Sunday, August 05, 2012

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ ေအေနျဖင့္ ကူညီ ေထာက္ပံံ့မႈ မ္ား ်ပန္လည္်ပဳ လုပ္လာသည့္ ကမၻာ့ ဘဏ္အျဖဲ႕ (ဘာသာ်ပန္ ေဆာင္းပါး)

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း  ျဖစ္ထြန္းလ်က္ ရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ မ်ားကို  တံု႔ျပန္ သည့္ အေန ျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ အဖြဲဲ႕က ေဒၚလာ ၈၅ သန္းကို ေထာက္ ပံ့ေပးအပ္ရန္ လ်ာ ထားၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိ ေန  သည့္ ေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ ၃၉၇ သန္းကို ျပန္ လည္ေပး ဆပ္ရာ တြင္ လည္း ျမန္မာ အစိုးရအား အကူအညီ ေပး အပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႕ ႀကီးက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ အကူအညီ မ်ားေပး အပ္မည့္ အဆိုပါ အစီအစဥ္ အား ကမၻာ့ဘဏ္ အဖြဲ႕၏ ႐ံုးခြဲ တစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ အခမ္းအနား၌   ၎ အဖြဲ႕ႀကီး၏ အေရွ႕ အာရွွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေရးရာ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ မစၥ ပန္းမဲလာ ေကာက္စ္က ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၎ အစီအစဥ္ အား ကမၻာ့ဘဏ္ အဖြဲဲ႕မွ ဘုတ္အဖြဲ႕က သေဘာတူ ခြင့္ျပဳပါက ယခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလ မွစ၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။


မစၥ ေကာက္စ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာ ေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူ ယခု သတင္းပတ္ အတြင္းက ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္ ႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ကမၻာ့ ဘဏ္မွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား လာေရာက္ ခဲ့သည့္ အဆိုပါ ခရီးစဥ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး မ်ားျဖစ္ေပၚ လာၿပီး ေနာက္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္လာ ေရာက္သည့္ ခရီး စဥ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္  ပိုမိုပြင့္လင္းၿပီး  ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် သည့္ အစိုးရ အျဖစ္ တက္လွမ္း ေနသည့္အျပင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပ ကၡ မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ႏုိင္ရန္ ဦးတည္လုပ္ ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ကိုလည္း ပိတ္ဆို႔ ထားခဲ့ရာမွ ယခု အခါ ဖြင့္လွစ္ ေပးၿပီး ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အစိုးရ သည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ  သံုးရပ္ကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း မစၥ ေကာက္စ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျပာၾကား ထားသည္ ကိုေတြ႕ ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ကမၻာ့ ဘဏ္အဖြဲ႕က ေပးအပ္မည့္ ေငြေၾကး အကူအညီ မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ေရႏွင့္ အျခား စီမံကိန္းမ်ား တြင္ သင့္ေတာ္ သလို အသံုးျပဳ သြားႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ ျပည္သူ  ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္္း က မီွခို အားထား ေနရသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑ တိုးတက္ လာေရး အတြက္လည္း ၎ အဖြဲဲ႕ႀကီးက ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံက အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္အား ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိ ေနသည့္ ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ ခန္႔အား ေပးဆပ္ ရာတြင္လည္း  အဆုိပါ ဘဏ္ႏွင့္ အတူ ကမၻာ့ဘဏ္ အဖြဲ႕က အတူတကြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ သြား မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိ သည့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ေျပာင္းေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား ကို ေထာက္ခံ သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ေပးဆပ္ ရမည့္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလီယံခန္႔ ရွိ ေၾကြးၿမီ မ်ားအား ဂ်ပန္ အစိုးရက ေလ်ာ္ပစ္ရန္ ဧၿပီလ အတြင္း၌  သေဘာတူ ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ ဘဏ္အား ေပး ဆပ္ရန္ က်န္ရွိ ေနသည့္ ေၾကြၿမီမ်ားကို ရွင္းလင္း ရာတြင္လည္း ျမန္မာ အစိုးရ အား ဆက္လက္ ကူညီ သြားမည္ဟု က်ဳိဒို သတင္း ေအဂ်င္စီက ၾသဂုတ္္ ၁ ရက္ တြင္ေဖာ္ ျပထားသည္။

အခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိသည့္ တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားက ၎ တို႔ခ် မွတ္ခဲ့သည့္ ပိတ္ဆို႔မႈ အခ်ဳိ႕ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပး ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ လာခဲ့ ၾကသည္။ ယခုတစ္ဖန္ ကမၻာ့ဘဏ္ အဖြဲ႕ သည္ ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဘ႑ာ ေရးစနစ္မ်ား ေခတ္မီ ေစေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ အား ဖန္တီး ေရးတြင္ ၎အဖြဲ႕က ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းသည္ ျမန္မာ အစိုးရ ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၏ ရလဒ္ ပင္ျဖစ္ေပ ေတာ့သည္။ 


0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္