Sunday, February 17, 2013

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာခံယူရရွိေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ခံယူခ်က္တင္ျပျခင္း ~ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း

Posted by drmyochit Sunday, February 17, 2013, under | No comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
ကခ်င္ျပည္နယ္အထူးေဒသ(၁)ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊
ပန္ဝါဌာနခ်ဳပ္
ရက္ စြဲ၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၃၀)ရက္
စာအမွတ္၊ / ၁၀၀၁ / ကင / ၂၀၁၃

အေၾကာင္းအရာ။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳ ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာခံယူရရွိေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ခံယူခ်က္တင္ျပျခင္း

၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္ရာေက်ာ္ ေရွးပေဝ သဏီ ကတည္းက အတူတကြ ေရခံေျမခံမ်ိဳးဆက္မ်ား ဆင္းသက္ျပန္႔ပြားခဲ့သည့္ သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ား အခိုင္ အမာတည္ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔သည္ နိုင္ငံ၏နယ္ စပ္ေဒသမ်ား က်ေရာက္ သည့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာ စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသား စိတ္ဓာ တ္နွင့္ ဓေလ့ထုံးစံျခားနားသည့္ အစဥ္အလာသည္ ေရာေနွာ ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့့္
နိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာနယ္နိမိတ္အတည္ပိုင္ဆိုင္မႈ ခြဲျခား သတ္မွတ္လာၾကသည့္အခါ ျပည္ေထာင္ စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး နိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္နယ္နိမိတ္ကို ပိုင္းျခားသူမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ နယ္စည္းျခားသည့္ လူသားခံတပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ျပည္ေထာင္ စုသမၼတျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္၏ နယ္စပ္မ်ား ထိစပ္ေသာနိုင္ငံမ်ားနွင့္ ခြဲျခားသည့္နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးစုမ်ား ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ အခိုင္အမာ ေနထိုင္သည့္ ေျမခံေရခံ ထင္ရွားမႈကို ယေန႔ထက္တိုင္ ထင္ရွားဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအေၾကာင္းတရားမ်ားက ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔၏ စုေပါင္းစည္းလုံးညီညြတ္ သည့္ လကၡဏာကို သတ္မွတ္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ခြဲျခားဆက္ ဆံမႈမွ ေပၚေပါက္ေစနိုင္သည့္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္လူမ်ိဳးေရးဝါဒနွင့္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒသည္ မိသားစု စိတ္ဓာတ္၊ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းမွရယူနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်း ဇူးမ်ားစြာကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစလိမ့္မည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားသည့္အသိတရား လူမ်ိဳးမ်ား အားလုံး ခံယူစိုက္ထူၾကရန္ သတ္မွတ္ ေပးထားပါသည္။

၂။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း ဘာသာစကားတခုတည္း ရွိသူမ်ားမဟုတ္ၾကပါဘူး။ ေနထိုင္ သည့္နယ္ေျမတခုအတြင္း ကန္႔သတ္မႈျဖင့္ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ျဖစ္ေနသူမ်ား မဟုတ္ၾက ပါဘူး။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေျမာက္ပိုင္းနွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ညီေနာင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ိန္းေဖာ့၊ ဇိုင္ဝါး၊ ရဝမ္၊ ေလာ္ေဝၚ၊ လီဆူး၊ လာခ်ိဒ္တို႔ျဖင့္ ဘာသာစကားကြဲအုပ္စုမ်ားျဖင့္ ကခ်င္လူ မ်ိဳးအိမ္ေထာင္ စုတခုအျဖစ္ ကန္႔ကြက္သူမရွိသည့္ ကခ်င္မ်ားျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္သည့္အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းသည့္အခါ ကခ်င္တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳးအမည္ နာမျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အျဖစ္ ဥပေဒျပဌာန္းေသာ္လည္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးညီေနာင္မ်ား၊ ဗမာလူမ်ိဳး ညီေနာင္မ်ား အစဉ္အလာမ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြား ေနထိုင္လာခဲ့သည့္ ရင္းနွီးခ်စ္ၾကည္မႈကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ အခ်ဳပ္ အျခာပိုင္ဆိုင္မႈအာဏာစက္ တခုအတြင္းက လူမ်ိဳးအားလုံးသည္ တစ္ဦး၏သာလြန္ခ်က္ကို တစ္ဦးက အတုယူ၊ ေလ့လာ၊ တစ္ဦး၏ တိုးတက္ သည့္ စြမ္းရည္ကို တစ္ဦးက ေလ့လာျခင္းျဖင့္ အတူတကြ အက်ိဳး တူပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား လူမ်ိဳးအသီးသီးပါဝင္သည့္ နိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုး တက္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝ သည့္ ဂုဏ္သိကၡာ ခံယူၾကဘို႔ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔ စုေပါင္း သည့္အင္ အားျဖင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ကို သတ္လွ်ိျဖိဳခြဲျပီး အနိုင္က်င့္သည့္ ရန္သူအဖ်က္သမားမ်ားကို ဆန္႔က်င္ျဖိဳ ခြင္းနိုင္ သည့္ စည္း လုံးမႈအင္အား ေဖာ္ထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြန္ုပ္ တို႔သည္ အင္အားႀကီးအျဖစ္တည္ေဆာက္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ စည္းလုံး ညီညြတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္သည့္ နိုင္ငံေရး အေတြး အေခၚနွင့္ တစုတစည္းတည္းေသာ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒ တည္ေဆာက္နိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးသည္ တိုင္းတပါးနယ္ခ်ဲ႕က ကိုလိုနီ ဝါဒကၽြန္ျပဳခံခဲ့ရသည္ကို သတိမရ၊ သင္ခန္းစာမယူ တတ္ၾကသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲေအာင္ နိုင္ခဲ့ေသာ္ လည္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈပ်က္ျပားျပီး အခ်င္းခ်င္း ရန္ျပဳေနခဲ့ၾကျခင္းက ေခတ္ေနာက္ က်က်န္ေန ရ သည့္ ဘဝကေန ရုန္းမထြက္နိုင္ ၾကပါဘူး။ ခြဲျခား ရန္ျပဳသည့္ မွားယြင္းေသာဆက္ဆံမႈက ပိုမိုေခတ္ေနာက္က် သြားေစပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္း လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို ေခတ္မွီဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ သည့္ အတတ္ ပညာရွင္မ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝသည့္ စက္ရုံ အလုပ္ရုံ ပိုင္ရွင္မ်ား၊ တီထြင္ဖန္တီးသည့္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ေမြးထုတ္ ရမည့္အစား ပညာမဲ့မ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးသူမ်ား၊ ေသေက်ပ်က္စီးခံရသူမ်ားအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ ဘဝပ်က္ေစခဲ့သည္။ အက်င့္စရိုက္ဆိုးမ်ား ဖန္တီးေပးသည့္ မတည္မျငိမ္မႈနွင့္ တရားမရွိ စည္းမဲ့ ကမ္းမဲ့ လူသတ္သမားမ်ား၊ အဖ်က္သမားမ်ားဘဝ ေရာက္သြား ရသည္။ တဇြတ္ထိုးဆင္ ကန္းေတာတိုးဝါဒမ်ား လႊမ္းမိုးျပီး မိတ္ေဆြကို ရန္သူလုပ္သည္။ အက်ိဳးယုတ္ သထက္ ယုတ္ေစခဲ့သည္။ အဆိုးဆုံးကိုမွ အဆက္မျပတ္ေရြးလုပ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို အသိဆုံး၊ အေတာ္ ဆုံးဆိုျပီး အၾကံေကာင္းမ်ားကို ပစ္ပယ္သည္၊ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ဆင္းရဲဒုကၡစုံ ဖန္းတီးေပး သည္။ အေကာင္းတစိမွမရွိသည့္လုပ္ငန္းျဖင့္ လူမ်ိဳးနွင့္တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡေပးၾကျပီ မဟုတ္ပါေလာ..?

၃။ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားခင္ဗ်ား..? KIO/KIA စတင္ထူေထာင္သည့္ ဒူဝါလဖိုင္ေနာ္ဆိုင္း၊ လေထာ္ေဇာ္ ဆိုင္း၊ လေထာ္ေဇာ္ထူး၊ လေထာ္ေဇာ္ဒန္တို႔ကို ဆက္ခံ လာခဲ့သည့္ ဆရာႀကီးမရန္ဘရန္ဆိုင္း၊ ဦးမလိဇြပ္ေဇာ္ မိုင္၊ ဦးလမာလရိန္၊ ဦးလမုံတူးဂ်ိဳင္၊ ဦးအင္ဘန္လ၊ ယခုဦးလေညာ္ေဇာင္းခါ၊ ဦးဂြန္ထန္ ဂမ္ေရွာင္၊ ဦးဆြမ္လြတ္ဂြမ္ေမာ္တို႕အေနျဖင့္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေရြး ခ်ယ္ၾကရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ေန ပါျပီး။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို အႀကြင္းမဲ့ယုံၾကည္အားကိုးရန္မွတပါး အျခားမရွိပါ၊ လက္နက္ ကိုင္ ပဋိပကၡကိုရပ္ဆိုင္းျပီး တပ္မေတာ္ကိုတိုက္ခိုက္မႈမွန္သမွ် လုံးဝ ရပ္ဆိုင္းျခင္းထက္ ေကာင္းစရာ အျခားမ ရွိပါ။ လမ္းဖ်က္၊ တံတားဖ်က္၊ ရထားလမ္းေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား လုံးဝရပ္ဆိုင္းျခင္းနွင့္ မိုင္းဗုံးေထာင္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈျဖင့္ ျပည္သူနွင့္ နိုင္ငံေတာ္ကို ရည္ရြယ္ဦးတည္ဖ်က္ဆီးေနသည့္ လုပ္ရပ္ အားလုံး လုံးဝရပ္ျခင္းသည္ KIO/KIA အဖြဲ႕အတြက္ အေကာင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္ တို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါအားလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္လူ မ်ိဳးမ်ား နွင့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေကာင္းက်ိဳး ျပဳမႈႀကီးျဖစ္ ပါသည္။

အပစ္ရပ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအခြင့္အေရးအတြက္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း၊ မ်က္ေမွာက္္ ကမၻာ ပင္မေရစီးေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးနွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအား ေလးစား လိုက္နာ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ရိုးသားျဖဴစင္သည့္နွလုံးသားမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ထက္ အျခားေကာင္းက်ိဳးျဖစ္စရာ မရွိပါ။ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္တို႔အေပၚ ကခ်င္လူမ်ိဳး မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္မႈ၊ လူမ်ိဳးအားလုံး ျပည္သူတို႕ ၏ေမ်ွာ္လင့္မႈ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ ယုံၾကည္ ကိုးကြယ္ သည့္လူထုမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္မႈ၊ အစိုးရ၏ ေမွ်ာ္္လင့္မႈ၊ တပ္မေတာ္၏ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤလိုအင္ ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခံယူျခင္းျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာ ခံယူနိုင္သည့္ အခြင့္အေရး လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး ကနဦးအလိုအပ္ဆုံး ျဖစ္ေန ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးအျမန္လုပ္ပါလို႔ ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္း ပါသည္။ မနည္းလွ သည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြ အထင္အႀကီးဆုံးခံရသည့္ အေမရိကန္ အစိုးရကလည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေျဖရွင္းၾကရန္ တိုက္တြန္းေနပါသည္။

KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းမွလည္း လက္နက္ကိုင္လမ္းစဉ္နွင့္ အဖ်က္ အေမွာက္ လုပ္ရပ္မ်ား စြန္႔လႊတ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ကာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား ၾကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ဒုကၡမ်ားေျဖရွင္းေရး ဆႏၵျပင္းျပ သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခိုင္းၾကည့္ၾက ပါလား၊ အေျဖမွန္ ခင္ဗ်ားတို႔ရမွာပါ။

သို႔ပါ၍ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ေကာင္းမႈျပဳ သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားျဖစ္နိုင္ သည့္ အခြင့္အေရးရရွိမည့္ အခြင့္အေရးၾကံဳေနပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္မွာ အဆင့္ အျမင့္ ဆုံးျဖစ္သည့္ အေရးကိ္စၥမွန္သမ်ွကို နိုင္ငံေရးက ဆုံးျဖတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက နိုင္ငံေရး ေျဖရွင္းမႈျဖင့္ အေကာင္းဆုံးနိုင္ငံေရးစနစ္၊ အေကာင္းဆုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ အေကာင္းဆုံး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ မ်ား ရရွိၾကပါသည္။ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကရပါ ေတာ့မည္။ 

အေကာင္းဆုံးနိုင္ငံေရးစနစ္ကို ျပဌာန္းျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ ေစရပါေတာ့မည္။ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္ မ်ားခင္ဗ်ား.. လူႀကီးမင္းတို႔က ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ရင္ မ်က္စိတမွိတ္မွာ ျငိမ္းခ်မ္း သြားမည္၊ ဂ်ိဳးျဖဴငွက္ တစ္ေကာင္ က သံလြင္စက္ကို ခ်ီသည့္ ကမၻာ့ကုသလသမဂၢ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တမန္ေတာ္ေရာက္ရွိပါမည္။ မေရမတြက္ နိုင္သည့္ ၾကံဳေတြ႔ ေနရသည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား မိဘမ်ား၊ ကေလးမ်ားကို ကူညီကယ္ တင္ရန္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ေရာက္လာမည္။ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိသည္။ တာဝန္ယူနိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက နိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာပါက ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဒုကၡသည္မ်ားဘဝကို အသစ္တဖန္ ေျပာင္းလဲျမွင့္တင္ေပးၾကမည္။ လူၾကီးမင္းတို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳၾကမည္။

၄။ လူၾကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား. ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ၾကားလူၾကီးေတြ၊ ၾကားအင္အားစုေတြ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပြဲစြားေတြ လိုအပ္သည့္အေျခအေန အမွန္တကယ္ရွိပါက အျမန္ဆုံးေရြး ခ်ယ္တာဝန္ေပး နိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိပါ။ ေဆြးေႏြးမည့္ ေနရာမွာ ကခ်င္အေရးေဆြးေႏြးမည္ဆိုရင္ ကခ်င္တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳး ေရွ႕မွီေနာက္မွီ လူႀကီးမ်ား၊ တက္သစ္စလူငယ္မ်ား ပါဝင္အၾကံျပဳနိုင္ရမည္ မဟုတ္ပါလား။ ကခ်င္လူမ်ိဳးနွင့္အတူတကြ ေနထိုင္လာခဲ့သည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳး၊ ဗမာလူမ်ိဳး ၾကီးမ်ားနွင့္ အၾကံေကာင္း ဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပးနိုင္ သည့္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားထံမွ အၾကံေကာင္း မ်ားလည္း ရယူသင့္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ျမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ၾကီးနား သည္ အသင့္ေတာ္ ဆုံးေနရာဘဲျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ပတေနရာရာမွာ ေဆြးေႏြးေရး၊ တတိယနိုင္ငံမွာ ေဆြးေႏြးေရး ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကန္႕ကြက္ပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလကၡဏာအျပည့္အဝ လုံးဝ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ အနွစ္(၅၀)ေက်ာ္ စုပုံထားသည့္ အမႈိက္ပုံၾကီးကို အနီးအနားမွာဘဲ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးျပီး ေျပျငိမ္း ေစၾကရပါမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးကိစၥကို KIO/KIA က မခိုင္မာနိုင္သည့္ UNFC ကိုလႊဲလိုက္၊ ျပင္ပတေနရာရာမွာ ေဆြးေႏြး မည္ဆိုျပီး လႊဲလိုက္၊ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္(ဝ) အဖြဲ႕၏ ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းမွာေဆြးေႏြးမည္ဆိုျပီး မေရမရာျပဳ လုပ္ေနျခင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆုံးရရွိရန္ လိုလားေနသည့္ ကခ်င္တိုင္း ရင္းသားလူ မ်ိဳးတို႔ကို ျပက္ရယ္ျပဳေစာ္ကားရာ ေရာက္ေနပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို ေစာ္ကားရာေရာက္ လြန္း ေနပါသည္။

၅။ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္လူႀကီးမင္းတို႔ခင္ဗ်ာ.. ၁၉၉၄ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဇြန္လအထိ ၁၇ နွစ္တိုင္တိုင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ကာလတစ္ခုအတြင္း နိုင္ငံေရး မေျဖရွင္းျခင္းေၾကာင့္ စစ္မက္ထပ္ မံျဖစ္ပြားလာ ရပါသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မမွန္ကန္ပါဘူး။ ၁၇ နွစ္ ကာလ သည္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ယာယီရပ္ ထားခဲ့ၾကတာဘဲ ရွိပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ ျခင္း အလ်ဉ္းမရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ ၁၉၉၄ ခုနွစ္ အပစ္ရပ္ေရးမွတဆင့္ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ရန္ တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ KIA အတြက္ တပ္တည္ေန ရာမ်ားစြာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ေတာပုန္း အေျခအေနမွ ထင္ထင္ရွားရွား လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ လႈပ္ရွားအေျချပဳနိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရခဲ့ပါသည္။ ထင္ထင္ေပၚေပၚစည္းရုံးလႈပ္ရွားျပီး ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ မ်ား၊ ေရႊေမွာ္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား လက္ဝါးၾကီးအုပ္၊ ေရာင္းစား ကိုယ္က်ိဳးရွာ နိုင္ခဲ့ၾက သည္။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အရင္းအနွီးမ်ား စုေဆာင္းနိုင္ခဲ့သည္။ လူအား၊ ရုပ္ဝတ္ထု အင္အားေတြ ကို စုေဆာင္းနိုင္ခဲ့သည္။ လက္နက္က်ည္ဆံမ်ား ၁၀ နွစ္တိုင္ ထုတ္လုပ္စုေဆာင္း တပ္ဆင္နိုင္ ခဲ့သည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းအၾကား သပ္လွ်ိေသြးခြဲမႈေတြ မရပ္မနား လုပ္ေဆာင္ေန ခဲ့ၾကသည္။ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ေရးေတြ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အတုအေယာင္ ကခ်င္အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ဆိုတာကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဦးေဆာင္သေယာင္၊ ပါဝင္သေယာင္၊ ေထာက္ခံ သေယာင္ျပဳလုပ္ျပီး အၾကံေကာက္၊ အႀကံယုတ္ေတြ ရုပ္လုံးမေပၚ ေစရန္ ဖုံးဖိမႈပိပိရိ ရိလုပ္ခဲ့ၾက သည္။

ေနာက္ဆုံး ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ နိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ၾကေတာ့ မလိုလိုလုပ္ျပီး KIO ဗဟို အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမနွစ္တူးဂ်ာကို ဖယ္ထုတ္မႈၾကီးတစ္ခု အျဖစ္ အလိမ္ အညာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အၾကံေကာက္၊ အၾကံယုတ္မ်ားကို ဖုံးကြယ္လႈပ္ရွားခဲ့ ပါသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

KIO/KIA မွခြဲထြက္ခဲ့သည့္ NDAK အဖြဲ႔၊ KDA အဖြဲ႔ေတြနွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ျပီး ပူးေပါင္းေရးကို နွစ္အခ်ိဳ႕ အလုပ္ မရွိအလုပ္ရွာရႈပ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ဆုံးသစၥာေဖာက္မ်ားနွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းထုပ္ျခင္းမျပဳနိုင္ဘူးဆိုသည့္ KIO/KIA ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ေကာင္းျမတ္ပါသည္။ NDAK နွင့္ KDA အဖြဲ႔သည္ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သည့္အင္အားစုမ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

KIO/KIA အဖြဲ႔၏ ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလဆန္ေအာင္ဝါနွင့္ KIO အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝမ္ ယံအား ဖမ္းဆီးအေသသတ္ရန္ ၾကံစည္ေသာ္လည္း ၎တို႔ ကံေကာင္း ေထာက္မသျဖင့္ ယခုထက္ တိုင္ အသက္ထင္ရွား ရွင္သန္ေနနိုင္ၾကပါသည္။

ဦးအင္ဘန္လအုပ္စုသည္ ဦးေဇာ္မိုင္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး အာဏာ သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ KIO/KIA ကို အမ်ိဳးသားေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေရး အင္အားစုတစ္ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္းၾကေတာ့မည့္ပုံ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းခဲ့ ၾကသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးကင္စင္ေရးေဆာင္ရြက္ျပီး ဘဝပ်က္ေနသည့္ လူငယ္/လူရြယ္မ်ားကို ကယ္တင္ၾကေတာ့မည့္ လူၾကီးလူေကာင္းမ်ားအျဖစ္လည္း ဟန္ေဆာင္ေကာင္းခဲ့ၾကသည္။ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းမႈျဖင့္ ဖုံးကြယ္ထားကာ မူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျပီး လူသားမ်ားဘဝကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါသည္။ 

အင္ဘန္လအုပ္စု၏အာဏာကို အန္တုရန္ၾကံစည္ေနသည္ဆိုျပီး ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည့္ ဦးလဇိန္ေတာက္ ဝါကို ဗုံးခြဲလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္တရားခံကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ ၁၇ နွစ္ေတာင္ၾကာ သည့္ အပစ္ရပ္မႈကို ဘာျဖစ္လို႔ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ၾကပါသလဲ..?

KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဆက္ဆက္သည္ ျပည္ေထာင္စုအေရးအတြက္ ေကာင္းမႈျပဳရန္၊ ကခ်င္တိုင္း ရင္းသားတို႔ အတြက္ ေကာင္းမႈျပဳရန္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ နိုင္ေရးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳရန္ ဆႏၵမရွိ ခဲ့ၾကပါဘူး။ ကခ်င္လူမ်ိဳးကို အလြဲသုံးစားျပဳထားသည့္ အလံတလက္ေအာက္မွာ လူသတ္၊ မီးရႈိ႕၊ ေသြးခြဲ သမားမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ထိပ္ပိုင္း တာဝန္ရယူသူတို႔သည္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ေလာဘ မ်ားျပည့္လ်ွံေန ခဲ့ၾကသည္။ အာဃာတ ၾကီးသူ မ်ားျဖစ္လာသည္။ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ တာဝန္ယူသည္နွင့္ အလုံးစုံ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ သူမ်ား ျဖစ္သြားၾကျပီး မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၏ အၾကံျပဳခ်က္ကိုမ်ွ လက္မခံၾကေတာ့ပါဘူး။

ရိုးသား ျဖဴစင္သည့္နွလုံးသား လုံးဝမရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား အဆက္မျပတ္ က်ဴးလြန္ျပီး နိုင္ငံေတာ္နွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ဖ်က္ဆီးျပီး အသက္ အႏၱရာယ္ေပးသူမ်ား၏ ပုံသ႑ာန္ရုပ္လုံး အျပည့္ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အက်င့္ပ်က္၊ အေကာက္ၾကံရာတြင္ ညံ့ဖ်င္းသူမ်ား လုံးဝမဟုတ္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

၆။ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္လူၾကီးမင္းတို႔သည္ လက္နက္အားကို တိုက္ခိုက္ အနိုင္က်င့္မႈျဖင့္ ဘာမွရနိုင္ လိမ့္မည္မ ဟုတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရကာစမွာ ေပၚေပါက္သည့္ ကရင္ပုန္ကန္မႈကို တိုက္ခဲ့ သည္။ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ တရုတ္ျဖဴ KMT နွင့္လည္း တိုက္ခိုက္အနိုင္ယူခဲ့ၾကျပီး ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဦးေဆာင္သည့္ လက္နက္ ကိုင္အင္အားစုၾကီးနွင့္လည္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကျပီး အျခားတိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ အတြင္းက လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင့္လည္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေလျပီး တပ္မေတာ္ ၾကီးကို တိုက္ခိုက္ ေအာင္နိုင္ျခင္း လုံးဝမရွိပါဘူး၊ လုံးဝမရွိနိုင္ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္ တို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရး၊ တန္းတူေရး၊ လြတ္ေျမာက္ ေရးေၾကြး ေၾကာ္ျပီး လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈျပဳသမ်ွသည္ မိမိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တို႔ကို ထိခိုက္ေသေက်ဆုံးရႈံးရာသို႔ ေရာက္ၾက ရသည့္ အႏၱရာယ္ဖန္တီးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္မွာပါဝင္ျပီး နိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ သည့္ တပ္မေတာ္သားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဂုဏ္သိကၡာ ရရွိၾကမည္ျဖစ္ ပါသည္။

ကမၻာၾကီး၏ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတစ္ေနရာမွာ ဗာျမဴဒါႀတိဂံႀကီးအတြင္း ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္သြား သည့္ေန ရာ သို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကိုေခၚမသြားၾကပါနွင့္၊ ေတာင္းပန္ပါသည္။

KIO/KIAက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္အထူးေဒသ(၁)၏ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို လက္နက္ကိုင္တပ္ေစလႊတ္ျပီး တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးေနခဲ့ျခင္းအား အျမန္ရုပ္သိမ္းရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
ဖရဲရြာသား မ်ားကို ျပန္ေပးေခ်ာတပ္ဆြဲျပီး၊ တရုတ္နိုင္ငံ၏ေျမေပၚတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ ဆင္းရဲဒုကၡ ခံစားေစေနျခင္း အား အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးရန္ အဆက္မျပတ္ေတာင္းဆိုပါသည္။ တံတားဖ်က္၊ လမ္းပန္း ဆက္ သြယ္ေရး ဖ်က္ဆီးျပီး၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကို မဖြံ႔ျဖိဳး မတိုးတက္နိုင္ရန္ တားဆီးေနွာင့္ ယွက္ေနျခင္း အား ရပ္ဆိုင္းရန္ အဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆို ပါသည္။ 

ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လူငယ္/လူရြယ္တို႔သည္ ပညာတတ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ သို႔မွသာလ်ွင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတို႔ ေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ လူေနမႈစနစ္ တည္ေဆာက္နိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

KIO/KIA လက္နက္ကိုင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈသာ မေပၚေပါက္ခဲ့ရင္၊ လက္နက္ကိုင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈကို အျမန္ေစာလ်င္စြာ စြန္႔လႊတ္ၾကမည္ဆိုရင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေမြးရပ္ဇာတိ ေျမမွာ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအရွိန္အဟုန္နွင့္ တည္ေဆာက္ေအာင္ျမင္နိုင္မည္ မဟုတ္ပါလား။

တရုတ္- ျမန္မာ နွစ္နိုင္ငံ၏နယ္စပ္ေဒသမွာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ေရး တရုတ္နိုင္ငံအစိုးရနွင့္စိတ္ေကာင္းေစတနာရွိသည့္ အကူအညီနွင့္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရးကိုလည္း KIO/KIA အဖြဲ႔က တားဆီးေနွာင့္ယွက္ ေနျခင္း မဟုတ္ပါလား။ 

လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ သက္ဆိုးရွည္ခ်င္သျဖင့္ တရုတ္နိုင္ငံနယ္စပ္မွာ ခိုကပ္ျပီး အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဆိုးက်ိဳး(မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က မိမိတို႔ကိုယ္ကို က်ဆုံးေစ သည့္ လူၾကီးမင္းတို႔၏ နည္းပညာမဟာဗ်ဴဟာ၏ အက်ိဳးယုတ္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေရရွည္ခံ နိုင္ပါ့မလား။) ခံစားနိုင္ၾကမလား..?

၇။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္မွာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ သည္ တိုင္းရင္း သားလူ မ်ိဳးျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးနွင့္ပတ္သက္ျခင္းမရွိေတာ့ပါဘူး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးျပည္ သူလူထု တရပ္လုံး ၏ တန္းတူအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ား ကို နိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရ စီစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကသာလ်ွင္ ရရွိေစနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တရားမ်ွတေသာ အခြင့္အေရး ျပဌာန္းနိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဟန္႔အတား ျပဳေနသူမ်ားသည္ လက္နက္ ကိုင္လမ္းစဉ္ကို စြဲကိုင္ထားၾကေသးသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေန ပါသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေန သည့္ လူႀကီးမင္းတို႔ ေျပာင္းလဲၾကပါရန္ ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္စြာ ဆႏၵျပဳ တိုက္တြန္းပါသည္။ 

တပ္မေတာ္ နွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ တိုက္ခိုက္ရန္ မၾကံစည္သင့္ၾကေတာ့ပါ။ တိုက္ခိုက္မည့္ အၾကံအစည္မွန္သမွ်သည္ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္သည့္ သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းမ်ား၏ အသက္ ေသြးမ်ားေပ်ာက္ဆုံးေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းက်ိဳးအျဖာျဖာနွင့္ မိမိ၏ ပင္ကိုယ္ လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ ေကာင္းမႈျပဳနိုင္ၾကပါေစ…..
******
ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း
ကခ်င္ျပည္နယ္အထူးေဒသ(၁)ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊
ပန္ဝါျမိဳ႕။
မိတၱဴ - ၊ ရုံးလက္ခံ။Myanamr Express

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္