္။

စင္စစ္ျမန္မာေတြသာမကျပည္တြင္းေနျမန္မာမူဆလင္ေတြလည္းဤေထာင္ ေခ်ာက္ထည္းမွာမိေနသည္။
သူ ့ဖက္ ကိုယ့္ဖက္ အဖိတ္အစင္ေတြရိွေနၿပီမို ့ခံစားခ်က္မ်ားျဖစ္ေနၿပီးေက်ာ္လႊားရုန္းထြက္ဘို႔ ခက္ေန ၾကသည္။

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပန္ၾကည့္လွ်င္လိႈင္သာယာ - မိထၳိလာ - ဥကၠံ - လားရိႈး အျဖစ္ အပ်က္ တိုင္းတြင္ မူဆလင္ေတြ ဘက္ကရန္စသည့္ သေဘာမ်ား ထင္ရွားသည္။ ဗမာေတြ (ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေတြဆို လွ်င္ပိုတိ က်မည္)ဘက္က လည္းခ်က္ခ်င္း အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲတုန္ ့ျပန္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ၄င္းတို ့စိတ္ထည္း မွာေနာက္ ထပ္ ဘယ္ေန ့-ဘယ္ေနရာမွာ ထပ္ျဖစ္မလဲဆိုသည္ ကိုအသင့္နား စြင့္ေစာင့္ ေမွ်ာ္ေနၾက သလိုပင္။

ထို ့ေၾကာင့္ျပႆနာ၏တႏွစ္သားကာလအတြင္း ျဖစ္ေနၾကျဖစ္စဥ္  ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ -
၁ - မူဆလင္ဘက္ကရန္စမည္
၂- ဗုဒၶဘာသာေတြကေန ့ကူးမခံခ်က္ခ်င္းပင္တုန္ ့ျပန္မည္
၃ - အစိုးရ (ရဲ-လံုထိမ္း-စစ္တပ္) က၀င္ထိမ္းမည္ - ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္မည္။

ျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ပံု

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ျပႆနာကိုအစိုးရတစ္ဦးတည္း မည္သူ ့အကူအညီ ၀င္စြက္မႈမွ်လက္မခံဘဲ
တတ္ႏိုင္ သမွ် အုပ္အုပ္ဆိုင္းဆိုင္းနည္းျဖင့္ေျဖရွင္း လိုဟန္ရိွသည္။ဤအခ်က္ကိုအခြင့္ေကာင္းယူ
၍ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား (NLD, 88 မ်ိဳးဆက္စ သည္) မ်ားကလည္း တရားခံ အျဖစ္ မခံလိုဘဲေက်ေက်နပ္ နပ္ျဖင့္ ပင္ လက္ေရွာင္ေပးေနသည့္သေဘာေတြ ့ရသည္။

အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက ေျပာဆိုေနပံုမွာျပႆနာကိုအစိုးရကႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ေန ပါသည္ ဟူေသာ အသြင္ကိုေဆာင္ထားသည္။ ဤအခ်က္သည္ ေလာေလာဆယ္အတြက္ေတာ့မွန္ေကာင္းမွန္မည္။သို ့ေသာ္တေန ့ေန ့ဤျပႆနာရန္ကုန္ေရာက္လာလွ်င္ တိုင္းျပည္ပ်က္ႏိုင္ ေလာက္သည္ ဟုအရပ္ စကားျဖင့္ တံုး တိတိေျပာလိုသည္။ ရမည္းသင္း - ပ်ဥ္း မနား - ျပည္ - မံုရြာ -ေတာင္ႀကီး
ေတာင္ငူ - ေမာ္လၿမိဳင္စသည့္ျမန္မာမူဆ လင္ေတြ အံုခဲေနေသာတျခားၿမိ့ဳႀကီးမ်ားကိုထည့္မတြက္ေသး။
သို ့ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သင့္သည္မွာအစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ တစ္ခုတည္း အားမကိုးေနဘဲ အရပ္ဘက္ အဖြဲ ့ အစည္းမ်ား (civil society) ၏အကူအညီ ကိုယူသင့္သည္။

ရပ္ရြာလံုျခံဳေရးႏွင့္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္ေရးကိစၥ
Neighborhood security and self – protection

အစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ မ်ားသက္သက္အားျဖင့္ဘယ္နည္းႏွင့္မွ်မလံုေလာက္ ႏိုင္သည္ မွာသိသာ လွသျဖင့္ လက္ေတြ  ့က်က်ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းလိုလွ်င္လူထု၏အကူအညီကိုယူမွျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

မူဆလင္မ်ားကဘုန္းႀကီးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္၍လိုက္လံသတ္ျဖတ္ေနျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တြင္အ ထူးအဆန္း မဟုတ္ေတာ့။ ဆြမ္းခံၾကြေသာကိုယ္ ေတာ္မ်ားကိုက်ည္ကာအကၤ် ီ၀တ္ေပးကာ စစ္သားမ်ား ကေနာက္ကတ ေကာက္ေကာက္လိုက္၍လံုျခံဳေရးယူေပးေနရေသာ သတင္း ဓါတ္ပံုမ်ား ပလူပ်ံေနသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကားရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဤအျဖစ္မ်ိဳးသံဃာေတာ္မ်ားရင္ဆိုင္ရကာအသက္ဆံုးရႈံးခံေနၾကရ
သည္မွာမသီတာေထြးကိစၥမတိုင္မီပေ၀သဏီကတည္းကျဖစ္သည္။ ယခုမွျပည္မဘက္သို ့နယ္ခ်ဲ႕ လာျခင္း ျဖစ္ သည္။

သံဃာေတာ္မ်ားအားလုပ္ၾကံမႈႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚရက္စက္မႈမ်ားသည္ႀကိဳတင္ကာကြယ္၍
ရႏိုင္ စေကာင္းေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ နည္းျဖစ္လွ်င္ထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

မွန္ကန္ေသာနည္းဆိုသည္မွာျပႆနာေပၚလာမွေရာက္လာေသာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့တစ္မ်ိဳး တည္းကိုသာ အား ကိုး သည့္ နည္းမဟုတ္ပါ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ရပ္ရြာအလိုက္ “သံဃာေတာ္ မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့မ်ား” (Volunteers for Vulnerable Person Protection) ကိုေဒသခံမ်ား ထည္းမွေရြး ခ်ယ္ဖြဲ  ့စည္းေပး၍ႀကိဳတင္၍ဟန္ ့တားႏိုင္ရန္စီစဥ္သင့္သည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား၊ကပၸိယမ်ား ယခင္က ထက္ဦးေရ ပို၍ထားရိွကာ လံုျခံဳေရး အေစာင့္ အျဖစ္ သံုးသင့္သည္။ သူတို ့အားအစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္ အဆက္ အသြယ္ ရိွေစ ရန္လက္ ကိုင္ဖံုးမ်ားရရိွေစရန္စီစဥ္ေပး သင့္သည္။

ဤနည္းသည္မိမိတုိ ့ရပ္ရြာ၊သံဃာႏွင့္ မိန္းခေလးမ်ား အေပၚ က်ဴးလြန္ေစာ္ကား မႈမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္ အျပင္ဘက္မွ လက္တုန္ ့ျပန္ၾကမည့္ ဗရမ္း ဗမာ လူအုပ္ ႀကီးမ်ား (mobs) ကိုတနည္း တဖံု အားျဖင့္ႀကိဳ တင္၍ ထိမ္းခ်ဳပ္ ထားရာလည္းက်ေပလိမ့္မည္။

ဤေစတနာအေလွ်ာက္တာ၀န္ယူမည့္ေဒသခံလုပ္အားေပးမ်ား၏ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ့မ်ားအေနျဖင့္ ၂၄/၇ အေျခ ခံျဖင့္ နာရီမလပ္အလွည့္က်ကင္းတာ၀န္ ယူရန္ျဖစ္သည္။ သူတို ့သည္သံဃာေတာ္မ်ားၾကြရာသို႔ လိုက္ ပါေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ မသကၤာေသာေနရာမ်ားကိုအထူးေစာင့္ၾကပ္ျခင္း၊ လူျပတ္ေသာေန ရာမ်ား တြင္ကင္း လွည့္ျခင္း မ်ားလုပ္ႏိုင္သည္။

သူတို ့အားကိုယ္ခံပညာသင္တန္း မ်ား (Martial arts trainings) သင္ေပးသင့္ သည့္ အျပင္ တိုက္ခိုက္ လာသူမ်ား (attackers)  ၏ရန္မွာ ကာကြယ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ တန္ျပန္ လက္နက္ မ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပး ထားသင့္ သည္။လူရမ္းကားအုပ္စုမ်ားကိုၿဖိဳခြဲရန္ ရဲေခြး (Canine units) မ်ားကို ပါပူးတြဲေပးထား သင့္သည္။[မကၠဆီကိုႏွင္ထိစပ္ေနေသာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္
တစ္ခ်ိဳ  ့ တြင္လူထု ကနယ္စပ္လူခိုး၀င္မႈကိုကိုယ္ထူကိုယ္ထလက္နက္ကိုင္၍ ေစာင့္ၾကပ္ေနၾက သည္မွာၾကာၿပီ။ (Vigilante)]

ဤေဒသခံအရပ္သားမ်ား၏ေစတနာ့၀န္ထမ္းသက္သက္အဖြဲ ့မ်ားသည္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ ရြက္ျခင္း (cooperation and coordination) မ်ားရိွရေပမည္။၄င္းတို ့ကိုဥ ပေဒနား လည္ကြ်မ္း က်င္၍ ရပ္ရြာကယံုၾကည္ေလးစားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား (respectable persons) ကအုပ္ ခ်ဳပ္ေစရ မည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ ့မ်ားကအသိအမွတ္ျပဳထားသင့္သည္။

ဤအစီအစဥ္က ၃ ခ်က္အက်ိဳးရိွႏိုင္ေစလိမ့္မည္။
၁ - အသင့္ျပင္ထားေသာအေနျဖင့္ေစာင့္ၾကည္ ့ေနေသာေၾကာင့္ တဘက္ ကရန္စရန္ အခြင့္ မသာျဖစ္ လိမ့္မည္။ သို ့မဟုတ္ပို၍နည္းပါးသြားေစလိမ့္မည္။

 ၂ - ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနသူမ်ားအားဤတာ၀န္ေပးထားျခင္း ျဖင့္သူတို ့ကိုယ္တိုင္ mobs အျဖစ္ႏွင့္တရားလက္ လြတ္တုန္ ့ျပန္မည့္အခ်က္ ကိုေခ်ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေစမည္။ [သို ့ေသာ္သူတို ့တြင္လည္း - မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ - သင့္ေလွ်ာ္ေသာ နည္းျဖင့္တုန္ ့ျပန္ခြင့္ရိွ ေစရမည္။]
၃ - အစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ  ့မ်ားဘက္ဘက္လိုက္သည္ဟူေသာအျမင္မ်ား နည္းပါးသြားႏိုင္သည္။

တႏွစ္အတြင္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္စုပံုလာေနေသာျဖစ္ေပၚမႈမ်ား

၁ - တဘက္ကိုေလွ်ာ့ေပါ့အေရးယူေနသည္ဟူေသာဗုဒၶဘာသာေတြဘက္က စြပ္စြဲမႈ မ်ားဆက္ တိုက္ ထြက္ေပၚေန ကာမေက်နပ္မႈတစတစပိုႀကီးထြားလာႏိုင္ ျပည္သူ ့ အျမင္ တြင္ ကုလား ကို အေၾကာင္း မဲ့အေလွ်ာ့ေပး လြန္းသည္ဟုထင္လာမည္။ [လားရိႈး တြင္သာသနာေရး ၀န္ႀကီး ကိုပင္ ဘုန္းႀကီးေတြ ကဆဲသည္ အထိ ျဖစ္လာသည္။]
၂- ၀န္ထမ္း မ်ားလာဘ္ယူသည္ဟူေသာစြပ္စြဲမႈမ်ားလည္းဆက္၍ထြက္ေပၚေန
ျပႆနာ ရင့္ လာသည္ႏွင့္ အမွ်ဌာန ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား အမ်ိဳးသားေရး ကို သစၥာေဖါက္သည္ ဟူေသာ အျမင္ပို၍အင္အားႀကီးမားလာမည္။ အက်င့္ပ်က္၀န္ ထမ္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရး မယူေသာ အစိုးရကို ပါ အျပစ္ျမင္လာမည္။
အစိုးရႏွင့္လူထုအၾကားေခ်ာက္ကမၻားယခုထက္ပို၍က်ယ္ျပန္ ့လာမည္။

၃ - ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈ ၇၈၆ ႏွင့္အၿပိဳင္ျပဳ၍ေပၚထြက္လာသည္။ ၉၆၉ သည္ကို လိုနီေခတ္ ကအဂၤလိပ္ေတြေရႊ တိဂံုဘုရားေပၚ ဘိနပ္စီးတက္ၾကတာကိုမခံႏိုင္၍ YMCA ကိုတုပၿပီးအမ်ိဳး-ဘာသာသာ သနာကာ ကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး ဆိုကာ YMBA အသင္းေပၚ လာသလို မ်ိဳးေပၚ လာတာျဖစ္သည္။ ၉၆၉ သည္ ဘာသာ ေရး -လူမႈေရး - စီးပြားေရးသံုးမ်ိဳးစလံုးကိုခ်ံဳငံု၍ေပၚထြက္လာသည္။
ယာယီ တပြဲ တိုး မဟုတ္ဘဲေရရွည္တည့္တန္ ့သြားမည့္ပံုရိွသည္။ ၉၆၉ ကိုႏိွပ္ ကြပ္လွ်င္ အစိုး ရႏွင့္ျပည္သူ ထိပ္ တိုက္ေတြ  ့ႏိုင္သည္။

၄ -သူတို ့ကိုယ္တိုင္ဖြင့္ဟခ်က္အေထာက္အထားမ်ားအရမူဆလင္ပိုင္စီးပြား ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား အထိနာေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 ျမန္မာစီးပြားေရးေလာကတြင္မူဆလင္မ်ားသည္လုပ္ခစားကာယအလုပ္သမားရာခိုင္ႏံႈးနည္းပါးၿပီးလုပ္ငန္းအရြယ္ အစားမ်ိဳးစံုတြင္လုပ္ကိုင္ သူမ်ားႏွင့္ေစ်းေရာင္း စားသူမ်ား စက္မႈ လက္မႈ ကြ်မ္းက်င္ သူမ်ား အျဖစ္ႏွင့္သာ အသက္ေမြးသူမ်ားသည္။၄င္းတို ့၏ေဖါက္သည္ မ်ား (customers) မွာဗုဒၶ ဘာသာ ၀င္မ်ားျဖစ္ သည္။ ယခုသူတို  ့သည္ေဖါက္သည္မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲလူမႈေရး
ဘာသာေရးေၾကာင့္ မိတ္ပ်က္ ကုန္သည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ခ်မ္းသာေသာမူဆလင္ မ်ားအဖို႔ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ားကိုကူညီမလား - ဟန္ ့တားေပးမလား တစ္ခုခု ကိုေရြးခ်ယ္ ရေတာ့ မည္ျဖစ္ သည္။

အစိုးရသည္မူဆလင္ကိုမူဆလင္ျဖင့္္ထိမ္းေပးရန္တာ၀န္ေပးၾကည့္သင့္သည္။ အနည္းဆံုး အားျဖင့္ အကူ သေဘာ (auxiliary) သံုးၾကည့္သင့္သည္။ မူဆလင္ ဘာသာတြင္ဆြန္နီ (Sunni) မ်ားက အစြန္းေရာက္ၿပီး ရီွယား (Shia) - ဘဟာအီ (Baha’i ) ႏွင့္အာမက္ဒီယား (Ahmedia)  မ်ားကၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသည္ျဖစ္ ရာဗုဒၶဘာသာေတြ ဘက္ကသိုးႏွင့္ဆိပ္ခြဲျခားဖို ့လိုသည္။

အစၥလမ္ဘာသာသည္ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္အျခားဘာသာကိုးကြယ္မႈမ်ားႏွင့္၄င္း၊ သူတို ့အခ်င္း ခ်င္း ဂိုဏ္းကြဲ မ်ားအၾကား ၌၄င္း ေသြးေခ်ာင္းစီး ပဋိပကၡမ်ား သမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးျဖစ္ေနသည္။ ေလာေလာဆယ္ တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ သာမကအ ေနာက္ဥေရာပ တခြင္တြင္လည္း ဤဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ မ်ား၏ေသာင္း က်န္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ဤျပႆနာသည္ကမၻာ့ျပႆနာႀကီး တရပ္အသြင္သာမကထာ၀ရအသြင္ (a global issue of all times) လည္း ရိွေန သည္ျဖစ္ ရာျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ဤျပႆနာကို မိမိႏိုင္ငံနယ္နမိတ္ အတြင္း၌ ထိမ္းခ်ဳ ႏိုင္ ရန္ -

1-    အျမဲတမ္းအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု (a permanent, state level body to contain religious extremism) ထူေထာင္ထားရန္လိုေပလိမ့္မည္။

 2-    ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေသာင္းက်န္းမႈကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနေသာအျခားႏိုင္ငံမ်ား(အိႏိၵယ-အစၥေရး -ယူအက္စ္ေအ-ယူေက -ၾသစေတ်း လ်ားစသည္)ႏွင့္ လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး အစီအစဥ္ မ်ားစတင္ သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

From : ..ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္