Friday, August 01, 2014

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေျပာၾကားသည့္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း

Posted by drmyochit Friday, August 01, 2014, under | No comments

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံ ေရဒီယိုမွ တစ္ဆင့္ အသိေပးေျပာၾကား ေနၾကျဖစ္တဲ့ အတိုင္း ဇူလိုင္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေျပာၾကားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဇူလိုင္လအတြင္းမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစုစည္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာမွာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ႀကိဳဆိုၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ ကူညီေဆာင္႐ြက္ မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး လႊမ္းၿခဳံတဲ့ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား ပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြရရွိႏိုင္ဖို႔ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကေန ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္မ်ား ေဆာင္ၾကဥ္း လာႏိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီနဲ႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက ေမၽွာ္လင့္ ေနၾကပါတယ္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ လ်က္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဟာ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရင္းနဲ႔ ဒီျဖစ္စဥ္ရွင္သန္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနရတဲ့ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အၾကားမွာ တူညီတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္အေနနဲ႔ ထားရွိႏိုင္တဲ့ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ဆက္လက္ ရွင္သန္ေရးကေန ဒီမိုကေရစီ စနစ္ အျမစ္တြယ္ရွင္သန္ေရးဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရ စတင္တာဝန္ယူတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ခ်ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို သက္ေသထူရာေရာက္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္ အတည္းမ်ား ရွိခဲ့တာကလည္း အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခိုင္အမာေျပာၾကားႏိုင္တဲ့ အခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းအားလုံးကို ျပည္သူလူထုရဲ႕ လိုလားခ်က္မ်ားအေပၚ ေရွး႐ႈတဲ့ အေျဖရွာမႈမ်ိဳးနဲ႔သာ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ေစတနာနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ တယ္ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ကာလလို စနစ္ေဟာင္းကေန စနစ္သစ္ကို ကူးေျပာင္းတဲ့အခါ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္ အတည္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရျခင္းဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္တိုင္းမွာ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေျပာဆိုေရးသားမႈအားလုံးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ သြင္းအားစုမ်ားအျဖစ္႐ႈျမင္ၿပီး လက္ေတြ႕က်တဲ့ အေျဖမ်ားရရွိဖို႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ႏိုင္မယ့္ အတိုင္းအတာအတြင္းကေန အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ ေနတယ္ဆိုတာကို အသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေရာက္ရွိရမယ့္ စံႏႈန္းမ်ားနဲ႔တိုင္းတာရင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသး တာက အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အဲ့ဒီလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္တဲ့ အခါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းရဲ႕အားနဲ႔ တည္ေဆာက္လို႔မရႏိုင္ဘဲ မိမိတို႔ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလုံး တူညီေသာ ရပ္တည္ခ်က္ တစ္ခုထားရွိၿပီး အားလုံးဝိုင္းဝန္း ေဆာင္႐ြက္ၾကမွသာ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳမႈမ်ား ကိုေတာ့ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္က မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲမႈကိုအသုံးခ်ၿပီး ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလႈံ႔ေဆာ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးမွာ အသိရွိရွိ၊ သတိရွိရွိနဲ႔ တာဝန္သိသိ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား ဂုဏ္ယူပါ ေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာသဘင္၊ ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးစြာေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ အႏုပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ေဆြးေႏြးေျပာ ၾကားခ်က္မ်ားကို အေလးထားမွတ္ယူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းက လတ္တေလာ ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးရမည့္ ကိစၥမ်ား၊ အခ်ိန္ယူေဆာင္႐ြက္ ေပးရမည့္ကိစၥမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာ ရွင္မ်ားဟာ ျပည္သူမ်ား ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတဲ့ ရတနာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးမွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈဟာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနနဲ႔ ပါဝင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သဘင္၊ ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာရွင္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တန္ဖိုးထားေလးစားပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔တကြ အာဇာနည္ႀကီးမ်ားဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အတြင္းမွာ မသမာသူမ်ားရဲ႕ လက္ခ်က္နဲ႔ က်ဆုံးသြားခဲ့ရတဲ့ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔ကို အာဇာနည္ေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားဟာ အာဇာနည္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးမ်ားကို ေအာက္ေမ့တသရင္း ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈေတြကို သတိတရ ထုတ္ေဖာ္ျပသလာခဲ့ ၾကတာအခုဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၇)ႏွစ္ တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး အေနနဲ႔ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေန႐ုံမၽွ သက္သက္ထက္ အာဇာနည္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးမ်ားကို နည္းလမ္းမွန္နဲ႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ႏွလုံးသြင္းၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အာဇာနည္ေန႔အခမ္း အနားဟာဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကိုးဦးကို ရည္မွန္းဂုဏ္ျပဳျခင္းအျပင္ တိုင္းျပည္အတြက္ လူမသိသူမသိေပးဆပ္ရင္း က်ဆုံးသြားခဲ့ရတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဖြား အာဇာနည္မ်ားကိုလည္း မေမ့မေလ်ာ့ ဦးၫြတ္ အေလးျပဳၾကတဲ့ အႏွစ္သာရကို ေဖာ္က်ဴးတဲ့ အခမ္းအနားတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳး အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံခဲ့ၾကတဲ့ အာဇာနည္မ်ားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔လာခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံ၊ အသိုင္းအဝိုင္း၊ လူမ်ိဳးစု၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ စသည္ျဖင့္ မတူညီတဲ့ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔အားလုံးမွာ တူညီတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ အတြက္ဆိုတဲ့ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံလိုစိတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံးအေနနဲ႔ ဒီစိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြကို ဆက္လက္ရွင္သန္ေစဖို႔ႀကိဳးစားၿပီး လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အေရးတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ လူမ်ိဳးဘာသာ မကြဲျပားဘဲအတူတကြ ညီၫြတ္စြာပူးေပါင္း ႀကိဳးစားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။ ဇူလိုင္လအတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး စီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပါဝင္ကူညီေနၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆီက အႀကံဉာဏ္မ်ားရယူ ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒီစီမံခ်က္ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို စီမံခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ဘ၀မ်ား ေကာင္းမြန္ တိုးတက္လာေစမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

 ဒီလိုစီမံခ်က္ေတြေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ အခါမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕ တည္းအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လို႔မရႏိုင္ဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ ရွိၾကတဲ့အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကို လိုအပ္တဲ့ ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္သလို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ လည္း မိမိတို႔ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေရွး႐ႈၿပီး သေဘာထားႀကီးႀကီး၊ အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ ခက္မသုံးျဖာ အာဏာသုံးရပ္ျဖစ္တဲ့ တရားစီရင္ေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာတို႔ကို ပီျပင္ေစတဲ့ သီးျခားလြတ္လပ္မႈနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား စတင္အသက္ဝင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ရာမွာ ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈတစ္ခု အေနနဲ႔ လက္ေတြ႕ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္မႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့၊ လြတ္လပ္မၽွတတဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၊ တာဝန္ယူရတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားကို ျပည္သူလူထုအေျချပဳတဲ့ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ မိမိတို႔လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာလစ္ဟာခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္မ်ားေပၚေပါက္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္စဥ္မ်ား အသက္ဝင္ရွင္သန္ေရးမ်ားဟာ အဓိကက်တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြင္း အဆင့္ဆင့္တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ေနေပမယ့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား၊
အားနည္းမႈမ်ားနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးတာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အထူးျပဳ ေျပာၾကားခ်င္တာကေတာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရတိုလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရရွည္တည္ေဆာက္ရမယ့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရည္မွန္းခ်က္ အျဖစ္ထားၿပီး ဒီကေန႔ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ကိစၥေတြကို ဦးစားေပးႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ၾကဖို႔နဲ႔ ဝန္ထမ္းရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ကလည္း ဒီလိုႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားတာဝန္ ေက်ပြန္စြာျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ပင္ လက္ရွိအေျခ အေနမ်ိဳးကို ေရာက္ရွိဖို႔အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရတယ္ ဆိုတာ အားလုံးသိရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

 သုံးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိရရွိထားတဲ့ အေျခအေနမ်ားဟာ မိမိတို႔လိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ တိုင္းတာတဲ့အခါ အေကာင္းဆုံး အေျခအေနမ်ားကို မေရာက္ရွိေသးတာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မိမိတို႔ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး ႀကိဳးပမ္းတည္ ေဆာက္ၿပီး လက္ဝယ္ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရဲ႕ လမ္းစမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဆုံး႐ႈံးမသြားေစဖို႔ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းရမယ့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔စည္းလုံးညီၫြတ္ၿပီး စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ေတြ ဖန္တီး ေပးႏိုင္ေအာင္ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့အေၾကာင္းေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။
မိဘျပည္သူမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။


MOI Webportal Myanmar

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္