Tuesday, September 02, 2014

UNFC ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အလွမ္းေ၀းေနရအံုးမွာလား

Posted by Unknown Tuesday, September 02, 2014, under | No commentsၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔မွ ယေန႔ထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ခရိုင္၊ ဒိြဳင္စကစ္ျမိဳ့နယ္၊ ၀မ္ထမ္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အင္အားစုမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုစိတ္၀င္စားသည့္သူတိုင္းသိၾကလိမ့္ မည္ ထင္ပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔စည္းေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေကာ္မတီေပါင္းမ်ားစြာ၊ အသင္းအဖြဲ႔ေပါင္း မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ရာမွ ၄င္းအဖြဲ႔စည္း ေပါင္းမ်ားစြာ ထဲတြင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စား ျပဳသည္ ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ထားေသာ UNFC-( United Nationalities Federal Council) ၏အေၾကာင္းကို ကြ်န္ပ္ အေနျဖင့္ အနည္းငယ္ ေရးသားလိုပါသည္။

ပထမဦးစြာ UNFC စတင္ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚလာပံုကို ေဖာ္ျပခ်င္သည္။ UNFC ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊စမ္ဆိုင္းျမိဳ႔နယ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးေကာ္မတီ(CEFU)မွ ဦးစီး၍ က်င္းပခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားညီလာခံ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ (KIO) ၊ (KNU)၊ (KNPP)၊ (CNF)၊ (NSMP)၊ (SSPP)၊ (PNLO)၊ (PSLF)၊ (ANC)၊ (LDU)၊ (WNO)၊ (KNO) အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (၁၂) ဖြဲ႔ တို႔ျဖင့္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။သို႔ေသာ္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းမ်ားတြင္ အင္အား အၾကီးမားဆံုးျဖစ္သည့္ “၀” (UWSA ) ႏွင့္ သူ၏မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ျဖစ္ သည့္ (NDDA) မိုင္းလား အဖြဲ႔တို႔ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပလိမ့္မည္။ “၀” အဖြဲ႔မွာ အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးျဖစ္သျဖင့္ မပါ၀င္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ RCSS/SSA ေခါင္းေဆာင္ရြက္ဆစ္မွာလည္း UNFC၏ကမ္းလွမ္းမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့ေပ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ UNFC တြင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၁၂) ဖြဲ႔ ပါ၀င္သည္ဟုဆို ေသာ္ျငားလည္း ေလာက္ေလာက္လားလား အင္အား ၾကီးမားသည့္ အဖြဲ႔ဟူ၍ KIA ၊ KNU ႏွင့္ SSPP အဖြဲ႔ တို႔သာပါ၀င္ခဲ့ျပီး က်န္အဖြဲ႔ငယ္မ်ားမွာ အမည္ခံ သေဘာသာ ပါ၀င္ ခဲ့သည္ ကို ေတြ႔ရွိ ခဲ့ရေပသည္။ အဖြဲ႔၏ ဥကၠဌရာထူးကို KIO ဒုတိယ ဥကၠဌ အင္ဘန္လမွ တာ၀န္ယူ ထားခဲ့ျပီး က်န္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ရာထူးမ်ားကိုလည္း KIO၊ KIA ႏွင့္ KNU တို႔မွ အၾကီးအကဲမ်ားကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားခဲ့သည္ ကိုေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ပြင့္လင္းစြာ ဆိုရလွ်င္ UNFCသည္ တိုင္းရင္း သားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ဆိုထားေသာ္ျငားအဖြဲ႔စည္း စတင္ဖြဲ႔စည္း ကတည္းက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အားလံုးမပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႔အတြင္းတြင္လည္း KIO၊ KIA အစရွိသည့္ အင္းအားၾကီးအဖြဲ႔မ်ားသာ အၾကီးအကဲပိုင္းရာထူးမ်ားကို တာ၀န္ယူထားသျဖင့္ ၄င္းတို႔ အဖြဲ႔သည္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးကို ကိုယ္စား မျပဳဆိုသည္ မွာအထင္ရွားပင္ျဖစ္ေပသည္။ 
ဤသို႔ျဖင့္ UNFC ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့သည္မွာ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ေလျပီ။ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ ကာလတစ္ခု အတြင္းတြင္ UNFC အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အက်ိဳးအတြက္ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလဲဟုေမးလာ လွ်င္ေတာ့ မရွိပါဟုသာေျဖရေပလိမ့္မည္။ ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားအားအၾကိမ္ၾကိမ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး အၾကီးကဲေခါင္းေဆာင္ ရာထူးကိုေတာ့ KIO ကသာခ်ဳပ္ကိုင္ထား သည္ကိုေတြ႔ရွိရေပ လိမ့္မည္။ အစိုးရႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကိုသာ ေတာင္း ဆိုျပီး အခ်ိန္ဆြဲလာခဲ့သည္ ကိုေတြ႔ျမင္ရေပလိမ့္မည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ UNFC အဖြဲ႔သည္ EUႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ ၏ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေနထိုင္မႈ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အစရွိသည္တို႔ကို ၄င္းအဖြဲ႔မ်ားမွေထာက္ပံ့လ်ွက္ရွိေပသည္။ ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ မၾကာခဏ သြားေရာက္လွ်က္ရွိၾကေပသည္။ ၄င္းစားရိတ္မ်ားသည္ EU ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔၏အေထာက္အပံ့မ်ားသာျဖစ္ေပသည္။ 
ယခုအခါတြင္ျပည္သူအားလံုးစိတ္၀င္စားေနေသာ ထိုင္းႏိုုင္ငံ ၊ ဒြိဳင္စကစ္ျမိဳ႔နယ္ တြင္က်င္းပေနေသာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမွ KNU ႏွုတ္ထြက္သြားခဲ့ေပျပီ။ KNU ဘာ့ေၾကာင့္ႏွုတ္ထြက္ခဲ့သလဲ ဆိုလွ်င္ UNFC ၏တစ္ဖက္သတ္ ေရးဆြဲ ေနေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုသေဘာမတူ၍သာျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္း လာေရးတြင္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွအလွည့္က်ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစစ္တိုင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္ ဖြဲ႔စည္းပံု အင္အား တင္ျပေရး အစရွိသည္တို႔အျပင္အျခား မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္း သည့္ လမ္းစဥ္မဟုတ္၊ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ရန္လမ္းစဥ္ သာျဖစ္ သည္ဟု ဆိုကာ သေဘာမတူႏိုင္သျဖင့္ႏွုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ KNU သည္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္အဖြဲ႔စည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီးသူ၏မူ၀ါဒမ်ားသည္ျငိမ္းခ်မ္း ေရးကိုသာေရွ့ရႈသည့္မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္ သည့္အတြက္ေဆြးေႏြးပြဲမွႏွုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္ တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္ လိုသည့္အဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွုတ္ထြက္သြားျခင္း ကိုၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ လည္း UNFC၏တစ္ဖက္သတ္ မူ၀ါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာသိရွိႏိုင္သည္။ 
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ UNFC သည္အစိုးရမွ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ပအေထာက္အပံ့မ်ားရ ယူကာ မျဖစ္နိုင္သည္မ်ားေျပာဆိုေနျခင္းက ျငိမ္း ခ်မ္းေရး ကို အမွန္တကယ္ မလိုလား ေသာအဖြဲ႔စည္းျဖစ္သည္ဟုသာသတ္မွတ္ရေပမည္။ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ငယ္မ်ားကို စည္းရံုး၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အမည္ခံကာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားေနေသာ ႏိုုင္ငံေရးအဖြဲ႔စည္း တစ္ခုသာျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။ ယခုကဲ့သို႔ KNU လိုအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုႏွုတ္ထြက္သြားျခင္းဟာသည္လည္း ၄င္းတို႔ အဖို႔ၾကီးမားေသာ ဆံုးရွံဳးမႈ တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ျပီး ဟန္ပါပါ ၊ အသံသာရွိ၊ အဆံမရွိသည့္ သၾကၤန္ အေျမွာက္ကဲ့ သို႔သာျဖစ္ေပေတာ့မည္။ တိုင္းရင္းသားအားလံုးစုေပါင္းပါ၀င္သည့္ အေရွ့ေတာင္အာရွတြင္ အင္အားအၾကီးမားဆံုး တစ္ခုတည္းေသာ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ၾကီးျဖစ္လာရန္၊ တိုင္းရင္းသား ေဒသ အားလံုး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္း လွ်က္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုုင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္လာရန္၊ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အားလံုး တက္ညီ လက္ညီေဖာ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ UNFC အဖြဲ႔စည္းေၾကာင့္ အားလံုးလို ခ်င္ေနသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အလွမ္း ေ၀းလွ်က္ ရွိေနအံုးမွာ လားဟု ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။ 
မင္းထက္သာ (ဗဟန္း)

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္